Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS

Được đăng lên bởi duc-hieu1
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 4176 lần   |   Lượt tải: 36 lần
HoANG TRQNG - CHU NGUYEN MONG NGQC
8
3
8
TRUONG flAI HQC KINH TETP HO CHI MINH
, :.. 9 ~ ,
NHA XUAT BAN HONG
euc
~N
;~ 11111n11111!IIUIIIIIIIIII~ 11111~~ 1~II~i
* G T 0 2 7 9 0 66*
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Người đăng: duc-hieu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS 9 10 378