Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích khái niệm, đặc trưng vai trò của nền kinh tế tri thức

Được đăng lên bởi Minh Thao
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phân tích khái niệm, đặc trưng vai trò của nền kinh tế tri thức

*Phân

tích

khái

niệm

của

kinh

tế

tri

thức*

Có
những
cách
hiểu
về
kinh
tế
tri
thức:
KTTT là biểu hiện hay xu hướng của nền kinh tế hiện đại, trong đó tri thức, lao động chất xám
được phát huy khả năng sinh lợi của nó và mang lại hiệu quả kinh tế lớn lao trong tất cả các
ngành kinh tế: công nghiệp, nông – lâm – ngư nghiệp và dịch vụ, phục vụ cho phát triển kinh tế.
Từ đó, nền kinh tế tri thức được hiểu là nền kinh tế chủ yếu dựa trên cơ sở tri thức, khoa học;
dựa trên việc tạo ra và sử dụng tri thức, phản ánh sự phát triển của lực lượng sản xuất ở trình
độ
cao.
Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế ( OECD ) đưa ra khái niệm năm 1995: “*Nền kinh tế tri
thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất
đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải nâng cao chất lượng cuộc sống”. *
Kinh tế tri thức còn được hiểu là một loại môi trường kinh tế-kỹ thuật, văn hóa-xã hội mới, có
những đặc tính phù hợp và tạo thuận lợi nhất cho việc học hỏi, đổi mới và sáng tạo. Trong môi
trường đó, tri thức sẽ tất yếu trở thành nhân tố sản xuất quan trọng nhất, đóng góp vào sự phát
triển
kinh
tế-xã
hội.
Theo cách hiểu này, cốt lõi của việc phát triển một nền kinh tế tri thức không phải chỉ đơn thuần
là việc phát triển khoa học-công nghệ cao mà là việc phát triển một nền văn hóa đổi mới, sáng
tạo để đem lại những thuận lợi cho việc sản xuất, khai thác và sử dụng mọi loại tri thức, mọi
loại
hiểu
biết
của
nhân
loại.
*Vai
trò
của
nền
kinh
tế
tri
thức*:
-Kinh tế tri thức mang lại những cơ hội và thách thức lớn trong sự phát triển chưa từng thấy
của
nhân
loại.
Kinh tế tri thức có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển xã hội ngày nay. Phát triển kinh tế tri
thức
là
cơ
hội
để
rút
ngắn
khoảng
cách
lạc
hậu.
Từ những tri thức, công nghệ kỹ thuật mới, các tư liệu lao động mới, hệ thống máy móc thông
minh, tự động hóa sẽ được tạo ra. Quá trình đó sẽ giúp phát hiện và sáng tạo ra nhiều đối
tượng lao động mới, những nguyên liệu mới, năng lượng mới,…có thể trước đây chưa từng
xuất hiện, tạo ra nhiều giá trị sử dụng mới, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu xã hội ngày càng tốt
hơn,
giảm
bớt
việc
khai
thác
các
ngường
tài
nguyên
hiện
hữu.
-KTTT là động lực thúc đẩy tiến trình xã hội hóa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất, làm
cho phân công lao động xã hội phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
TTT được hình thành, phát triển trên cơ sở các ngành sản xuất sử dụng công nghệ cao ví d...
Phân tích khái niệm, đặc trưng vai trò của nền kinh tế tri thức
*Phân tích khái niệm của kinh tế tri thức*
những cách hiểu về kinh tế tri thức:
KTTT biểu hiện hay xu hướng của nền kinh tế hiện đại, trong đó tri thức, lao động chất xám
được phát huy khả năng sinh lợi của mang lại hiệu quả kinh tế lớn lao trong tất cả các
ngành kinh tế: công nghiệp, nông – lâm – ngư nghiệp và dịch vụ, phục vụ cho phát triển kinh tế.
Từ đó, nền kinh tế tri thức được hiểu nền kinh tế chủ yếu dựa trên sở tri thức, khoa học;
dựa trên việc tạo ra sử dụng tri thức, phản ánh sự phát triển của lực lượng sản xuất trình
độ cao.
Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế ( OECD ) đưa ra khái niệm năm 1995: “*Nền kinh tế tri
thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất
đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải nâng cao chất lượng cuộc sống”. *
Kinh tế tri thức còn được hiểu là một loại môi trường kinh tế-kỹ thuật, văn hóa-xã hội mới,
những đặc tính phù hợp và tạo thuận lợi nhất cho việc học hỏi, đổi mới và sáng tạo. Trong môi
trường đó, tri thức sẽ tất yếu trở thành nhân tố sản xuất quan trọng nhất, đóng góp vào sự phát
triển kinh tế-xã hội.
Theo cách hiểu này, cốt lõi của việc phát triển một nền kinh tế tri thức không phải chỉ đơn thuần
việc phát triển khoa học-công nghệ cao việc phát triển một nền văn hóa đổi mới, sáng
tạo để đem lại những thuận lợi cho việc sản xuất, khai thác sử dụng mọi loại tri thức, mọi
loại hiểu biết của nhân loại.
*Vai trò của nền kinh tế tri thức*:
-Kinh tế tri thức mang lại những hội thách thức lớn trong sự phát triển chưa từng thấy
của nhân loại.
Kinh tế tri thức có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển hội ngày nay. Phát triển kinh tế tri
thức hội để rút ngắn khoảng cách lạc hậu.
Từ những tri thức, công nghệ kỹ thuật mới, các liệu lao động mới, hệ thống máy móc thông
minh, tự động hóa sẽ được tạo ra. Quá trình đó sẽ giúp phát hiện sáng tạo ra nhiều đối
tượng lao động mới, những nguyên liệu mới, năng lượng mới,…có thể trước đây chưa từng
xuất hiện, tạo ra nhiều giá trị sử dụng mới, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu hội ngày càng tốt
hơn, giảm bớt việc khai thác các ngường tài nguyên hiện hữu.
-KTTT động lực thúc đẩy tiến trình hội hóa quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất, làm
cho phân ng lao động hội phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
TTT được hình thành, phát triển trên sở các ngành sản xuất sử dụng công nghệ cao dụ:
Trong nông nghiệp nuôi Cây Gáo huyện Trảng Bom tự động…, Từ đó tác động mạnh
mẽ đến quá trình phát triển của toàn bộ nền kinh tế.
thúc đẩy nông nghiệp phát triển nhanh thông qua các cuộc cách mạng, cách mạng xanh,
cách mạng sinh học…
-Nó thúc đẩy công nghiệp, không ngừng ra tăng hàm lượng khoa học-kỹ thuật, công nghệ trong
sản phẩm công nghiệp qua đó gia tăng giá trị sử dụng, giá trị trao đổi của sản phẩm công
nghiệp.
Phân tích khái niệm, đặc trưng vai trò của nền kinh tế tri thức - Trang 2
Phân tích khái niệm, đặc trưng vai trò của nền kinh tế tri thức - Người đăng: Minh Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân tích khái niệm, đặc trưng vai trò của nền kinh tế tri thức 9 10 210