Ktl-icon-tai-lieu

PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG

Được đăng lên bởi phanngocgiau633
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 926 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHƯƠNG III PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG

NỘI DUNG CHÍNH

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
• Bộ luật dân sự 2005

I.

+ Điều 121  138: Giao dịch dân sự

Khái quát về hợp đồng

II. Giao kết hợp đồng

+ Điều 318  373: Các biện pháp bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ dân sự

III. Thực hiện hợp đồng
IV. Sửa đổi, hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng

+ Điều 388  427: Hợp đồng dân sự

V. Hợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu

• Luật thương mại 2005
+ Điều 24  87: Mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ
+ Điều 292  316: Chế tài trong thương mại

VI. Vi phạm hợp đồng và trách nhiệm vật chất do vi
phạm hợp đồng

I – KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG

1. Định nghĩa hợp đồng
Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên về việc

1. Định nghĩa hợp đồng

xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ

2. Đặc điểm của hợp đồng

của các bên cùng tham gia vào quan hệ đó.

3. Phân loại hợp đồng
HỢP ĐỒNG

4. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

A

Thỏa thuận

Quyền

2. Đặc điểm của hợp đồng

Hình
thức
Ai là người
tham gia thỏa
thuận này?

Hợp đồng được
thể hiện dưới dạng
như thế nào?

Nghĩa vụ

2. Đặc điểm của hợp đồng
a/ Hình thức của hợp đồng (Điều 124 BLDS)
• Văn bản
• Lời nói

Hướng tới điều
gì khi tham gia
thỏa thuận?

Hợp
đồng
Chủ
thể

B

Mục
đích

• Hành vi cụ thể
Lưu ý: Một số trường hợp nhất định phải thể
hiện bằng văn bản, công chứng, chứng thực, đăng ký
hoặc xin phép.

1

2. Đặc điểm của hợp đồng

2. Đặc điểm của hợp đồng

b/ Chủ thể của hợp đồng
• Cá nhân: người VN, người nước ngoài, người ko quốc tịch
• Pháp nhân (Điều 84 BLDS): CQNN, đơn vị vũ trang nhân dân;
Tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội; Tổ chức chính trị
xã hội – nghề nghiệp; tổ chức xã hội – nghề nghiệp; Tổ chức
kinh tế; Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Các tổ chức khác có đủ

c/ Mục đích của hợp đồng
Là những lợi ích hợp pháp mà các bên mong
muốn đat được khi xác lập HĐ đó (Điều 123 BLDS).
Lợi ích hợp pháp có thể là lợi ích vật chất hoặc
tinh thần.

điều kiện tại Điều 84.
• Chủ thể khác: tổ hợp tác, hộ gia đình, DNTN

3. Phân loại hợp đồng
(Điều 406 BLDS)

3. Phân loại hợp đồng
(Điều 406 BLDS)

a/ Căn cứ vào mức độ tương xứng về quyền và nghĩa

c/ Căn cứ vào chủ thể được hưởng lợi từ hợp đồng

vụ của các bên:

• Hợp đồng vì lợi ích của các bên trong hợp đồng

• Hợp đồng song vụ

• Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba

• Hợp đồng đơn vụ

d/ Căn cứ vào điều kiện để thực hiện hợp đồng

b/ Căn cứ vào sự phụ thuộc lẫn nhau về hiệu lực giữa

• Hợp đồng vô điều kiện

các quan hệ hợp đồng

• Hợp đồng có điều kiện

• Hợp đồng chính
• Hợp đồng phụ

4....
1
VĂN BN PHÁP LUT
Bộ luật nsự 2005
+ Điều 121 138: Giao dịch n sự
+ Điều 318 373: Các biện pháp bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ dân sự
+ Điều 388 427: Hợp đồng dân sự
Luật thương mại 2005
+ Điều 24 87: Mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ
+ Điều 292 316: Chế tài trong thương mại
CHƯƠNG III
PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG
NI DUNG CHÍNH
I. Khái quát về hợp đồng
II. Giao kết hợp đồng
III. Thực hiện hợp đồng
IV. Sửa đổi, hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng
V. Hợp đồng vô hiệu xử hợp đồng hiệu
VI. Vi phạm hợp đồng trách nhiệm vật chất do vi
phạm hợp đồng
I – KHÁI QUÁT V HP ĐNG
1. Định nghĩa hợp đồng
2. Đặc điểm của hợp đồng
3. Phân loại hợp đồng
4. Điều kiện hiệu lực của hợp đồng
1. Đnh nghĩa hp đng
Hợp đồng s thỏa thuận của các bên về việc
xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền nghĩa v
của các bên cùngtham gia vào quan hệ đó.
A B
Thỏa thuận
HỢP ĐỒNG
Quyền Nghĩa vụ
Hợp
đồng
Hợp đồng được
thể hiện dưới dạng
như thế nào?
Ai là người
tham gia thỏa
thuận này?
Hướng tới điều
gì khi tham gia
thỏa thuận?
Chủ
thể
Mục
đích
Hình
thức
2. Đc đim ca hp đng 2. Đc đim ca hp đng
a/ Hìnhthức của hợp đồng (Điều 124 BLDS)
Văn bản
Lời nói
Hành vi cụ thể
Lưu ý: Một số trường hợp nhất định phải thể
hiện bằng văn bản, công chứng, chng thực, đăng ký
hoặc xinphép.
PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG - Người đăng: phanngocgiau633
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG 9 10 791