Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích ma trận SWOT

Được đăng lên bởi Minh Vũ
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 630 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 2: Phân tích lựa chọn chiến lược bộ phận
I: Xây dựng chiến lược bộ phận kinh doanh nhỏ
1.1: Phân tích ma trận SWOT để đề xuất chiến lược:
Thiết lập mô thức TOWS (Định hướng chiến lược) :
Điểm mạnh(S)
Thương hiệu mạnh, uy tín lớn với 20
năm kinh nghiệm.
Chất lượng sản phẩm cao
Hệ thống nhà xưởng,trang thiết bị và
công nghệ hiện đại
Hệ thống phân phối trong nước rộng
Nguồn nhân lực tay nghề cao
DV sau bán và chăm sóc KH tốt
Thâm nhập thị trường nội địa
Phát triển thị trường quốc tế
Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm hàng
dọc, hàng ngang.
Chiến lược khác biệt hóa
Chiến lược tập trung

Điểm Yếu(W)
Quy mô sản xuất trung bình
Quản trị thu mua nguyên vật liệu.
Thụ động về nguyên liệu máy móc trang
thiết bị Phải nhập từ nước ngoài
Thụ động về nguồn nhân lực
vị thế trên thi trường quốc tế chưa cao
Chiến lược tích hợp hàng ngang
Chiến lược liên minh liên kết
Chiến lược tích hợp hàng ngang.

Cơ hội(O)

Đe dọa(T)

Công ty VBĐQ Bảo Tín Minh Châu
Tiềm năng tăng trưởng của ngành kim
hoàn tại Việt Nam còn rất lớn
Việt Nam đã là thành viên của WTO
Xu hướng tiêu dùng vàng của VN ngày
cảng tăng.

Áp lực cạnh tranh vàng toàn cầu
Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới
Mức độ cạnh tranh trong ngành cao
Sự dịch chuyển nguồn nhân lực có tay nghề
Áp lực cải tiến công nghệ
Giá vang biến động thất thường

1.2: Phân tích các chiến lược đề xuất:
**Sử dụng thế mạnh nắm bắt cơ hội (SO):

S2S3O2: sản phẩm đa dạng, đáp ứng yêu cầu của các đối tượng khách hàng với mức giá
phù hợp với thu nhập của người dân Việt Nam sẽ giúp công ty tăng lợi nhuận và thị
phần trong nước.
S2S3O3: tăng sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu giúp công ty giành thị phần ở các
nước xuất khẩu và tăng doanh thu.
S2S3O4: xâm nhập vào các thị trường trước đây còn bị hạn chế, cùng với chính sách giá
và sản phẩm đa dạng để mở rộng thị trường nươc ngoài nước.
S4O3: thị trường rộng lớn là điểm mạnh giúp doanh nghiệp có chỗ đứng trên thương
trường, nên có cơ hội tăng số lượng xuất khẩu.
S5O1O3O5: tận dụng các nguồn đầu tư và hỗ trợ để mở rộng quy mô sản xuât, đồng
thời đáp ứng nhu cầu xuất khẩu đang gia tăng.
S6O1: Tận dụng tối đa các nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư vào sản xuất,đào tạo nâng cao tay
nghề công nhân để nâng cao chất lượng sản phẩm hạ giá thành,củng cố vị thế trong lòng
người tiêu dùng.
S6O2: với vị thế của mình phải luôn đi đầu trong Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam" bằng cách tổ chức các chương trình khuyến khích tiêu
dùng,mở thêm các đại lí ,đưa hàng vào các trung tâm mua sắ...
Phần 2: Phân tích lựa chọn chiến lược bộ phận
I: Xây dựng chiến lược bộ phận kinh doanh nhỏ
1.1: Phân tích ma trận SWOT để đề xuất chiến lược:

Điểm m/nh(S) Điểm Yếu(W)
 !"#$
%&'
()*+,-.
/01234-5"1
6
/0704.48
9:7;- <-.
=>*-5?"1%*@A/0
74B86-
C?4D4BE0
(6-F@-*+,1
FG1-'
(&?5@-
(4
H *+2)45I
H+4- J"'
K68"< J? @4-
5C+L.1
K68"<:7;
"4J4BE0--.
(!1-
(JJ&
(!1-'
Cơ hội(O) Đe dọa(T)
( >MHM+.!N(7
<%%43O-1&
.1>9-P4)
>9-6Q11"JO-
RJFS"1O->91 
+%'
T;4-"1.1U
V3O-&O.+&
N684-4.1-.
;F D:7;@- <
T;+
W?"-568)B
1.2: Phân tích các chiến lược đề xuất:
**Sử dụng thế m/nh nắm bắt cơ hội (SO):
Phân tích ma trận SWOT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích ma trận SWOT - Người đăng: Minh Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phân tích ma trận SWOT 9 10 290