Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích mối quan hệ giữa NN pháp quyền XHCN với pháp luật & pháp chế

Được đăng lên bởi thuan-truong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 15244 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Câu 4: Phân tích mối quan hệ giữa NN pháp quyền XHCN với pháp luật & pháp chế.
Muốn pháp luật thực hiện nghiêm minh thì cần phải làm gì? Thực trạng NN pháp
quyền ở nước ta hiện nay như thế nào? Muốn nâng cao hoạt động đ/c cần phải làm gì?

Là nhà nước pháp quyền XHCN, nhà nước ta lấy pháp luật để quản lý
và điều hành xã hội, dùng pháp luật làm công cụ điều tiết chủ yếu mối quan hệ
giữa con người với con người, tăng cường pháp chế, xử lý nghiêm minh, kịp
thời mọi vi phạm pháp luật nhằm thực hiện và bảo vệ được các quyền tự do
dân chủ. Tuy nhiên dù nhà nước là người ban hành pháp luật nhưng cũng
chính nhà nước cũng là chủ thể thi hành pháp luật, phải nghiêm chỉnh chấp
hành pháp luật. Mặt khác, pháp luật XHCN cũng quy định tổ chức và hoạt
động của nhà nước. Như vậy, nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng song
hành không thể tách rời nhau, đồng thời có mối liên hệ hữu cơ với nhau.
- Khái niệm NN pháp quyền XHCN: Nhà nước pháp quyền XHCN là nhà
nước XHCN thực sự của dân, do dân, vì dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân
dân; bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp, quản lý xã hội theo pháp luật nhằm phục vụ
lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, do Đảng tiền phong của giai cấp công nhân lãnh
đạo đồng thời chịu trách nhiệm trước nhân dân và sự giám sát của nhân dân.
- Khái niệm pháp luật XHCN: Pháp luật xã hội chủ nghĩa là hệ thống những quy
tắc xử sự chung do nhà nước xã hội chủ nghĩa ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí
của giai cấp công nhân và đại đa số nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và
được đảm bảo thực hiện bằng bộ máy nhà nước và phương thức tác động của nhà
nước trên cơ sở giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế của nhà nước nhằm xây dựng chế
độ xã hội chủ nghĩa
- Khái niệm pháp chế XHCN: Pháp chế XHCN là 1 chế độ đặc biệt trong đời sống
chính trị - XH, nó đòi hỏi tất cả các cơ quan NN nói chung, cán bộ NN, nhân viên NN,
cán bộ các tổ chức CT-XH, nhân viên các tổ chức CT-XH và kể cả công dân đều phải
chấp hành pháp luật một cách thường xuyên, liên tục, triệt để và chính xác.
1/.Phaân tích moái quan heä XHCN giöõa Nhaø nöôùc vôùi phaùp luaät vaø phaùp cheá :
NN tạo ra PL & ngược lại, PL giúp NN b/v lợi ích giai cấp of mình. NN sử dụng PL để
phục vụ ý chí of g/c thống trị, bản chất of PL of một NN Phụ thuộc vào đường lối chính trị
of NN đó. Còn nói đến pháp chế là nói đến chế độ tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh PL.
2/Muoán phaùp luaät ñöôïc thöïc hieän nhaø nöôùc caàn phaûi:
a/ Tăng cường sự lãnh đạo Đảng đ/v pháp chế XHCN:
- Đảng lãnh đạo NN x/...
Câu 4: Phân tích mối quan h giữa NN pháp quyền XHCN với pháp luật & pháp chế.
Muốn pháp luật thực hiện nghiêm minh thì cần phải làm gì? Thực trạng NN pháp
quyền ở nước ta hiện nay như thế nào? Muốn nâng cao hoạt động đ/c cần phải làm gì?
nhà nước pháp quyền XHCN, nhà nước ta lấy pháp luật để quản
và điều hành xã hội, dùng pháp luật làm công cụ điều tiết chủ yếu mối quan h
giữa con người với con người, tăng cường pháp chế, xử nghiêm minh, kịp
thời mọi vi phạm pháp luật nhằm thực hiện bảo v được các quyền tự do
dân chủ. Tuy nhiên nhà nước là người ban hành pháp luật nhưng cũng
chính nhà nước cũng chủ thể thi hành pháp luật, phải nghiêm chỉnh chấp
hành pháp luật. Mặt khác, pháp luật XHCN cũng quy định t chức hoạt
động của nhà nước. Như vậy, nhà nước pháp luật hai hiện tượng song
hành không thể tách rời nhau, đồng thời có mối liên hệ hữu cơ với nhau.
- Khái niệm NN pháp quyền XHCN: Nhà nước pháp quyền XHCN là nhà
nước XHCN thực sự của dân, do dân, vì dân; tất c quyền lực nhà nước thuộc về nhân
dân; bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp, quản hội theo pháp luật nhằm phục vụ
lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, do Đảng tiền phong của giai cấp công nhân lãnh
đạo đồng thời chịu trách nhiệm trước nhân dân và sự giám sát của nhân dân.
- Khái niệm pháp luật XHCN: Pháp luật hội chủ nghĩa hệ thống những quy
tắc xử sự chung do nhà nước xã hội chủ nghĩa ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí
của giai cấp công nhân đại đa số nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và
được đảm bảo thực hiện bằng bộ máy nhà ớc phương thức tác động của nhà
nước trên cơ sở giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế của nhà nước nhằm xây dựng chế
độ xã hội chủ nghĩa
- Khái niệm pháp chế XHCN: Pháp chế XHCN là 1 chế độ đặc biệt trong đời sống
chính trị - XH, nó đòi hỏi tất cả các cơ quan NN nói chung, cán bộ NN, nhân viên NN,
cán bộ các tổ chức CT-XH, nhân viên các tổ chức CT-XH k cả công dân đều phải
chấp hành pháp luật một cách thường xuyên, liên tục, triệt để và chính xác.
1/.Phaân tích moái quan heä XHCN giöõa Nhaø nöôùc vôùi phaùp luaät vaø phaùp cheá :
NN to ra PL & ngược lại, PL giúp NN b/v lợi ích giai cấp of mình. NN sử dụng PL để
phục vụ ý chí of g/c thống trị, bản cht of PL of một NN Phụ thuộc vào đường lối chính trị
of NN đó. Còn nói đến pháp chế là nói đến chế độ tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh PL.
2/Muoán phaùp luaät ñöôïc thöïc hieän nhaø nöôùc caàn phaûi:
a/ Tăng cường sự lãnh đạo Đảng đ/v pháp chế XHCN:
- Đảng lãnh đạo NN x/dựng PL để mọi đường lối, chủ trương of Đảng phải được cụ thể hóa
thành PL
- Đảng lãnh đạo công tác thực hiện PL, kiểm tra việc thực hiện PL of các tổ chức Đảng &
kể cả đảng viên.
- Đảng lãnh đạo b/v PL, để kẻ thù khg xuyên tạc & bóp méo sự thật.
- Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, công chức i chung & CBCC in các cơ quan b/v PL như:
Công an, Tòa án, Viện kiểm sát và Thanh tra các cấp.
b/ Tiếp tục xd & hoàn thiện hệ thống PL:
1
Phân tích mối quan hệ giữa NN pháp quyền XHCN với pháp luật & pháp chế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích mối quan hệ giữa NN pháp quyền XHCN với pháp luật & pháp chế - Người đăng: thuan-truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phân tích mối quan hệ giữa NN pháp quyền XHCN với pháp luật & pháp chế 9 10 103