Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích khả năng thanh toán của công ty cô phần FPT

Được đăng lên bởi tranquocbao1993
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 3018 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP NHÓM PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHỦ ĐỀ 3: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT 2010-2011

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM:
NGÔ THỊ ANH
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
LƢƠNG THỊ THUẬN
DƢƠNG XUÂN TRƢỜNG
ĐỒNG VĂN THÁI
LÊ MINH DUY
NGUYỄN ĐÌNH DƢƠNG

:
:
:
:
:
:
:

CQ510152
CQ513086
CQ512917
CQ513224
CQ512708
CQ510688
CQ510799

1

KẾT CẤU BÀI PHÂN TÍCH
I.

Tổng quan về công ty cổ phần viễn thông FPT
1. Giới thiệu chung
2. Ngành nghề kinh doanh
3. Định hƣớng phát triển trong thời gian tới
II. Nội dung phân tích
1. Đánh giá khái quát khả năng thanh toán
1.1. Phân tích chi tiết
1.2. So sánh với các công ty khác
2. Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn
2.1. Phân tích chi tiết
2.2. So sánh với các công ty khác
3. Phân tích khả năng thanh toán dài hạn
3.1. Phân tích chi tiết
3.2. So sánh với các công ty khác
4. Kết luận chung
5. Các biện pháp đẩy mạnh khả năng thanh toán cho công ty
III.

Tài liệu sử dụng.

2

I.

Tổng quan về công ty cổ phần viễn thông FPT
1. Giới thiệu chung
Đƣợc thành lập ngày 31/01/1997, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
(FPT Telecom) khởi đầu với tên gọi Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến. Hơn
10 năm qua, từ một trung tâm xây dựng và phát triển mạng Trí tuệ Việt
Nam với 4 thành viên, giờ đây, FPT Telecom đã trở thành một trong
những nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông và
dịch vụ trực tuyến với tổng số hơn 2.000 nhân viên và hàng chục chi
nhánh trên toàn quốc (Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dƣơng, TP HCM, Bình
Dƣơng,
Đồng
Nai,
Vũng
Tàu,
Cần
Thơ...)
2. Ngành nghề kinh doanh

- Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông cho dịch vụ Internet băng thông rộng
- Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, Internet
- Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Internet, điện thoại di động
- Dịch vụ tin nhắn, dữ liệu, thông tin giải trí trên mạng điện thoại di động
- Cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng Internet, điện thoại di động
- Thiết lập hạ tầng mạng và cung cấp các dịch vụ viễn thông, Internet
- Xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông và Internet.
3. Định hướng phát triển trong thời gian tới
Với phƣơng châm “Mọi dịch vụ trên một kết nối”, FPT Telecom đã và
đang tiếp tục không ngừng đầu tƣ, triển khai và tích hợp ngày càng nhiều
các dịch vụ giá trị gia tăng trên cùng một đƣờng truyền Internet. Hợp tác
đầu tƣ với các đối tác viễn thông lớn trên thế giới, xây dựng các tuyến
cáp đi quốc tế… là những hƣớng đi FPT Telecom đang triển khai mạnh
mẽ để đƣa các dịch vụ của mình ra khỏi biên giới Việt Nam, tiếp cận với
thị trƣờng toàn cầu, nâng cao hơn nữa ...
1
I TP NHÓM PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CH ĐỀ 3: PN TÍCH KH NĂNG THANH TOÁN
CÔNG TY C PHN VIN THÔNG FPT 2010-2011
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM:
NGÔ TH ANH
:
CQ510152
NGUYN TH HUYN TRANG
:
CQ513086
LƢƠNG TH THUN
:
CQ512917
DƢƠNG XUÂN TRƢỜNG
:
CQ513224
ĐỒNG VĂN THÁI
:
CQ512708
LÊ MINH DUY
:
CQ510688
NGUYỄN ĐÌNH DƢƠNG
:
CQ510799
Phân tích khả năng thanh toán của công ty cô phần FPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích khả năng thanh toán của công ty cô phần FPT - Người đăng: tranquocbao1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Phân tích khả năng thanh toán của công ty cô phần FPT 9 10 527