Ktl-icon-tai-lieu

phân tích ý nghĩa của thông kê

Được đăng lên bởi Billy Trần
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thu vien Hoc Lieu Mo Viet Nam module: m31653

1

Khái niệm, ý nghĩa, sự cần thiết của
việc phân tích thống kê∗
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
This work is produced by Thu vien Hoc Lieu Mo Viet Nam and licensed under the
Creative Commons Attribution License †

Tóm tắt nội dung
Khái niệm, ý nghĩa, sự cần thiết của việc phân tích thống kê

Phân tích thống kê là nêu ra một cách tổng hợp bản chất cụ thể của cá hiện tượng và quá trình kinh tế
xã hội trong điều kiện lịch sử nhất định qua biểu hiện bằng số lượng. Nói cụ thể phân tích thống kê là xác
định mức độ nêu lên sự biến động biểu hiện tính chất và trình độ chặt chẽ của mối liên hệ hiẹn tượng. Phân
tích thống kê phải lấy con số thống kê làm tư liệu, lấy các phương pháp thống kê làm công cụ nghiên cứu.
Phân tích thống kê có ý nghĩa quan trọng trong quá trình quản lý kinh tế. Nhờ có lý luận và phương
pháp phong phú mà thống kê có thể vạch ra nguyên nhân của việc hoàn thành kế hoạch và các quyết định
quản lý ; phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến việc sử dụng nguồn ực, xác định các mối liên hệ, các
tính quy luật chung của hệ thống.
Chức năng của phân tích thống kê ngày càng trở nên quan trọng hơn, khối lượng công việc nhiều hơn
và vai trò của thống kê trong bộ máy Nhà nước ngày càng nhiều hơn. Trong quá trình phân tích thống kê
phương pháp tiếp cận hệ thống đòi hỏi phải tiếp cận theo cả 2 hướng: hướng phân tích và hướng tổng hợp.
Theo hướng phân tích đối tượng nghiên cứu được tách ra thành nhiều yếu tố cấu thành, các nguyên nhân
ảnh hưởng đến sự biến động của đối tượng cũng được chia ra làm nhiều nguyên nhân nhỏ hơn nhằm tạo khả
năng nghiên cứu một cách sâu sắc và chi tiết đối tượng. Do việc phân tích thành các nhân tố như trên ta có
thể khảo sát và biết được đâu là nhân tố nổi trội tác động của đối tượng mà ta nghiên cứu. Mức độ chi tiết
của việc nghiên cứu phân tích nhân tố phụ thuộc vào nhiệm vụ phân tích thống kê và khả năng thực té của
sự phân tích nhân tố. Không phải lúc nào cũng phân tích một cách chi tiết vì trong nhiều trường hợp điều
đó là không thể thực hiện và nếu thực hiện được thì có nhiều khả năng làm nhiễu các quyết định quản lý.
Theo hướng tổng hợp có thẻ có một số cách làm khác nhau người ta có thể khảo sát sự biến động chung
của cả đối tượng nghiên cứu, xây dựng các mô hình biến động của chúng trong một thời gian dài hoặc trên
quy mô lớn từ đó phân tích quy luật của đối tượng. Cũng có thể nghiên cứu đối tượng trong mối quan hệ
lẫn nhau với một số nhân tố chủ yếu khác hay hiện tượng, quá trình kh...
Thu vien Hoc Lieu Mo Viet Nam module: m31653 1
Khái niệm, ý nghĩa, sự cần thiết của
việc phân tích thống
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
This work is produced by Thu vien Hoc Lieu Mo Viet Nam and licensed under the
Creative Commons Attribution License
Tóm tắt nội dung
Khái niệm, ý nghĩa, sự cần thiết của việc phân tích thống kê
Phân tích thống kê nêu ra một cách tổng hợp bản chất cụ thể của hiện tượng và quá trình kinh tế
hội trong điều kiện lịch sử nhất định qua biểu hiện bằng số lượng. Nói cụ thể phân tích thống kê xác
định mức độ nêu lên sự biến động biểu hiện tính chất và trình độ chặt chẽ của mối liên hệ hiẹn tượng. Phân
tích thống phải lấy con số thống kê làm liệu, lấy các phương pháp thống kê làm công cụ nghiên cứu.
Phân tích thống kê ý nghĩa quan trọng trong quá trình quản kinh tế. Nhờ luận và phương
pháp phong phú thống thể vạch ra nguyên nhân của việc hoàn thành kế hoạch và các quyết định
quản ; phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến việc sử dụng nguồn ực, xác định các mối liên hệ, các
tính quy luật chung của hệ thống.
Chức năng của phân tích thống ngày càng trở nên quan trọng hơn, khối lượng công việc nhiều hơn
và vai trò của thống trong bộ máy Nhà nước ngày càng nhiều hơn. Trong quá trình phân tích thống kê
phương pháp tiếp cận hệ thống đòi hỏi phải tiếp cận theo cả 2 hướng: hướng phân tích và hướng tổng hợp.
Theo hướng phân tích đối tượng nghiên cứu được tách ra thành nhiều yếu tố cấu thành, các nguyên nhân
ảnh hưởng đến sự biến động của đối tượng cũng được chia ra làm nhiều nguyên nhân nhỏ hơn nhằm tạo khả
năng nghiên cứu một cách sâu sắc và chi tiết đối tượng. Do việc phân tích thành các nhân tố như trên ta
thể khảo sát và biết được đâu nhân tố nổi trội tác động của đối tượng ta nghiên cứu. Mức độ chi tiết
của việc nghiên cứu phân tích nhân tố ph thuộc vào nhiệm vụ phân tích thống kê và khả năng thực của
sự phân tích nhân tố. Không phải lúc nào cũng phân tích một cách chi tiết trong nhiều trường hợp điều
đó không thể thực hiện và nếu thực hiện được thì nhiều khả năng làm nhiễu các quyết định quản .
Theo hướng tổng hợp thẻ một số cách làm khác nhau người ta thể khảo sát sự biến động chung
của cả đối tượng nghiên cứu, y dựng các hình biến động của chúng trong một thời gian dài hoặc trên
quy lớn từ đó phân tích quy luật của đối tượng. Cũng thể nghiên cứu đối tượng trong mối quan hệ
lẫn nhau với một số nhân tố ch yếu khác hay hiện tượng, quá trình khác. Người ta thể kết hợp nhiều
nhân tố nhỏ thành nhóm các nhân tố ảnh hưởng cùng tính chất chung nào đó để khảo sát sự tác động
theo các hướng ch yếu khác nhau. Hoặc biến các nhân tố thể so sánh được.
Trong thống kê nhiều phương pháp phân tích và ta thể sử dụng tổng hợp một số phương pháp để
phân tích một sự vật hiện tượng, quá trình nào đó.
Phân tích thống doanh thu nhằm góp phần đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện hoạt động kinh
doanh của một doanh nghiệp, công ty hay một tổ chức kinh doanh nào đó. Nghiên cứu xu hướng phát triển,
mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố liên quan đến nhân tố doanh thu.
Version 1.1: Aug 29, 2010 11:02 pm GMT+7
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://voer.vn/content/m31653/1.1/
phân tích ý nghĩa của thông kê - Người đăng: Billy Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
phân tích ý nghĩa của thông kê 9 10 15