Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Hoàng Thanh Phong
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 938 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nếu tài liu không chính xác vui lòng liên h b phn h
tr trc tuyến ti website http://kilobooks.com.
Lêi më ®Çu
ThÞ tr−êng giao nhËn mét trong nh÷ng thÞ tr−êng s«i ®éng nhÊt ngµy
nay. Trªn thÕ giíi th× thÞ tr−êng nµy ®· ra ®êi rÊt m, nhÊt khi ngo¹i th−¬ng
ph¸t triÓn m¹nh, ®Ó phôc vô cho nhu cÇu bu«n b¸n ngµy cµng lín trªn thÞ tr−êng.
Vietrans lµ mét trong nh÷ng c«ng ty giao nhËn ®Çu tiªn ®−îc thµnh lËp t¹i
ViÖt Nam. Tuy ®· tr¶i qua h¬n 30 n¨m ho¹t ®éng víi nhiÒu thµnh c«ng ®¹t ®−îc,
nh−ng bªn canh ®ã lµ còng kh«ng Ýt gian nan mµ Vietrans ®· v−ît qua. KÓ tõ khi
n−íc ta chuyÒn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cho ®Õn nay th× ttr−êng nµy vÉn
cßn lµ thÞ tr−êng non trÎ ë ViÖt Nam. Do ®ã, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
tham gia thÞ tr−êng nµy vÉn cßn gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n, nhÊt lµ khi kinh doanh
dÞch giao nhËn vËn t¶i ®ßi hái ph¶i vèn lín, trang thiÕt hiÖn ®¹i gi¸
thµnh dÞch vô th−êng cao, viÖc më réng thÞ tr−êng cßn h¹n chÕ, th−êng xuyªn
¶nh h−ëng cña tÝnh thêi vô, t×nh h×nh tµi chÝnh gÆp nhiÒu khã kh¨n, viÖc n¾m b¾t
c¸c ®iÒu luËt quèc giao nhËn vËn t¶i vÉn cßn yÕu... do ®ã hiÖu qu¶ kinh
doanh h¹n chÕ. §©y mét th¸ch thøc kh«ng chØ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
ViÖt Nam khi tham gia ttr−êng nµy mµ n lµ quan t©m a c¸c cÊp c¸c
ngµnh ®Ó lµm sao cho thÞ tr−êng tiÒm n¨ng nµy ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶.
§Ó thÓ t×m hiÓu nh÷ng t th¨ng trÇm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña
c«ng ty, em ®· chän ®Ò tµi: Ph©n tÝch thùc tr¹ng tµi chÝnh cña c«ng ty giao nhËn
kho vËn ngo¹i th−¬ng Vietrans.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò bao gåm
Lêi më ®Çu
Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp.
Ch−¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng tµi chÝnh cña C«ng ty Giao nhËn kho
vËn Ngo¹i th−¬ng.
Ch−¬ng III: Mét biÖn ph¸p c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i c«ng ty
Vietrans.
Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp - Người đăng: Hoàng Thanh Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 9 10 915