Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích sự thành công của website thương mại điện tử B2C

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần









TRƯỜNG : ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
LỚP : 1103ECOM0411
MÔN HỌC : QUẢN TRỊ TÁC NGHIÊP TMĐT
B2C
NHÓM THỰC HIỆN : NHÓM 4
GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY : THẦY PHAN ANH
ĐỀ TÀI THẢO LUẬN :
Theo tiếp cận nội dung chương 2, phân tích sự thành
công của 1 website TMĐT B2C nổi tiếng trên thế giới,
lấy vd minh họa cụ thể cho từng nội dung .
Website nhóm thảo luận lựa chọn : 

MỤC LỤC
A. Một số lý thuyết và khái niệm cơ bản về xây dựng và xúc tiến
website bán lẻ điện tử của doanh nghiệp .

3

Bài thẢO LUẬN



Mạiyour
number]  [Typeyour
[Type your
Trường:
Đạiaddress]
học Thương
 [Type
 Lớp
phone
: 1103ECOM0411
Nhóm
e-mail
thựcaddress]
hiện : Nhóm 4

BÀI THẢO LUẬN

1. Thiết kế website bán lẻ thương mại điện tử .
2.Tầm quan trọng của việc thiết kế website bán lẻ thương mại điện tử.
3. Một số yêu cầu của việc thiết kế website bán lẻ thương mại điện tử

3
3
3

B. Phân tích sự thành công của website thương mại điện tử B2C :
ebay.com
I. Giới thiệu chung về ebay.
1. Chọn tên và đăng ký tên miền của ebay .
2. Giới thiệu về địa vị pháp lý .
3. Chọn văn phòng,trụ sở.
4. lựa chọn và thiết kế logo.
5. Dịch vụ điện thoại và chăm sóc KH .
6. Tài khoản thương nhân
7. Thoả thuận với nhà cung ứng và phân phối.
II. Phân tích các yêu cầu về thiết kế website mà ebay đã thực hiện được
1. Khả năng điều dẫn trên website ebay.com
2. Tính tương tác của website ebay.com
3. Bầu không khí web của ebay.com
III. Xúc tiến website cửa hàng bán lẻ điện tử ebay.com
1. Tìm kiếm khách hàng trực tuyến .
a. Ebay và việc xây dựng lòng tin cho khách hàng trực tuyến
b. Ebay và công cụ thu hút khách hàng trực tuyến
c. Ebay triển khai các dịch vụ quảng cáo trực tuyến
2. Xúc tiến trực tuyến và ngoại tuyến cửa hàng điện tử của ebay .
a.Sử dụng các máy tìm kiếm để xúc tiến web.
b. Thu hút dịch vụ
c. Kỳ vọng lớn
d. Xúc tiến ngoại tuyến
e. Các liên kết.

4
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
8
9
10
11
11
12
13
15
15
16
17
18
19

C. Kết luận

20

A. Một số lý thuyết và khái niệm cơ bản về xây dựng và xúc tiến website
bán lẻ điện tử của doanh nghiệp .
1. Thiết kế website bán lẻ thương mại điện tử .

2

- Khái niệm : Thiết kế phù hợp với mục đích một website bán lẻ điện tử có
thể được xem như là việc mô tả một cửa hàng bán lẻ điện tử. Bao gồm:
+ Liệt kê các hàng hóa và dịch vụ
+ Thông tin mô tả sản phẩm và giá mỗi đơn vị sản phẩm,
+ Cho phép người dùng mạng truy cập site,
+ Cung cấp phương thức thanh toán,
+ Trình bày các chính sách chung của công ty (chính sách an ninh, bí mật
riêng tư và bảo hành…).
+ Các đặc trưng kh...
BÀI THẢO LUN
TRƯNG : ĐI HC THƯƠNG MI
LP : 1103ECOM0411
MÔN HC : QUN TRỊ TÁC NGHIÊP TMĐT
B2C
NHÓM THC HIN : NHÓM 4
GIÁO VIÊN GIẢNG DY : THY PHAN ANH
Đ TÀI THO LUN :
Theo tiếp cận nội dung chương 2, phân tích sự thành
công của 1 website TMĐT B2C nổi tiếng trên thế giới,
lấy vd minh họa cụ thể cho từng nội dung .
Website nhóm thảo luận lựa chọn : www.ebay.com
MC LC
A. Một số thuyết khái niệm bản về xây dựng xúc tiến
website bán lẻ điện tử của doanh nghiệp . 3
B
à
i
t
h
O
L
U
N
[
T
y
p
e
y
o
u
r
a
d
d
r
e
s
s
]
[
T
y
p
e
y
o
u
r
p
h
o
n
e
n
u
m
b
e
r
]
[
T
y
p
e
y
o
u
r
e
-
m
a
i
l
a
d
d
r
e
s
s
]
B
à
i
t
h
O
L
U
N
T
r
ư
n
g
:
Đ
i
h
c
T
h
ư
ơ
n
g
M
i
L
p
:
1
1
0
3
E
C
O
M
0
4
1
1
N
h
ó
m
t
h
c
h
i
n
:
N
h
ó
m
4
Phân tích sự thành công của website thương mại điện tử B2C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích sự thành công của website thương mại điện tử B2C - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Phân tích sự thành công của website thương mại điện tử B2C 9 10 45