Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý cán bộ tại công ty cổ phần Hạ Long

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc Lôc
PhÇn Më §Çu.....................................................................................................3
Ch¬ng I.Tæng Quan VÒ C«ng Ty Cæ PhÇn H¹ Long...................................4
I.Tæng quan vÒ c«ng ty Cæ phÇn H¹ Long......................................................4
1.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty...................................................4
2.Chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c«ng ty....................................................................4
3.S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty................................................................................4
4.Chøc n¨ng ,nhiÖm vô c¸c phßng ban trong c«ng ty.........................................5
II.Tæng quan vÒ ®Ò tµi nghiªn cøu...................................................................7
1.Lý do lùa chän ®Ò tµi........................................................................................7
2.ý nghÜa cña ®Ò tµi nghiªn cøu...........................................................................7
Ch¬ng II.Nh÷ng VÊn §Ò Chung VÒ C¬ Së Vµ Ph¬ng Ph¸p LuËn C¬ B¶n §Ó
Ph©n TÝch Vµ ThiÕt KÕ Ch¬ng Tr×nh......................................................8
I.Tæng quan vÒ ph¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n......................................................8
1.Tæ chøc vµ th«ng tin trong tæ chøc..................................................................8
2.Chøc n¨ng cña hÖ thèng th«ng tin trong tæ chøc.............................................9
3Ph¬ng ph¸p ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin................................................9
3.1.Nguyªn nh©n dÉn tíi viÖc ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin........................9
3.2.C¸c nguyªn t¾c ®Ó ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin...................................9
4.Chøc n¨ng cña hÖ thèng th«ng tin trong tæ chøc............................................10
5.Tiªu chuÈn chÊt lîng cña mét hÖ thèng th«ng tin........................................12
II.C¸c ph¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n ®Ó ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ ch¬ng tr×nh...13
1.C¸c ph¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin..............................................................13
2.C¸c c«ng cô m« h×nh hãa..............................................................................13
2.1.S¬ ®å luång th«ng tin (IFD)......................................................................13
2.2.S¬ ®å luång d÷ liÖu (DFD)..........................................................................14
III.C¬ së d÷ liÖu cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý...................................
Môc Lôc
PhÇn Më §Çu.....................................................................................................3
Ch¬ng I.Tæng Quan VÒ C«ng Ty Cæ PhÇn H¹ Long...................................4
I.Tæng quan vÒ c«ng ty Cæ phÇn H¹ Long......................................................4
1.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty...................................................4
2.Chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c«ng ty....................................................................4
3.S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty................................................................................4
4.Chøc n¨ng ,nhiÖm vô c¸c phßng ban trong c«ng ty.........................................5
II.Tæng quan vÒ ®Ò tµi nghiªn cøu...................................................................7
1.Lý do lùa chän ®Ò tµi........................................................................................7
2.ý nghÜa cña ®Ò tµi nghiªn cøu...........................................................................7
Ch¬ng II.Nh÷ng VÊn §Ò Chung VÒ C¬ Së Vµ Ph¬ng Ph¸p LuËn C¬ B¶n §Ó
Ph©n TÝch Vµ ThiÕt KÕ Ch¬ng Tr×nh......................................................8
I.Tæng quan vÒ ph¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n......................................................8
1.Tæ chøc vµ th«ng tin trong tæ chøc..................................................................8
2.Chøc n¨ng cña hÖ thèng th«ng tin trong tæ chøc.............................................9
3Ph¬ng ph¸p ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin................................................9
3.1.Nguyªn nh©n dÉn tíi viÖc ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin........................9
3.2.C¸c nguyªn t¾c ®Ó ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin...................................9
4.Chøc n¨ng cña hÖ thèng th«ng tin trong tæ chøc............................................10
5.Tiªu chuÈn chÊt lîng cña mét hÖ thèng th«ng tin........................................12
II.C¸c ph¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n ®Ó ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ ch¬ng tr×nh...13
1.C¸c ph¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin..............................................................13
2.C¸c c«ng cô m« h×nh hãa..............................................................................13
2.1.S¬ ®å luång th«ng tin (IFD)......................................................................13
2.2.S¬ ®å luång d÷ liÖu (DFD)..........................................................................14
III.C¬ së d÷ liÖu cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý..........................................16
1.Mét sè kh¸i niÖm cña c¬ së d÷ liÖu................................................................16
2.C¸c ph¬ng ph¸p thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu..........................................................17
2.1.ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu tõ th«ng tin ra...........................................................17
2.2.ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu b»ng ph¬ng ph¸p m« h×nh hãa...............................18
3.Giíi thiÖu vÒ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Microsof Access................................19
Ch¬ng III.Ph©n TÝch Vµ ThiÕt KÕ HÖ Thèng Th«ng Tin Qu¶n Lý C¸n Bé
T¹i C«ng Ty Cæ PhÇn H¹ Long......................................................................21
I.Ph©n tÝch hÖ thèng.........................................................................................21
1.Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý c¸n bé.............................................21
2.S¬ ®å luång th«ng tin (IFD) cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý c¸n bé..............22
3.S¬ ®å chøc n¨ng cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý c¸n bé................................24
4.S¬ ®å luång d÷ liÖu (DFD) cña hÖ thèng........................................................24
4.1.S¬ ®å ng÷ c¶nh............................................................................................24
4.2.S¬ ®å DFD møc 0........................................................................................26
4.3.S¬ ®å DFD møc 1........................................................................................27
II.ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu..................................................................................29
1.ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu logic tõ c¸c th«ng tin ra..............................................29
2.ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu trªn Microsoft Access................................................35
3.S¬ ®å mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ.............................................................39
4.ThiÕt kÕ gi¶i thuËt cña ch¬ng tr×nh..............................................................40
KÕt LuËn..........................................................................................................44
Danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o..................................................................45
1
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý cán bộ tại công ty cổ phần Hạ Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý cán bộ tại công ty cổ phần Hạ Long - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý cán bộ tại công ty cổ phần Hạ Long 9 10 508