Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tài chính

Được đăng lên bởi tambinh07
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.Phân tích tài chính:
Bảng 1: Bảng cân đối kế toán:
Bảng 2: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

1. Bảng phân tích các tỷ lệ:
a. Phân tích khả năng thanh toán: Ta dùng các tỷ số thanh toán
- Tỷ số thanh toán hiện hành: Là công cụ đo lường khả năng thanh toán nợ ngắn hạn biểu thị sự cân bằng
giữa tài sản lưu động và các nợ ngắn hạn. Ý nghĩa của chỉ số này cho ta biết tại một thời điểm nhất định
ứng với một đồng nợ ngắn hạn thì công ty có khả năng lưu động bao nhiêu từ tài sản lưu động để trả nợ.
Re = Tài sản ngắn hạn / nợ ngắn hạn
Chênh lệch
A/B

Chỉ tiêu
Tài sản ngắn hạn
Nợ ngắn hạn
Tỉ số thanh toán

- Tỷ số thanh toán nhanh: Là tiêu chuẩn đánh giá khả năng thanh toán thận trọng hơn. Nó phản ánh khả
năng thanh toán của doanh nghiệp trong điều kiện không bán hết hàng tồn kho. Hệ số này khác với hệ số
thanh toán hiện hành ở chỗ là nó loại trừ hàng tồn kho ra khỏi công thức tính. Bởi vì hàng tồn kho không
có tính thanh khoản cao.
Rq = (Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn
Chênh lệch
A/B

Chỉ tiêu
Tài sản ngắn hạn
Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn
Tỉ số thanh toán

- Tỷ số thanh toán tức thời: (Hệ số thanh toán bằng tiền) Chỉ số này đo lường mức độ đáp ứng nhanh vốn
lưu động trước các khoản nợ ngắn hạn. Khoản có thể dùng ngay để trả các khoản nợ đến hạn là tiền và
các chứng khoán ngắn hạn.
Tỉ số thanh toán tức thời = Tiền / nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu

Chênh lệch

A/B
Tiền và các khoản
tương đương tiền
Nợ ngắn hạn
Tỉ số thanh toán
b. Phân tích tỷ số đòn bẩy tài chính: Cho thấy việc vay nợ của công ty có ảnh hưởng như thế nào đến
hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Tỷ số nợ:
Tỷ số nợ = Tổng nợ / Tổng tài sản

Chênh lệch
A/B

Chỉ tiêu
Tổng nợ
Tổng tài sản
Tỉ số nợ
- Tỷ số nợ trên vốn cổ phần:
Tỷ số nợ trên vốn cổ phần = Tổng nợ / vốn cổ phần

Chênh lệch
A/B

Chỉ tiêu
Tổng nợ
Vốn cổ phần
Tỉ số nợ
- Tỷ số tổng tài sản trên vốn cổ phần:

Tỷ số tổng tài sản trên vốn cổ phần = Toàn bộ tài sản / vốn cổ phần
Chỉ tiêu

Chênh lệch
A/B

Tổng tài sản
Vốn cổ phần
Tỉ số nợ
- Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay: Lãi vay hàng năm là chi phí tài chính cố định và chùng ta muốn biết
công ty sẵn sàng trả lãi đến mức nào. Cụ thể là số vốn đi vay có thể sử dụng tốt đến mức nào, có thể đem
lại khoản lợi nhuận bao nhiêu và bù đắp lãi vay hay không

Khả năng thanh toán lãi vay = Lãi vay trước thuế và lại vay / Lãi vay

Chỉ tiêu
Lãi vay trước thuế và lãi vay
Lãi vay
Khả năng thanh toán lãi vay
c. Tỷ số hoạt động: Đo lường hoạt động kinh doanh của công ty
- Số vòng quay khoản phải thu: Đượ...
I.Phân tích tài chính:
Bảng 1: Bảng cân đối kế toán:
Bảng 2: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
1. Bảng phân tích các tỷ lệ:
a. Phân tích khả năng thanh toán: Ta dùng các tỷ số thanh toán
- Tỷ số thanh toán hiện hành: Là công cụ đo lường khả năng thanh toán nợ ngắn hạn biểu thị sự cân bằng
giữa tài sản lưu động và các nợ ngắn hạn. Ý nghĩa của chỉ số này cho ta biết tại một thời điểm nhất định
ứng với một đồng nợ ngắn hạn thì công ty có khả năng lưu động bao nhiêu từ tài sản lưu động để trả nợ.
R
e
= Tài sản ngắn hạn / nợ ngắn hạn
Chỉ tiêu
Chênh lệch
A/B
Tài sản ngắn hạn
Nợ ngắn hạn
Tỉ số thanh toán
- Tỷ số thanh toán nhanh: Là tiêu chuẩn đánh giá khả năng thanh toán thận trọng hơn. Nó phản ánh khả
năng thanh toán của doanh nghiệp trong điều kiện không bán hết hàng tồn kho. Hệ số này khác với hệ số
thanh toán hiện hành ở chỗ là nó loại trừ hàng tồn kho ra khỏi công thức tính. Bởi vì hàng tồn kho không
có tính thanh khoản cao.
R
q
= (Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn
Chỉ tiêu
Chênh lệch
A/B
Tài sản ngắn hạn
Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn
Tỉ số thanh toán
- Tỷ số thanh toán tức thời: (Hệ số thanh toán bằng tiền) Chỉ số này đo lường mức độ đáp ứng nhanh vốn
lưu động trước các khoản nợ ngắn hạn. Khoản có thể dùng ngay để trả các khoản nợ đến hạn là tiền và
các chứng khoán ngắn hạn.
Tỉ số thanh toán tức thời = Tiền / nợ ngắn hạn
Chỉ tiêu Chênh lệch
Phân tích tài chính - Trang 2
Phân tích tài chính - Người đăng: tambinh07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phân tích tài chính 9 10 314