Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích SWOT , PETS và 5 chiên lược cạnh trahh

Được đăng lên bởi Hoàng Thị Trúc Linh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1927 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Họ tên : Hoàng Thị Trúc Linh
MSSV : 2113200046
Lớp : CCQ1320A

Nhóm : Ý Tưởng

Chương 3 : Môi trường của tổ chức

Bài tập cá nhân
Tìm hiểu về các phương pháp phân tích : SWOT , 5 yếu tố cạnh tranh của M.Porter và PEST
I.

Phân tích SWOT ( SWOT ANALYSIS )

Phân tích SWOT là một trong những kỹ năng hữu ích nhất. Nhờ công cụ này, nhà lãnh đạo làm
việc hiệu quả, giảm thiểu stress, cải tiến khả năng quyết định, tối đa hóa hiệu quả cá nhân và còn
nhiều hơn nữa. Phân tích SWOT (SWOT Analysis) là một kỹ thuật phân tích rất mạnh trong
việc xác định Điểm mạnh và Điểm yếu để từ đó tìm ra được Cơ hội và Nguy cơ. Sử dụng trong
ngữ cảnh kinh doanh,nó giúp bạn hoạch định được thị trường một cách vững chắc. Điều gì làm
cho phân tích SWOT trở nên có sức mạnh như vậy, đơn giản mà nghĩ, nó có thể giúp bạn xem
xét tất cả các cơ hội mà bạn có thể tận dụng được. Và bằng cách hiểu được điểm yếu của bạn
trong kinh doanh, bạn sẽ có thể quản lý và xóa bỏ các rủi ro mà bạn chưa nhận thức hết. Hơn thế
nữa, bằng cách sử dụng cơ sở so sánh và phân tích SWOT giữa bạn và đối thủ cạnh tranh, bạn
có thể phác thảo một chiến lược mà giúp bạn phân biệt bạn với đối thủ cạnh tranh, vì thế mà giúp
bạn cạnh tranh hiệu quả trên thị trường.

Phân tích SWOT là một trong 5 bước hình thành chiến lược sản xuất kinh doanh của một doanh
nghiệp, bao gồm:






Xác lập tôn chỉ của doanh nghiệp
Phân tích SWOT
Xác định mục tiêu chiến lược
Hình thành các mục tiêu và kế hoạch chiến lược
Xác định cơ chế kiểm soát chiến lược.

SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh : Strengths (Điểm
mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) - là mô hình
phân tích nổi tiếng trong doanh nghiệp

1

1.

Nguồn gốc của SWOT

Vào những năm 1960 đến năm 1970, Viện Nghiên cứu Standford, Menlo Park, California đã tiến
hành một cuộc khảo sát tại hơn 500 công ty có doanh thu cao nhất do Tạp chí Fortune bình chọn,
nhằm mục đích tìm ra nguyên nhân vì sao nhiều công ty thất bại trong việc thực hiện kế hoạch.
Nhóm nghiên cứu gồm các nhà kinh tế học Marion Dosher, Ts. Otis Benepe, Albert Humphrey,
Robert F. Stewart và Birger Lie đã đưa ra "Mô hình phân tích SWOT" nhằm mục đích tìm hiểu
quá trình lập kế hoạch của doanh nghiệp, tìm ra giải pháp giúp các nhà lãnh đạo đồng thuận và
tiếp tục thực hiện việc hoạch định, thay đổi cung cách quản lý.
Công trình nghiên cứu này được thực hiện trong 9 năm, với hơn 5000 nhân viên làm việc cật lực
để hoàn thành bản thu thập ý kiến gồm 250 n...
Họ tên : Hoàng Thị Trúc Linh
MSSV : 2113200046
Lớp : CCQ1320A Nhóm : Ý Tưởng
Chương 3 : Môi trường của tổ chức
Bài tập cá nhân
Tìm hiểu về các phương pháp phân tích : SWOT , 5 yếu tố cạnh tranh của M.Porter và PEST
I. Phân tích SWOT ( SWOT ANALYSIS )
Phân tích SWOT là một trong những kỹ năng hữu ích nhất. Nhờ công cụ này, nhà lãnh đạo làm
việc hiệu quả, giảm thiểu stress, cải tiến khả năng quyết định, tối đa hóa hiệu quả cá nhân và còn
nhiều hơn nữa. Phân tích SWOT (SWOT Analysis) là một kỹ thuật phân tích rất mạnh trong
việc xác định Điểm mạnh và Điểm yếu để từ đó tìm ra được Cơ hộiNguy cơ. Sử dụng trong
ngữ cảnh kinh doanh,nó giúp bạn hoạch định được thị trường một cách vững chắc. Điều gì làm
cho phân tích SWOT trở nên có sức mạnh như vậy, đơn giản mà nghĩ, nó có thể giúp bạn xem
xét tất cả các cơ hội mà bạn có thể tận dụng được. Và bằng cách hiểu được điểm yếu của bạn
trong kinh doanh, bạn sẽ có thể quản lý và xóa bỏ các rủi ro mà bạn chưa nhận thức hết. Hơn thế
nữa, bằng cách sử dụng cơ sở so sánh và phân tích SWOT giữa bạn và đối thủ cạnh tranh, bạn
có thể phác thảo một chiến lược mà giúp bạn phân biệt bạn với đối thủ cạnh tranh, vì thế mà giúp
bạn cạnh tranh hiệu quả trên thị trường.
Phân tích SWOT là một trong 5 bước hình thành chiến lược sản xuất kinh doanh của một doanh
nghiệp, bao gồm:
Xác lập tôn chỉ của doanh nghiệp
Phân tích SWOT
Xác định mục tiêu chiến lược
Hình thành các mục tiêu và kế hoạch chiến lược
Xác định cơ chế kiểm soát chiến lược.
SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh : Strengths (Điểm
mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) - là mô hình
phân tích nổi tiếng trong doanh nghiệp
1
Phân tích SWOT , PETS và 5 chiên lược cạnh trahh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích SWOT , PETS và 5 chiên lược cạnh trahh - Người đăng: Hoàng Thị Trúc Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Phân tích SWOT , PETS và 5 chiên lược cạnh trahh 9 10 117