Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hợp tác thương mại Việt Nam Liên minh châu Âu trong lĩnh vực dệt may

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
ThËp niªn cuèi cña thÕ kû XX ®· chøng kiÕn nhiÒu thay ®æi lín lao
trªn thÕ giíi. Nh÷ng tiÕn bé vît bËc cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng
nghÖ cµng thóc ®Èy qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ trªn thÕ giíi
diÔn ra m¹nh mÏ h¬n xu thÕ hoµ b×nh hîp t¸c ph¸p triÓn ®ang ngµy
cµng trë thµnh xu thÕ chñ yÕu chi phèi quan hÖ ngo¹i giao c¸c níc.
Trong thÕ giíi ngµy cµng tuú thuéc lÉn nhau nhu cÇu vÒ ph¸t triÓn, giao
lu kinh tÕ, v¨n ho¸ nh»m t¨ng cêng sù hiÓu biÕt ®Ó hîp t¸c v× lîi Ých
d©n téc ®ang trë nªn cÊp thiÕt . Víi mét m«i trêng quèc tÕ thuËn lîi nh
vËy, Quan hÖ ViÖt Nam – EU ®· cã ®IÒu kiÖn chuyÓn sang mét giai
®o¹n míi ®Çy triÓn väng c¶ ViÖt Nam vµ EU ®Òu cã chung l¬Þ Ých trong
viÖc më réng vµ t¨ng cêng quan hÖ h÷u nghÞ trªn c¸c lÜnh vùc .
EU lµ mét trung t©m chÝnh trÞ vµ kinh tÕ, ®ãng vai trß quan träng
kh«ng chØ ë Ch©u ¢u, mµ cßn c¶ trªn toµn thÕ giíi . EU cã tr×nh ®é
khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i, cã nguån dù tr÷ ngo¹i tÖ m¹nh vµ lµ nguån
viÖn trî lín cho ViÖt Nam . EU cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu
ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam trong sù nghiÖp ®æi míi .
Víi ®êng lèi ®èi ngo¹i ®éc lËp, tù chñ, ®a ph¬ng ho¸ ®a d¹ng ho¸
c¸c quan hÖ quèc tÕ, ph¸ thÕ bao v©y cÊm vËn, t¹o m«i trêng quèc tÕ
thuËn lîi cho c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ b¶o vÖ ®Êt níc gãp
phÇn b¶o ®¶m hoµ b×nh, æn ®Þnh , an ninh vµ ph¸p triÓn trong khu vùc
còng nh trªn thÕ giíi .
Môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy lµ Ph©n tÝch hîp t¸c th¬ng m¹i ViÖt NamLiªn minh Ch©u ¢u trong lÜnh vùc dÖt may. §Ó ®¹t môc ®Ých trªn ®©y,
bè côc ®Ò tµi gåm 3 phÇn .
Ch¬ng 1 : Mét vµi nÐt vÒ liªn minh Ch©u ¢u ( EU )
Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng th¬ng m¹i ViÖt Nam – EU trong lÜng vùc dÖt
may .
Ch¬ng 3 : C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy th¬ng m¹i ViÖt Nam – EU trong
lÜnh vùc dÖt may .

Ch¬ng 1

Mét vµI nÐt vÒ liªn minh ch©u ©u(eu)
Tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®Õn nay trong nÒn kinh tÕ thÕ
giíi xuÊt hiÖn nhiÒu lo¹i h×nh liªn kÕt kinh tÕ . Trong ®ã liªn minh
Ch©u ¢u ( céng ®ång Ch©u ¢u – EU tríc ®©y ) lµ khèi liªn kÕt kinh tÕ
h×nh thµnh sím nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt . Tríc ngìng cöa cña thÕ kû

21, víi GDP kho¶ng 8500 tû USD, d©n sè kho¶ng 375 triÖu ngêi chiÕm
gi÷ kho¶ng 40-50% s¶n lëng c«ng nghiÖp cña c¸c níc t b¶n ph¸t triÓn
EU ®ang trë thµnh mét cùc rÊt m¹nh trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi .

1.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña liªn minh Ch©u ¢u .
Ngay tõ thêi Sacl¬ ®¹i ®Õ thuéc ®Õ chÕ La M· ( TK8 – Sau c«ng
nguyªn ) nh÷ng m¬ tëng vÒ thèng nhÊt Ch©u ¢u ®· ®îc h×nh thµnh .
Tuy nhiªn trong mét thêi gian dµi , ý ®å thèng nhÊt...
Lêi më ®Çu
ThËp niªn cuèi a t XX ®· chøng kiÕn nhiÒu thay ®æi lín lao
trªn thÕ giíi. Nh÷ng tiÕn bé vît bËc cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng
nghÖ cµng tc ®Èy qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ trªn thÕ giíi
diÔn ra m¹nh h¬n xu thÕ hoµ b×nh hîp t¸c ph¸p triÓn ®ang ngµy
cµng trë thµnh xu thÕ chñ yÕu chi phèi quan ngo¹i giao c¸c níc.
Trong thÕ giíi ngµy cµng tuú thuéc lÉn nhau nhu cÇu vÒ ph¸t triÓn, giao
lu kinh tÕ, v¨n ho¸ nh»m t¨ng cêng hiÓu biÕt ®Ó hîp t¸c lîi Ých
d©n téc ®ang trë nªn cÊp thiÕt . Víi mét m«i trêng quècthuËn lîi nh
vËy, Quan ViÖt Nam EU ®· cã ®IÒu kiÖn chuyÓn sang mét giai
®o¹n míi ®Çy triÓn väng c¶ ViÖt Nam vµ EU ®Òu cã chung l¬Þ Ých trong
viÖc më réng vµ t¨ng cêng quan hÖ h÷u nghÞ trªn c¸c lÜnh vùc .
EU lµ mét trung t©m chÝnh trÞ kinh tÕ, ®ãng vai trß quan träng
kh«ng chØ ë Ch©u ¢u, cßn trªn toµn thÕ giíi . EU cã tr×nh ®é
khoa häc thuËt hiÖn ®¹i, nguån tr÷ ngo¹i m¹nh nguån
viÖn trî lín cho ViÖt Nam . EU ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸p øng c¸c yªu u
ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam trong sù nghiÖp ®æi míi .
Víi ®êng lèi ®èi ngo¹i ®éc p, chñ, ®a ph¬ng ho¸ ®a d¹ng ho¸
c¸c quan quèc tÕ, ph¸ thÕ bao v©y cÊm vËn, o m«i trêng quèc tÕ
thuËn lîi cho c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕhéib¶o vÖ ®Êt níc gãp
phÇn b¶o ®¶m hoµ b×nh, æn ®Þnh , an ninh ph¸p triÓn trong khu vùc
còng nh trªn thÕ giíi .
Môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy lµ Ph©n tÝch hîp t¸c th¬ng m¹i ViÖt Nam-
Liªn minh Ch©u ¢u trong lÜnh vùc dÖt may. §Ó ®¹t môc ®Ých trªn ®©y,
bè côc ®Ò tµi gåm 3 phÇn .
Ch¬ng 1 : Mét vµi nÐt vÒ liªn minh Ch©u ¢u ( EU )
Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng th¬ng m¹i ViÖt Nam EU trong lÜng vùc dÖt
may .
Ch¬ng 3 : C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy th¬ng m¹i ViÖt Nam EU trong
lÜnh vùc dÖt may .
Ch¬ng 1
Mét vµI nÐt vÒ liªn minh ch©u ©u(eu)
sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®Õn nay trong nÒn kinh t
giíi xuÊt hiÖn nhiÒu lo¹i h×nh liªn kÕt kinh . Trong ®ã liªn minh
Ch©u ¢u ( céng ®ång Ch©u ¢u – EU tríc ®©y ) lµ khèi liªn kÕt kinh tÕ
h×nh thµnh m nhÊt hiÖu qu¶ nhÊt . Tc ngìng cöa a thÕ
Phân tích hợp tác thương mại Việt Nam Liên minh châu Âu trong lĩnh vực dệt may - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hợp tác thương mại Việt Nam Liên minh châu Âu trong lĩnh vực dệt may - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Phân tích hợp tác thương mại Việt Nam Liên minh châu Âu trong lĩnh vực dệt may 9 10 571