Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hiệu quả sản xuất kính doanh làng nghề bánh tráng Thuận Hưng cần Thơ

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

sogDimi oaoa

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH
DOANH LÀNG NGHỀ BÁNH TRÁNG
THUẬN HƯNG - CẦN THƠ

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thưc hiên: NGUYỄN

PHẠM LÊ HÒNG NHUNG

ĐỨC PHÚ MSSV: 4085043
Lớp: QTKD Marketing K34

Cần thơ-2012

Luận văn tốt
nghiệp

LỜI CAM ĐOAN

Em cam đoan rằng đề tài này do chính em thực hiện, các số liệu thu thập và kết
quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nghiên
cứu khoa học nào khác.

Ngày............ tháng.......,năm
Sinh viên thực hiện

NGUYỄN ĐỨC PHÚ

GV: PHẠM LÊ HỒNG NHUNG

1

SV: NGUYỄN ĐỨC PHÚ

LỜI CẢM TẠ
Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh
doanh đã giảng dạy em trong suốt 4 năm học vừa qua, các Thầy Cô đã cung cấp
cho em những kiến thức quan trọng và cần thiết trong việc học cũng như ứng dụng
vào công việc sau này !
Em xin chân thành cảm ơn Cô Phạm Lê Hồng Nhung là giảng viên trực
tiếp hướng dẫn luận văn trong học kỳ này. Trãi qua một học kỳ nhờ sự chỉ bảo tận
tình và chân thành của cô, giúp em có thể hoàn thành được đề tài của mình !

Ngày......... tháng....,năm
Sinh viên thực hiện

NGUYỄN ĐỨC PHÚ
BẢN NHẶN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
- Họ và tên giáo viên hướng dẫn: PHẠM LÊ HỒNG NHUNG
- Học vị: Thạc sĩ
-

Chuyên ngành: Marketing và dịch vụ-du lịch

- Tên sinh viên: NGUYỄN ĐỨC PHÚ

MSSV: 4085043

- Chuyên ngành: Quản trị Marketing

Khóa: 34

-

Tên đề tài: Phân tích hiệu quả và các nhân to ảnh hưởng đến quy mô sản
xuất kinh doanh làng nghề bánh tráng Thuận Hưng
NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Tính phù họp của đề tài với chuyên ngành đào tạo:
Nội dung của đề tài phù họp với chuyên ngành đào tạo của tác giả.
2. về hình thức:
Hình thức trình bày của luận văn phù họp với quy định của Khoa.

3. Ý ngĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài:
Ket quả nghiên cứu của đề tài là căn cứ khoa học để đưa ra giải pháp nhằm
cũng cố, duy trì và phát triển làng nghề bánh tráng truyền thống Thuận Hưng.
4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn:
Số liệu điều tra, khảo sát do sinh viên thu thập, đáng tin cậy
5. Nội dung và các kết quả đạt được: (theo mục tiêu nghiên cứu)
Nội dung của đề tài được trình bày cụ thể, rõ ràng. Kết quả nghiên cứu giải
quyết được các mục tiêu đề ra.
6. Các nhận xét khác:
Tác giả rất cố gắng tiếp thu và học hỏi trong quá trình thực hiện đề tài.
7. Ket luận:
Luận văn đạt yêu cầu.

Cần Thơ, ngày 15 tháng 05 năm 2012 GIÁO VIÊN
NHẶN XÉT

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PH...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
sogDimi oaoa
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH
DOANH LÀNG NGHỀ BÁNH TRÁNG
THUẬN HƯNG - CẦN THƠ
Phân tích hiệu quả sản xuất kính doanh làng nghề bánh tráng Thuận Hưng cần Thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hiệu quả sản xuất kính doanh làng nghề bánh tráng Thuận Hưng cần Thơ - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Phân tích hiệu quả sản xuất kính doanh làng nghề bánh tráng Thuận Hưng cần Thơ 9 10 553