Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình tài chính công ty May Sông Hồng

Được đăng lên bởi tungtitmit94
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương III: Phân tích tình hình tài chính công ty May Sông Hồng
3.1) Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản
Bảng 1: Tình hình tài sản của công ty năm 2012-2014 (Đvị: Đồng Việt Nam)
Năm 2012
Chỉ tiêu
Tài sản ngắn hạn
1.Tiền và tương đương tiền

Số tiền
750757146849
225220777832

2.Các khoản ĐTTCNH

2601250000

3.Các khoản phải thu

265405237109

4.Hàng tồn kho
5.Tài sản ngắn hạn khác

244395933082
13133948826

Tài sản dài hạn

257157408000

1.Tài sản cố định hữu hình
2.Tài sản cố định vô hình

147401325239
1294353125

3.Chi phí XDCB dở dang

107955114636

4.Tài sản dài hạn khác

506615000
100791455484
9

Tổng tài sản

Năm 2013
Tỷ
trọng
74.49
%
22.35
%
0.26%
26.33
%
24.25
%
1.30%
25.51
%

Số tiền
828212917897
207393027927

Số tiền
107591989794
9
12352569080

Năm 2013/2012
Tỷ
trọng
68.61
%

450941180000

427054507242
2638689060

0.79%
28.75
%
17.89
%
20.09
%
1.08%
31.39
%
27.23
%
0.17%

%

Số tiền

%

77455771048

10.32%

29.91%

-17827749905

-94.04%

63458750000

-7.92%
2439.55
%

247706980052
195040458847
384881180000

582.62%

-17305920868

-6.52%

32430211325

13.07%

15999151262
33131540559

6.55%
252.26%

54735419502
-29299371928

21.02%
-63.33%

192882118248

75.01%

42260833070

9.39%

159970516536
-69206921

108.53%
-5.35%

119682665467
1413542856

38.94%
115.38%

-78844658845

-65.51%

1538978576

7.30%

289967813122

22.68%

0.13%
0.13%
10.71
%

307371841775
1225146204
120346663639

9.41%

41502004794

2.65%

12391549003

0.05%

21095874630
127825244414
5

1.65%

22634853206
156822025726
7

1.44%

20589259630

11.48%
4064.08
%

100%

270337889296

26.82%

248099316241
260395084344
46265489385
450039526248

100%

280529527566
315130503846
16966117457
492300359318

Năm 2014/2013

Số tiền

5.17%
19.41
%
20.37
%
3.62%
35.21
%
24.05
%
0.10%

100%

66060000000

Năm 2014
Tỷ
trọng
64.79
%
16.22
%

Tổng tài sản của Công ty có xu hướng tăng qua các năm. Cuối năm 2014 tài sản của Công ty đạt 1.568.220.257.267 đồng tăng
289.967.813.122 đồng (tỷ lê tăng 22,68%) so với thời điểm cuối năm 2013 (1.278.252.444.145 đồng).Năm 2013 tài sản của công ty đạt
1.278.252.444.145 đồng tăng 270.337.889.296 đồng (tỷ lệ tăng 26.82%) so với thời điểm năm 2012 (1.007914554849 đồng), trong đó
chủ yếu là do tăng TSNH. Cơ cấu phân bổ vốn theo hướng chú trọng đầu tư vào TSNH, giảm đầu tư vào TSDH.
3.1.1) Tài sản ngắn hạn
TSNH năm 2014 so với năm 2013 tăng lên 247.706.980.052 đồng tương ứng với tỷ l ê tăng là 29,91%, tỷ trọng TSNH trong tổng
tài sản cũng tăng lên từ 64,79% tại thời đi...

 !"#$%&'
(')&'*+,-.-/-.012!32456,
789
6+,-.- 6+,-. 6+,-.0 6+,-.:-.- 6+,-.0:-.
;8<
)=
>?
;8<
)=
>?
;8<
)=
>?
;8< @ ;8< @
)&'AB
CD.CDC0EF0G
C00G
@ F-F--GCFGC
E0CG
@
.CDGGFGCG0
G
EFE
@ CC0DDCC.0F .-@ -0CC.EGF..D- -GG@
)<!H8< --D--.CCCF-
--D
@ -.CG.-CG-C
E--
@ -D-DEG.F. .CG@ /CF-CC0GG.D /CG-@
/
GD.0.0DFF0C /G0.0@
-IJK'2))6 -E.-D.... .-E@ EE.E....... DC@ 0D.G0F....
-FCD
@ E0DFCD....
-0GDD
@ F0FFF.... DF-E-@
IJK'L' -ED0.D-C.G
-E
@ -0F.GGE-0
G0
@ -F.D-GD-CDEE
CFG
@ /C.DG-.FEF /ED-@ -0.--D .C@
0JK -00GDG.F-
-0-D
@ -E.GD.F000
-.C
@ D.D.F0E
-..G
@ DGGGD-E- EDD@ D0CD0GD.- -.-@
D)&'ABJI G0FF-E .@ 0E-ED0FGFD E-@ EGEEC0DC .F@ D0.DDG -D--E@ /-G-GGCG-F /E@
)&'"B
-DCDC0.F...
-DD
@ 0D..GD-E-0F
D-
@ 0G-..DGF
G
@ G-FF-F-0F CD.@ 0--E.F.C. GG@
)&';H3M  0C0.-D-G .@ .CCF0CCD
-0.D
@ 0-C.D0D.C-0-
-C-
@ DGGC.DEDE .FD@ GEF-EED0EC FG0@
-)&';H3! -G0D-D .@ --D0E-.0 ..@ -EFEFG.E. .C@ /EG-.EG- /DD@ 0D0-FDE DF@
LNO("P" .CGDD0EE
.C
@ -.0EEEEG G0@ 0D.-..0CG0 -ED@ -GD0G.. 0F@ /CFF00EDFF0D /EDD@
0)&'"BJI D.EED... ..D@ -.GDFC0E. ED@ --E0FD-.E 00@ -.DFG-DGE.
0.E0.F
@ DFGCFDCE C.@
)Q&'
..CG0DD0F0
G ..@
-CF-D-0000
D ..@
DEF--.-DC-E
C ..@ -C.CFFG-GE -EF-@ -FGGECF-- --EF@
)Q&'*RS T+U I+, ;+,-.0&'*HBDEF--.-DC-ECH+
-FGGECF--H1=V +--WEF@&K!TXHY, ;+,-.1-CF-D-0000DH6+,-.&'*HBê
-CF-D-0000DH+-C.CFFG-GEH1=V5+-EF-@&K!TXHY,+,-.-1..CG0DD0F0GHW>KHR
*% V"K+)6 L$Q!;ZKT[>?H\ !K)6W',H\ !K)O
)&'AB
)6+,-.0&K!T+,-.+V9-0CC.EGF..D-H]!T=V +V-GWG@W=>?)6>KQê
&'^+V9_E0WCG@BXHY,+,-.V9EFWE@BXHY,+,-.0)6+,-.+V9CC0DDCC.0F
H&K!T+,-.-]!T=V5+.-@W=>?)6+,-.1E0CG@VB',&K!T+,-.-1C00G@6 9*
&`$%HaV"K&`+V9*IJK'H\ ABWIJK'L' ABWJK!&`&b',
*8<!IJK'H8<W&'ABJIbY
Phân tích tình hình tài chính công ty May Sông Hồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình hình tài chính công ty May Sông Hồng - Người đăng: tungtitmit94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phân tích tình hình tài chính công ty May Sông Hồng 9 10 97