Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thuế

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 6670 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KHUÔN KHỔ PHÂN TÍCH
CHÍNH SÁCH THUẾ
CHƯƠNG 8
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH

07/02/12

1

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
 Thuế và sự phân phối thu nhập
 Thuế và hiệu quả kinh tế
 Phân tích thuế tối ưu

07/02/12

2

THUẾ VÀ SỰ PHÂN PHỐI THU NHẬP
 Mô hình cân bằng cục bộ
 Nghiên

cứu hành vi của thị trường có quy
mô tương đối nhỏ
 Cơ chế thị trường cạnh tranh hoàn hảo
 Mô hình cần bằng tổng quát
 Phân

tích sự tương tác giữa các thị trường
với nhau

07/02/12

3

MÔ HÌNH CẦN BẰNG CỤC BỘ
(Thuế gián thu – thuế đơn vị)
 Thuế đơn vị đánh vào hàng hóa

đơn vị (hay thuế tuyệt đối) là loại thuế
được tính theo một lượng cố định trên mỗi
đơn vị hàng hóa bán ra.

Giaù
caû/ 1
lít röôïu

 Thuế

Pa
Po

a
u

b

Sc

Pc

u m
n

07/02/12
Qa

Qo

Qc

Dc

4

Lít röôïu /

MÔ HÌNH CẦN BẰNG CỤC BỘ
(Thuế gián thu – thuế đơn vị)
 Tác động thuế đơn vị tác động đường cầu
Giaù do
ngöôøi
tieâu
duøng
traû

Giaù
caû/
1 lít
röôïu

Giaù
goác

Thu thueá = kfhn
Pg

k

Po

Sc

m

Pn

f

g
n

Ñöôøng caàu
tröôùc thueá

h

Giaù ngöôøi
saûn xuaát
nhaän ñöôïc

u
Dc
D’c

07/02/12

Q1

Q0

Ñöôøng caàu
sau thueá
Lít 5
röôïu / naêm

MÔ HÌNH CẦN BẰNG CỤC BỘ
(Thuế gián thu – thuế đơn vị)
 Tác động thuế đơn vị tác động đường cung

Giaù caû/
1 lít röôïu

Giaù do
ngöôøi
tieâu
duøng
traû

Giaù
goác

S’c
j
u

P’g

Sc
Pi

Po
P’n

Giaù
ngöôøi
saûn
xuaát
nhaän
ñöôïc

Dc

Ñöôøng cung
tröôùc thueá
Q’1

07/02/12

Ñöôøng cung
sau thueá

Q0

Qi

Lít röôïu / naêm

6

MÔ HÌNH CẦN BẰNG CỤC BỘ
(Thuế gián thu – thuế đơn vị)
 Nhận xét
 Có

thể nhận ra: Q’1 = Q1 , P’g = Pg, và P’n =

Pn.
 Từ

đó có thể kết luận, phạm vi ảnh hưởng
của thuế đơn vị độc lập với khía cạnh thị
trường mà thuế đánh vào.

07/02/12

7

MÔ HÌNH CẦN BẰNG CỤC BỘ
(Thuế gián thu – thuế đơn vị)
 Trong trường hợp cung không co giãn
SX
Cung khoâng co giaõn

cung không
co giãn, thì người
mua có khuynh
hướng chuyển sang
sử dụng sản phẩm
khác. Trong trường
hợp này, người
cung cấp sẽ gánh
chịu gánh nặng
thuế càng nhiều

Giaù caû ngöôøi cung
caáp nhaän ñöôïc giaûm
xuoáng baèng toaøn boä
soá tieàn thueá
DX

Pg =Po

Gia
ù
ca
û/
1
ñô
n
vò
x

Đường

u

07/02/12

Pn
D’X

 X1 = Xo 

X/ naêm

8

MÔ HÌNH CẦN BẰNG CỤC BỘ
(Thuế gián thu – thuế đơn vị)
 Trong trường hợp cung co giãn
Ñöôøng
cung sau
thueá
u
Pg

Giaù caû ngöôøi tieâu
duøng
traû taêng
baèng toaøn boä
soá tieàn thueá

Gi
aù
ca
û/
1
ñô
n
vò
z

Người mua tiêu
dùng một lượng
hàng hóa không
đổi với bất kỳ
mức giá nào, thì
họ phải gánh
chịu toàn bộ
gánh nặng thuế

07/02/12

Pn =Po

SZ

Ñöôøng
cung tröôùc
thueá
...
07/02/12
1
KHUÔN KHỔ PHÂN TÍCH
CHÍNH SÁCH THUẾ
CHƯƠNG 8
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH
Phân tích thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thuế - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Phân tích thuế 9 10 661