Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động kinh tế

Được đăng lên bởi cuongtran2691
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 994 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ

Mục lục
Lời mở đầu……………………………………………...…….02
Phần I : Lý luËn chung vÒ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ………………….…...03
I . Môc ®Ých chung , ý nghÜa cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ………………….03
II. C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch sö dông trong bµi………………………………05
PhÇn II : Néi dung ph©n tÝch………………….......................13

Ch¬ng 1: §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ……..13

I . Môc ®Ých vµ ý nghÜa ………………………………………………………...13
II . Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn mét sè chØ tiªu cña doanh nghiÖp …………..14

1.§¸nh gi¸ chung : ……………………………………………………………………14
2.Ph©n tÝch chi tiÕt. ……………………………………………………………...……15
*Nh©n tè gi¸ trÞ s¶n xuÊt: …………………………………..………………………...15
*Lao ®éng tiÒn l¬ng: ………………………………………….…………………….16
*N¨ng suÊt lao ®éng……………………………………………………….……...….18
*Tæng quü l¬ng:………………………………………………………….….…...….19
*TiÒn l¬ng b×nh qu©n: ……………………………………………………....…..…..20
*ChØ tiªu tæng thu: …………………………………………………………....……...22
*ChØ tiªu tæng chi:………………………………………………………….…....…....22
*ChØ tiªu lîi nhuËn………………………………………………………….….….….24
*ChØ tiªu thuÕ VAT: ………………………………………………………..…….…..26
*ChØ tiªu thuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp:…………………………………….....…..….27
*ChØ tiªu B¶o hiÓm x· héi:……………………………………………………………28
*ThuÕ NhËp KhÈu : ………………………………………………………...……......29
*ThuÕ vµ ph¶i nép kh¸c: ……………………………………………………..….…...30
TiÓu kÕt ch¬ng 1……………………………………………………………...32
PHẦN 2 : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT
THEO CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG MÁY MÓC………………………………….37
§1. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA…………………………………………………………...37
§2.PHÂN TÍCH………………………………………………………………...…......38
I.Lập biểu ……………………………………………………………………..…...…38
1.Phương trình kinh tế…………………………………………………………...…....38
2.Lập bảng phân tích ……………………………………………………………..…..38
II- Nhận xét chung……………………………………………………………….......40
III.Phân tích chi tiết…………………………………………………………………40
1-Chỉ tiêu số thiết bị có bình quân trong kỳ (M): …………………………………….40
2-Chỉ tiêu số ngày làm việc bình quân (T) :…………………………………...…..….41
3.Chỉ tiêu số ca làm việc bình quân. (n):………………………………………...…....42
4.Chỉ tiêu số giờ làm việc bình quân (t) :………………………………………...…...43
5.Giá trị một ngày công(Ph):……………………………………………………….….44
Tiểu kết chương II………………………...………………………………..……...47
PhÇn iii: kÕt luËn - KiÕn nghÞ………………………………………….50

LỜI KẾT …………..…………….………….………………...53

1
Sinh viên : Nguyễn Quang Tùng
Lớp : KTN51-ĐHT2

Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ

Lêi më ®Çu
Trong x· héi thêi më cöa hiÖn nay, cã rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty , doanh nghiÖp ®îc
thµnh lËp vµ c¹nh tranh rÊt...
Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ
Mục lục
Lời mở đầu……………………………………………...…….02
Phần I : luËn chung vÒ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ………………….…...03
I . Môc ®Ých chung , ý nghÜa cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ………………….03
II. C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch sö dông trong bµi………………………………05
PhÇn II : Néi dung ph©n tÝch………………….......................13
Ch¬ng 1: §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ……..13
I . Môc ®Ých vµ ý nghÜa ………………………………………………………...13
II . Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn mét sè chØ tiªu cña doanh nghiÖp …………..14
1.§¸nh gi¸ chung : ……………………………………………………………………14
2.Ph©n tÝch chi tiÕt. ……………………………………………………………...……15
*Nh©n tè gi¸ trÞ s¶n xuÊt: …………………………………..………………………...15
*Lao ®éng tiÒn l¬ng: ………………………………………….…………………….16
*N¨ng suÊt lao ®éng……………………………………………………….……...….18
*Tæng quü l¬ng:………………………………………………………….….…...….19
*TiÒn l¬ng b×nh qu©n: ……………………………………………………....…..…..20
*ChØ tiªu tæng thu: …………………………………………………………....……...22
*ChØ tiªu tæng chi:………………………………………………………….…....…....22
*ChØ tiªu lîi nhuËn………………………………………………………….….….….24
*ChØ tiªu thuÕ VAT: ………………………………………………………..…….…..26
*ChØ tiªu thuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp:…………………………………….....…..….27
*ChØ tiªu B¶o hiÓm x· héi:……………………………………………………………28
*ThuÕ NhËp KhÈu : ………………………………………………………...……......29
*ThuÕ vµ ph¶i nép kh¸c: ……………………………………………………..….…...30
TiÓu kÕt ch¬ng 1……………………………………………………………...32
PHẦN 2 : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT
THEO CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG MÁY MÓC………………………………….37
§1. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA…………………………………………………………...37
§2.PHÂN TÍCH………………………………………………………………...…......38
I.Lập biểu ……………………………………………………………………..…...…38
1.Phương trình kinh tế…………………………………………………………...…....38
2.Lập bảng phân tích ……………………………………………………………..…..38
II- Nhận xét chung……………………………………………………………….......40
III.Phân tích chi tiết…………………………………………………………………40
1-Chỉ tiêu số thiết bị có bình quân trong kỳ (M): …………………………………….40
2-Chỉ tiêu số ngày làm việc bình quân (T) :…………………………………...…..….41
3.Chỉ tiêu số ca làm việc bình quân. (n):………………………………………...…....42
4.Chỉ tiêu số giờ làm việc bình quân (t) :………………………………………...…...43
5.Giá trị một ngày công(Ph):……………………………………………………….….44
Tiểu kết chương II………………………...………………………………..……...47
PhÇn iii: kÕt luËn - KiÕn nghÞ………………………………………….50
LỜI KẾT …………..…………….………….………………...53
Sinh viên : Nguyễn Quang Tùng
Lớp : KTN51-ĐHT2
1
Phân tích hoạt động kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động kinh tế - Người đăng: cuongtran2691
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Phân tích hoạt động kinh tế 9 10 357