Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình trạng thất nghiệp tại Việt Nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn vît bËc cña khoa häc kü thuËt ®· kh«ng Ýt t¹o
ra nhòng sù nh¶y vät vÒ mäi mÆt , ®· ®a nh©n lo¹i tiÕn xa h¬n n÷a . Trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y chóng ta ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu ph¸t triÓn rùc rì vÒ khoa häc
kü thuËt,c¸c ngµnh nh du lÞch,dÞch vô,xuÊt khÈu,l¬ng thùc thùc phÈm sang c¸c níc .....vv . §»ng sau nh÷ng thµnh tùu chóng ta ®· ®¹t ®îc,th× còng cã kh«ng Ýt vÊn
®Ò mµ §¶ng vµ nhµ níc ta cÇn quan t©m nh :TÖ n¹n x· héi,l¹m ph¸t,thÊt
nghiÖp .....Song víi h¹n chÕ cña bµi viÕt mµ chóng ta kh«ng thÓ ph©n tÝch kü tõng
vÊn ®Ò ®ang x¶y ra trong x· héi nh hiÖn nay ®îc.Nhng cã lÏ vÊn ®Ò ®îc quan
t©m hµng ®Çu ë ®©y cã lÏ lµ thÊt nghiÖp .
ThÊt nghiÖp,®ã lµ vÊn ®Ò c¶ thÕ giíi cÇn quan t©m. BÊt kú mét quèc gia
nµo dï nÒn kinh tÕ cã ph¸t triÓn ®Õn ®©u ®i ch¨ng n÷a th× vÉn tån t¹i thÊt nghiÖp
®ã lµ vÊn ®Ò kh«ng tr¸nh khái chØ cã ®iÒu lµ thÊt nghiÖp ®ã ë møc ®é thÊp hay
cao mµ th«i.Víi thêi gian kh«ng cho phÐp chÝnh v× thÕ mµ bµi viÕt nµy chóng ta
chØ ®Ò cËp ®Õn tû lÖ thÊt nghiÖp ë ViÖt Nam.ThÊt nghiÖp , nã cßn kÐo theo nhiÒu
vÊn ®Ò ®»ng sau:SÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lµm gi¶m nÒn kinh tÕ,sù gia t¨ng cña c¸c tÖ
n¹n x· héi nh cê b¹c,trém c¾p,lµm sãi mßn nÕp sèng lµnh m¹nh,ph¸ vì nhiÒu
mèi quan hÖ.T¹o ra sù lo l¾ng cho toµn x· héi .
Nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn thÊt nghiÖp lµ do ®©u ?
§ã lµ do :
Do tr×nh ®é häc vÊn
Tû lÖ sinh ®Î cao
Do c¬ cÊu ngµnh nghÒ kh«ng phï hîp
Do chÝnh s¸ch nhµ níc

II :

PhÇn néi dung

1. ThÊt nghiÖp lµ g× ?
Trªn thùc tÕ cã rÊt nhiÒu lo¹i h×nh thÊt nghiÖp,chóng ta kh«ng thÓ ®a ra mét
®Þnh nghÜa cô thÓ nµo vÒ thÊt nghiÖp,song ®©y lµ mét vÊn ®Ò lan gi¶i cÇn ®îc th¶o
luËn vµ trªn thùc tÕ ®· ®a ra rÊt nhiÒu lo¹i thÊt nghiÖp kh¸c nhau :
2. C¸c lo¹i thÊt nghiÖp :
1

ThÊt nghiÖp lµ mét hiÖn tîng cÇn ph¶i ®îc ph©n lo¹i ®Ó hiÓu râ vÒ thÊt
nghiÖp ®îc ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc chñ yÕu sau ®©y :
2.1. Ph©n theo lo¹i h×nh thÊt nghiÖp .
ThÊt nghiÖp lµ mét g¸nh nÆng,nhng g¸nh nÆng ®ã r¬i vµo bé phËn d©n c
nµo,ngµnh nghÒ nµo,giíi tuæi nµo.CÇn biÕt nh÷ng ®iÒu ®ã ®Ó hiÓu râ ®Æc ®iÓm,
®Æc tÝnh, møc ®é t¸c h¹i cña nã ®Õn nÒn kinh tÕ,c¸c vÊn ®Ò liªn quan :
- ThÊt nghiÖp chia theo giíi tÝnh ( nam , n÷ )
- ThÊt nghiÖp chia theo løa tuæi ( tuæi , nghÒ )
- ThÊt nghiÖp chia theo vïng l·nh thæ ( thµnh thÞ , n«ng th«n )
- ThÊt nghiÖp chia theo ngµnh nghÒ (ngµnh kinh tÕ , n«ng nghiÖp ..)
- ThÊt nghiÖp chia theo d©n téc , chñng téc .
2.2. Ph©n lo¹i theo lý do thÊt nghiÖp
- Do bá viÖc : Tù ý xin th«i viÖc v× nh÷ng lý do kh¸c nhau nh cho r»ng l¬ng ...
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay víi ph¸t triÓn vît bËc cña khoa häc kü thuËt ®· kh«ng Ýt t¹o
ra nhòng sù nh¶y vät vÒ mäi mÆt , ®· ®a nh©n lo¹i tiÕn xa h¬n n÷a . Trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y chóng ta ®· ®¹t ®îc mét thµnh tùu ph¸t triÓn rùc khoa häc
kü thuËt,c ngµnh nh du lÞch,dÞch vô,xuÊt khÈu,l¬ng thùc thùc phÈm sang c¸c n-
íc .....vv . §»ng sau nh÷ng thµnh tùu chóng ta ®· ®¹t ®îc,th× còng cã kh«ng Ýt vÊn
®Ò §¶ng nhµ níc ta cÇn quan t©m nh :TÖ n¹n héi,l¹m ph¸t,thÊt
nghiÖp .....Song víi h¹n chÕ cña bµi viÕt mµ chóng ta kh«ng thÓ ph©n tÝch kü tõng
vÊn ®Ò ®ang x¶y ra trong héi nh hiÖn nay ®îc.Nhng vÊn ®Ò ®îc quan
t©m hµng ®Çu ë ®©y cã lÏ lµ thÊt nghiÖp .
ThÊt nghiÖp,®ãvÊn ®Ò thÕ giíi cÇn quan t©m. BÊtmét quèc gia
nµo nÒn kinh ph¸t triÓn ®Õn ®©u ®i ch¨ng n÷a th× vÉn tån t¹i thÊt nghiÖp
®ã vÊn ®Ò kh«ng tr¸nh khái chØ ®iÒu thÊt nghiÖp ®ã ë møc ®é thÊp hay
cao th«i.Víi thêi gian kh«ng cho phÐp chÝnh thÕ bµi viÕt nµy chóng ta
chØ ®Ò cËp ®Õn thÊt nghiÖp ë ViÖt Nam.ThÊt nghiÖp , cßn kÐo theo nhiÒu
vÊn ®Ò ®»ng sau:SÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lµm gi¶m nÒn kinh tÕ,sù gia t¨ng cña c¸c tÖ
n¹n héi nh cê c,trém c¾p,lµm sãi mßn nÕp sèng lµnh m¹nh,ph¸ nhiÒu
mèi quan hÖ.T¹o ra sù lo l¾ng cho toµn x· héi .
Nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn thÊt nghiÖp lµ do ®©u ?
§ã lµ do :
Do tr×nh ®é häc vÊn
Tû lÖ sinh ®Î cao
Do c¬ cÊu ngµnh nghÒ kh«ng phï hîp
Do chÝnh s¸ch nhµ níc
II : PhÇn néi dung
1. ThÊt nghiÖp lµ g× ?
Trªn thùc rÊt nhiÒu lo¹i h×nh thÊt nghiÖp,chóng ta kh«ng thÓ ®a ra mét
®Þnh nghÜa cô thÓ nµo vÒ thÊt nghiÖp,song ®©y lµ mét vÊn ®Ò lan gi¶i cÇn ®îc th¶o
luËn vµ trªn thùc tÕ ®· ®a ra rÊt nhiÒu lo¹i thÊt nghiÖp kh¸c nhau :
2. C¸c lo¹i thÊt nghiÖp :
1
Phân tích tình trạng thất nghiệp tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình trạng thất nghiệp tại Việt Nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phân tích tình trạng thất nghiệp tại Việt Nam 9 10 943