Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích lợi ích và chi phí dự án công

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 9125 lần   |   Lượt tải: 15 lần
PHÂN TÍCH LỢI ÍCH –
CHI PHÍ DỰ ÁN CÔNG
CHƯƠNG 4
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH

07/02/12

1

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
 Phương pháp phân tích chi phí – lợi ích
 Các kỹ thuật trong phân tích dự án
 Phân tích dự án công

07/02/12

2

KHÁI NIỆM PHƯƠNG PHÁP PHÂN
TÍCH LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ
 Phân tích chi phí – lợi ích thể hiện các kỹ thuật có

tính thực hành để xác định mức đóng góp tương
đối của các dự án đầu tư .
 Những dự án mới có chi phí xã hội biên lớn hơn
lợi ích xã hội biên thì sẽ không được chấp thuận.

07/02/12

3

KHÁI NIỆM PHƯƠNG PHÁP PHÂN
TÍCH LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ
 Các bước phân tích

Liệt kê tất cả các chi phí và lợi ích của dự án (yếu
tố hữu hình và vô hình)
 Đánh giá giá trị lợi ích và chi phí dưới dạng
tiền tệ
 Chiết khấu lợi ích ròng trong tương lai.


07/02/12

4

KHÁI NIỆM PHƯƠNG PHÁP PHÂN
TÍCH LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ
 Những khó khăn


Xác định lợi ích




Xác định chi phí




Lợi ích của dự án giáo dục, thủy lợi
Chi phí của dự án giáo dục, thủy lợi

Tỷ lệ chiết khấu của dự án

07/02/12

5

NHẮC LẠI CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT
PHÂN TÍCH DỰ ÁN
 Giá trị tương lai

(
FV =R × 1 +r )

T







FV: giá trị tiền tệ tương lai cho khoản đầu
tư hiện tại
R: số tiền đầu tư hiện tại
T: số năm đầu tư
r: tỷ suất sinh lợi hàng năm

07/02/12

6

NHẮC LẠI CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT
PHÂN TÍCH DỰ ÁN
 Hiện giá




Giá trị 1 USD tương lai tương ứng với hiện tại là bao
nhiêu.
Giá trị 1 USD tương lai nhỏ hơn giá trị 1 USD hôm nay
Doøng thu
nhaäp

Naê
m

Heä soá
chieát khaáu

Giaù trò
hieän taïi

R0
R1
R2
……
RT

0
1
2
…
T

1
(1 + r)
(1 + r)2
…
(1 + r)T

R0
R1/(1 + r)
R2/(1 + r)2
…

RT/(1 + r)T

r

07/02/12

PV =R0 +

R
∑
i=
1

r

i

(1
∑ +r )
i=
1

i

7

NHẮC LẠI CÁC VẤN ĐỀ KỸ
THUẬT PHÂN TÍCH DỰ ÁN


Thẩm định 2 dự án có tính loại trừ (dự án X và
dự án Y)
PV

X

BiX − CiX
= B −C +∑
i
i =1 (1 + r )
X
0

T

X
0

BiY − CiY
Y
Y
PV Y = B0 − C0 + ∑
(1 + r )i
i =1
T'

07/02/12

8

NHẮC LẠI CÁC VẤN ĐỀ KỸ
THUẬT PHÂN TÍCH DỰ ÁN
 Tiêu chí giá trị hiện tại để thẩm định dự án được xác

định theo nguyên tắc:



Một dự án đầu tư chỉ có thể chấp nhận khi có giá trị
hiện tại của nó dương.
Nếu hai dự án phải loại trừ nhau, thì dự án được chọn
là dự án có giá trị hiện tại lớn hơn.

07/02/12

9

NHẮC LẠI CÁC VẤN ĐỀ KỸ
THUẬT PHÂN TÍCH DỰ ÁN
Thu nhaäp roøng haøng
naêm (ñoâla)

Naêm

Döï aùn A

Giaù trò hieän taïi PV
(ñoâla)
Tyû suaát
chieát
khaáu (r: 
5%)

Döï aùn B

0

-1.000

1

1

700

0

2

500

3
 

-1.000

600

Döï aùn A

 

07/02/12

Döï aùn B
-1000

0,952381

6,666,667

0

0

0,90702...
07/02/12
1
PHÂN TÍCH LỢI ÍCH –
CHI PHÍ DỰ ÁN CÔNG
CHƯƠNG 4
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH
Phân tích lợi ích và chi phí dự án công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích lợi ích và chi phí dự án công - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Phân tích lợi ích và chi phí dự án công 9 10 343