Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thực trạng thị trường lao động Việt Nam trong năm 2010-2012

Được đăng lên bởi Thảo Huỳnh
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 849 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. Lời Nói Đầu
Lao động và việc làm hiện nay và trong tương lai vẫn là vấn đề bức xúc, nhạy
cảm đối với mỗi quốc gia trên thế giới. Đặc biệt đối với những nước đang phát triển
như Việt Nam chúng ta, đây là vấn đề rất được quan tâm nó có tác động trực tiếp đến
mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức mỗi hộ gia đình và từng người lao động trong cả
nước. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của vấn đề này, trong những năm qua, Đảng
và Nhà nước ta đề ra các chính sách nhằm phát triển kinh tế do đó đã làm thay đổi
đáng kể về quy mô, cơ cấu lao động và vấn đề về giải quyết việc làm, dần dần chuyển
Việt Nam sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong những
năm qua, tỷ lệ lao động thất nghiệp, chưa có việc làm của thành phố có xu hướng
giảm từ 2,88%, (năm 2010) còn 2,22% (năm 2011) và 1,99% (năm 2012). Theo điều
tra của Tổ chức Lao động Quốc tế đưa ra hôm 21/01/2013 thì tỷ lệ thất nghiệp của
Việt Nam tăng nhẹ từ 1,81% lên 1,9% so với cùng kì Quý I năm 2012. Kinh nghiệm
mở rộng các cơ hội có việc làm trong những năm 1980 của 69 nước trên thế giới đã
cho kết luận; tốc độ tăng của việc làm liên quan chặt chẽ và tỷ lệ thuận với tốc độ tăng
của GDP theo đầu người và sự giảm thiếu hụt chỉ số phát triển nhân lực (HDI). Tốc độ
tăng GDP theo đầu người hàng năm tăng lên 1% sẽ làm tốc độ tăng việc làm lên
0,18%. Và sự thiếu hụt chỉ số phát triển nhân lực giảm đi 1% sẽ làm tốc độ tăng của
việc làm lên 0,09%. Kết quả này cho thấy việc mở rộng cơ hội có việc làm phụ thuộc
vào sự tăng trưởng kinh tế và vào việc tăng cường năng lực cơ bản cho con người.
Những chính sách giải pháp hoàn thiện thị trường lao động Việt Nam đã được Đảng
và Nhà nước hết sức quan tâm nhằm phát triển thị trường lao động ở nước ta, về giải
quyết việc làm cho người lao động, giảm áp lực về lao động, nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực... trong thời gian hạn hẹp của đề tài “Phân tích thị trường lao động
Việt Nam trong năm 2010-2012 ” chỉ đề cập tới những vấn đề khái quát nhất. Nội
dung của đề tài gồm:

Phụ Lục
A. Phần mở đầu
B. Phần nội dung
Chương I: Những vấn đề chung về thị trường lao động
I.1: Khái niệm về thị trường lao động
I.2: Đặc điểm của thị trường lao động
I.2.1. Tính đa dạng của thị trường lao động :
I.2.2. Tính không đồng nhất của hàng hóa sức lao động trên thị trường :
I.2.3. Vị thế của người lao động trong các đàm phán trên thị trường lao động:
I.3. Các yếu tố cấu thành thị trường lao động:
I.3.1. Cung về sức lao động
I.3.2. Cầu về sức lao động
I.4. Việc làm
I.5. Chính sách về thị...
A. Lời Nói Đầu
Lao động việc làm hiện nay trong tương lai vẫn vấn đề bức xúc, nhạy
cảm đối với mỗi quốc gia trên thế giới. Đặc biệt đối với những nước đang phát triển
như Việt Nam chúng ta, đây là vấn đề rất được quan tâm c động trực tiếp đến
mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức mỗi hộ gia đình từng người lao động trong cả
nước. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của vấn đề y, trong những năm qua, Đảng
Nhà nước ta đề ra các chính sách nhằm phát triển kinh tế do đó đã làm thay đổi
đáng kể về quy mô, cơ cấu lao động và vấn đề về giải quyết việc làm, dần dần chuyển
Việt Nam sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong những
năm qua, tỷ lệ lao động thất nghiệp, chưa việc làm của thành phố xu hướng
giảm từ 2,88%, (năm 2010) còn 2,22% (năm 2011) 1,99% (năm 2012). Theo điều
tra của Tổ chức Lao động Quốc tế đưa ra hôm 21/01/2013 thì tỷ lệ thất nghiệp của
Việt Nam tăng nhẹ từ 1,81% lên 1,9% so với cùng Quý I năm 2012. Kinh nghiệm
mở rộng các hội việc làm trong những năm 1980 của 69 ớc trên thế giới đã
cho kết luận; tốc độ tăng của việc làm liên quan chặt chẽ và tỷ lệ thuận với tốc độ tăng
của GDP theo đầu người và sự giảm thiếu hụt chỉ số phát triển nhân lực (HDI). Tốc độ
tăng GDP theo đầu người hàng năm tăng lên 1% sẽ làm tốc độ tăng việc làm lên
0,18%. sự thiếu hụt chỉ số phát triển nhân lực giảm đi 1% sẽ làm tốc độ tăng của
việcm lên 0,09%. Kết quả này cho thấy việc mở rộng hội việcm phụ thuộc
vào sự tăng trưởng kinh tế vào việc tăng cường năng lực bản cho con người.
Những chính sách giải pháp hoàn thiện thị trường lao động Việt Nam đã được Đảng
Nhà nước hết sức quan tâm nhằm phát triển thị trường lao động nước ta, về giải
quyết việc làm cho người lao động, giảm áp lực về lao động, ng cao chất ợng
nguồn nhân lực... trong thời gian hạn hẹp của đề tài “Phân tích thị trường lao động
Việt Nam trong năm 2010-2012 chỉ đề cập tới những vấn đề khái quát nhất. Nội
dung của đề tài gồm:
Phân tích thực trạng thị trường lao động Việt Nam trong năm 2010-2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thực trạng thị trường lao động Việt Nam trong năm 2010-2012 - Người đăng: Thảo Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Phân tích thực trạng thị trường lao động Việt Nam trong năm 2010-2012 9 10 411