Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích lợi ích chi phí - Chương 2

Được đăng lên bởi nguyenthuthuy038
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(Cost – Benefit Analysis)
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM
KHOA KINH TEÁ PHAÙT TRIEÅN
BOÄ MOÂN KINH TEÁ TAØI NGUYEÂN & MOÂI TRÖÔØNG
1A Hoaøng Dieäu – Phuù Nhuaän – TP.HCM
website: www.fde.ueh.edu.vn
PHAÂN TÍCH LÔÏI ÍCH – CHI PHÍ
(Cost – Benefit Analysis)
BAØI GIAÛNG 2
CÔ SÔÛ KHAÙI NIEÄM CUÛA PHAÂN TÍCH
LÔÏI ÍCH – CHI PHÍ
Bieân soaïn :
Phuøng Thanh Bình
Tröông Ñaêng Thuïy
TP.HCM, THAÙNG 10 NAÊM 2006
Phân tích lợi ích chi phí - Chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích lợi ích chi phí - Chương 2 - Người đăng: nguyenthuthuy038
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Phân tích lợi ích chi phí - Chương 2 9 10 914