Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích rủi ro

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 4544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1-

PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Nội dung cơ bản của chuyên đề
• Giải thích lý do vì sao phải phân tích độ nhạy cảm rủi ro từ khía cạnh một dự án
riêng lẽ.
• Thực hiện phân tích độ nhạy đơn giản và hiểu rõ kết quả phân tích.
• Thấu hiểu vai trò của phân tích hòa vốn EBIT và hòa vốn NPV như là một chỉ
dẫn về rủi ro dự án.
• Tính toán điểm hòa vốn và hiểu rằng sự thay đổi trong định phí, biến phí và giá
bán tác động như thế nào đến điểm hòa vốn.
• Tính toán giá trị kỳ vọng và mô tả được ý nghĩa của chúng.
• Nhận thức giữa tương quan xác định hoàn toàn, tương quan độc lập và tương
quan phủ định hoàn toàn của dòng tiền.
• Biết được việc mô phỏng được thực hiện như thế nào.
• Lên sơ đồ cây quyết định và tính toán kết quả của các khả năng xảy ra.
• Hiểu rõ những cách xác suất ước tính được ứng dụng vào trong thực tế.
• Giải thích về một vài cách quản trị rủi ro dự án.
• Lên danh sách vài cách chọn lựa dự án khi liên quan đến dòng tiền có rủi ro.

Công ty ABC,Texas, là một ví dụ điển hình về những công ty kỹ thuật cao có quy mô
nhỏ, ngành được xem là có tốc độ tăng trường cao trong thời gian gần đây của nền
kinh tế Mỹ. Với quy mô nhỏ của nó cùng với tinh thần năng động trong kinh doanh,
những công ty này có thể đáp ứng thị trường một cách nhanh chóng.
Giám đốc của ABC nhận thức rõ sự quan trọng của sự linh hoạt. Bên cạnh đó, ông ta
cũng biết sự quan trọng của việc giảm giá thành trong sản xuất thông qua tự động hóa.
Nhưng không may, một chi tiêu vốn vào thiết bị tự động trong sản xuất có thể đòi hỏi
một số vốn lớn và vì thế nhanh chóng làm giảm sự linh hoạt trong tương lai. Sự bất lực
trong việc đáp ứng lại những thay đổi đột ngột của thị trường hoặc công nghệ có thể là
những cơ hội đã bị bỏ lỡ. Các nhà quản trị đánh giá rủi ro đối với công ty sao cho nó là
sự kết hợp của các khả năng khác nhau và tìm kiếm giải pháp để đạt được mục tiêu về
hiệu quả nhưng giới hạn sự nhạy cảm đối với rủi ro. Họ phải giải quyết một chiến lược
liên quan đến việc sử dụng thiết bị tự động hóa.

-2-

Những nhà quản trị tại ABC là điển hình trong việc đánh giá và giải quyết rủi ro, điều
này là một khía cạnh quan trọng của chương trình họach định ngân sách vốn đầu tư
của họ. Một tiến trình hoàn hảo của hoạch định ngân sách vốn đầu tư đòi hỏi rằng rủi
ro phải được xem xét từ khía cạnh của rất nhiều bên khác nhau: nhà quản trị đề xuất
dự án, những nhân viên thừa hành, cổ đông và những tác động khác đến các hoạt động
của công ty. Sự đánh giá rủi ro thường xuyên bắt đầu với phân tích ...
-1-
PHÂN TÍCH RI RO CA D ÁN ĐẦU TƯ
Ni dung cơ bn ca chuyên đề
Gii thích lý do vì sao phi phân tích độ nhy cm ri ro t khía cnh mt d án
riêng l.
Thc hin phân tích độ nhy đơn gin và hiu rõ kết qu phân tích.
Thu hiu vai trò ca phân tích hòa vn EBIT và hòa vn NPV như là mt ch
dn v ri ro d án.
Tính toán đim hòa vn và hiu rng s
thay đổi trong định phí, biến phí và giá
bán tác động như thế nào đến đim hòa vn.
Tính toán giá tr k vng và mô t được ý nghĩa ca chúng.
Nhn thc gia tương quan xác định hoàn toàn, tương quan độc lp và tương
quan ph định hoàn toàn ca dòng tin.
Biết được vic mô phng được thc hin như thế nào.
Lên sơ đồ cây quyết định và tính toán k
ết qu ca các kh năng xy ra.
Hiu rõ nhng cách xác sut ước tính được ng dng vào trong thc tế.
Gii thích v mt vài cách qun tr ri ro d án.
Lên danh sách vài cách chn la d án khi liên quan đến dòng tin có ri ro.
Công ty ABC,Texas, là mt ví d đin hình v nhng công ty k thut cao có quy mô
nh, ngành được xem là có tc độ tăng trường cao trong thi gian gn đ
ây ca nn
kinh tế M. Vi quy mô nh ca nó cùng vi tinh thn năng động trong kinh doanh,
nhng công ty này có th đáp ng th trường mt cách nhanh chóng.
Giám đốc ca ABC nhn thc rõ s quan trng ca s linh hot. Bên cnh đó, ông ta
cũng biết s quan trng ca vic gim giá thành trong sn xut thông qua t động hóa.
Nhưng không may, mt chi tiêu vn vào thiết b t động trong s
n xut có th đòi hi
mt s vn ln và vì thế nhanh chóng làm gim s linh hot trong tương lai. S bt lc
trong vic đáp ng li nhng thay đổi đột ngt ca th trường hoc công ngh có th
nhng cơ hi đã b b l. Các nhà qun tr đánh giá ri ro đối vi công ty sao cho nó là
s kết hp ca các kh n
ăng khác nhau và tìm kiếm gii pháp để đạt được mc tiêu v
hiu qu nhưng gii hn s nhy cm đối vi ri ro. H phi gii quyết mt chiến lược
liên quan đến vic s dng thiết b t động hóa.
Phân tích rủi ro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích rủi ro - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Phân tích rủi ro 9 10 589