Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình lợi nhuận của Vinamilk

Được đăng lên bởi Hoa Nắng
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2328 lần   |   Lượt tải: 13 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
--- š š š ---

Học phần

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Chuyên đề

PHÂN TÍCH NHÓM CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2013

Giáo viên hướng dẫn

Nhóm thực hiện

BÙI VĂN TRỊNH

NHÓM 5.1

Cần Thơ
2014

GVHD: PGS.TS. Bùi Văn Trịnh

SVTH: Nhóm 5.1

DANH SÁCH NHÓM 5.1

STT

Họ và tên

MSSV

Chức vụ

1

Trần Ngọc Thanh

1097150

2

Lương Ngọc Huyền

3

Mức độ tham
gia
Tham
gia

Đóng
góp

Thành viên

100%

100%

4114239

Thành viên

100%

100%

Phạm Tuấn Dủ

4114361

Thành viên

100%

100%

4

Nguyễn Tuấn Minh

4114544

Nhóm phó

100%

100%

5

Nguyễn H.H Nghĩa Nhân

4114552

Thành viên

100%

100%

6

Tạ Mít Xiêl

4114665

Thành viên

100%

100%

7

Nguyễn Thị Ngọc Châu

4114668

Thành viên

100%

100%

8

Nguyễn Thị Thúy Loan

4114690

Thành viên

100%

100%

9

Vũ Thị Mộng Quỳnh

4114708

Thư kí

100%

100%

10

Hoàng Thị Diệu Thúy

4115444

Thành viên

100%

100%

11

Trần Chí Đậm

B1201736

Nhóm trưởng

100%

100%

12

Huỳnh Công Quân

B1202331

Thành viên

100%

100%

13

Lý Thảo Vân

B1202363

Thành viên

100%

100%

14

Đỗ Xuân Đượm

B1207350

Thành viên

100%

100%

15

Giang Lê Kim Trân

B1207427

Thành viên

100%

100%

16

Huỳnh Thị Thanh Thúy

S1200406

Thành viên

100%

100%

Phân tích nhóm chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam
i

Mục lục
Chương 1 GIỚI THIỆU

1

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI..................................................................................................
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU...........................................................................................
1.2.1 Mục tiêu chung..........................................................................................................
1.2.2 Mục tiêu cụ thể..........................................................................................................
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU..............................................................................................
1.3.1 Không gian nghiên cứu.............................................................................................
1.3.2 Thời gian nghiên cứu................................................................................................
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu................................................................................................
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....................
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN.....................................



 !"#!$
%&'()*+,-
./01203/0124
Giáo viên hướng dẫn Nhóm thực hiện
56,/78 9:2
7;<=)>
3?@!A78
BBBBBB
C
012D
Phân tích tình hình lợi nhuận của Vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình hình lợi nhuận của Vinamilk - Người đăng: Hoa Nắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Phân tích tình hình lợi nhuận của Vinamilk 9 10 832