Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lý hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi trungluna296
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Điều 12 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Nhà nước quản lí xã hội bằng
pháp luật…”. Có thể thấy, Nhà nước muốn quản lí tốt xã hội thì không thể
không thể hiện ý chí thông qua quyền lực của mình dưới hình thức là những
quyết định pháp luật, trong đó có quyết định hành chính. Thông qua việc tìm
hiểu bản chất, khái niệm quyết định hành chính và các yếu tố liên quan đến
quyết định hành chính ta sẽ hiểu được một cách sâu sắc về vai trò của quyết
định hành chính trong quản lý hành chính nhà nước. Qua đó em xin chọn đề:”
Phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định
hành chính trong quản lý hành chính nhà nước” để làm bài tập lớn học kỳ.
NỘI DUNG
1. Khái niệm quyết định hành chính
Theo từ điển Tiếng việt “quyết định” là: định một cách chắc chắn với ý
nhất định phải thực hiện. Vậy còn quyết định hành chính là gì ?
Thuật ngữ quyết định hành chính không chỉ xuất hiện trong khoa học mà
còn cả trong những quy định của luật thực định như: Luật khiếu nại, tố cáo;
Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính. Chính vì vậy, việc làm rõ
khái niệm quyết định hành chính cũng như việc giới hạn nội hàm của khái
niệm là điều rất cần thiết cho việc nghiên cứu và thực tiến hoạt động quản lí
hành chính Nhà nước.
Ta biết rằng, trong bộ máy nhà nước, hệ thống cơ quan nhà nước có chức
năng quản lí hành chính nhà nước trên cơ sở quyền hành pháp có vai trò và vị
trí quan trọng trong quá trình Nhà nước thực hiện quyền lực của mình. Nhà
nước quản lí xã hội, thực hiện quyền lực dựa vào một thứ công cụ rất “sắc
bén” đó chính là pháp luật. Để đưa pháp luật – ý chí của Nhà nước vào đời
sống thực tiễn, Nhà nước đã trao cho hệ thống cơ quan nhà nước có chức năng
quản lí hành chính nhà nước nhiệm vụ thực hiện những hoạt động với mục
-1-

đích thực hiện luật ( thi hành luật), nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp
luật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là lĩnh vực thể hiện quyền lực
nhà nước một cách thiết thực nhất. Chính vì thế, hình thức hoạt động của các
cơ quan nhà nước trong lĩnh vực này chủ yếu và quan trọng đó là ra quyết
định hành chính để đề ra những chủ trương, chính sách lớn, xây dựng quy tắc
xử sự hoặc áp dụng pháp luật cho một công việc cụ thể nhằm mục đích thực
hiện chức năng của nhà nước thông qua quyền hành pháp.
Mặt khác, quyết định hành chính do nhiều chủ thể khác nhau ban hành
với những nội dung phong phú và đa dạng tác động đến các lĩnh vực khác
nhau của quản lý hành chính. Như cơ quan quyền lực, cơ quan xét xử cơ quan
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lý hành chính nhà nước - Người đăng: trungluna296
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lý hành chính nhà nước 9 10 722