Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển bền vững ngành Cao su Việt Nam

Được đăng lên bởi Uyên Nghi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CAO SU VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP
KINH TẾ QUỐC TẾ
Trần Đức Viên
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Tóm tắt
Cao su là cây công nghiệp chủ lực, một trong mười mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của nước ta
hiện nay. Sản phẩm cao su Việt Nam chủ yếu dùng để xuất khẩu (90%), tuy nhiên chúng ta
mới xuất khẩu mủ cao sơ chế. Sau 2 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, ngành cao su
Việt Nam cũng có nhiều thay đổi bao gồm cả tích cực và tiêu cực. Để có thể phát triển bền
vững ngành cao su, một hệ thống các giải pháp đồng bộ nên được triển khai và thực hiện.
Trong đó, công tác dự báo cung, cầu, diện tích, sản lượng cao su của Việt Nam và các đối thủ
cạnh tranh hết sức quan trọng và cần thiết.

Từ khóa: Cao su, xuất khẩu cao su, tác động của WTO, phát triển bền vững.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm gần đây, cây cao su đang trở thành một cây trồng thế mạnh và thu
hút được nhiều người trồng bởi giá trị kinh tế to lớn. Nông dân ở các tỉnh trồng nhiều cao su
như Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Quảng Trị, Đăk Lăk,… cũng giàu lên nhờ cây cao
su. Sản lượng cao su thiên nhiên của Việt Nam trong mấy năm qua tăng khá mạnh, từ chỉ có
220 ngàn tấn năm 1996 lên 550 ngàn tấn năm 2007. Vị thế của ngành cao su Việt Nam trên
thế giới ngày càng được khẳng định. Chúng ta đang đứng ở vị trí thứ tư trên thế giới về xuất
khẩu mặt hàng này.
Tuy nhiên, sau 2 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) điều gì xuất hiện
đối với ngành cao su Việt Nam? Chúng ta cần rút kinh nghiệm những mặt nào? Những giải
pháp gì cần thiết cho ngành cao su Việt Nam phát triển bền vững? Bài viết này cũng nhằm
mục tiêu trả lời những câu hỏi trên.
Cấu trúc của bài viết như sau: Phần thứ hai là tổng quan ngành cao su Việt Nam gồm
những thông tin về tình hình sản xuất, xuất khẩu cao su của Việt Nam và thị trường cao su
trong nước và quốc tế. Phần tiếp theo là những chính sách hiện hành có liên quan đến ngành
cao su Việt Nam. Phần bốn là những ảnh hưởng của hội nhập kinh tế và gia nhập WTO đến
ngành cao su Việt Nam. Những định hướng và giải pháp phát triển bền vững ngành cao su sẽ
là nội dung chính của phần thứ 5. Phần cuối của bài là một số kết luận và kiến nghị.

2

2. TỔNG QUAN NGÀNH CAO SU VIỆT NAM
a) Tình hình sản xuất cao su của Việt Nam những năm qua
Diện tích cao su ở Việt Nam ngày càng tăng, năm 2005 cả nước có khoảng 480.200 ha,
đến năm 2007 tăng lên 549.600 ha, tăng bình quân khoảng 7%/năm (Bảng 1). Các vùng trồng cao
su chủ yếu là Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và m...
PHÁT TRIN BN VNG NGÀNH CAO SU VIT NAM TRONG HI NHP
KINH T QUC T
Trn Đức Viên
Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni
Tóm tt
Cao su là cây công nghip ch lc, mt trong mười mt hàng xut khu ch yếu ca nước ta
hin nay. Sn phm cao su Vit Nam ch yếu dùng để xut khu (90%), tuy nhiên chúng ta
mi xut khu m cao sơ chế. Sau 2 năm gia nhp T chc Thương mi thế gii, ngành cao su
Vit Nam cũng có nhiu thay đổi bao gm c tích cc và tiêu cc. Để có th phát trin bn
vng ngành cao su, mt h thng các gii pháp đồng b nên được trin khai và thc hin.
Trong đó, công tác d báo cung, cu, din tích, sn lượng cao su ca Vit Nam và các đối th
cnh tranh hết sc quan trng và cn thiết.
T khóa: Cao su, xut khu cao su, tác động ca WTO, phát trin bn vng.
1. ĐẶT VN ĐỀ
Trong nhng năm gn đây, cây cao su đang tr thành mt cây trng thế mnh và thu
hút được nhiu người trng bi giá tr kinh tế to ln. Nông dân các tnh trng nhiu cao su
như Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Qung Tr, Đăk Lăk,… cũng giàu lên nh cây cao
su. Sn lượng cao su thiên nhiên ca Vit Nam trong my năm qua tăng khá mnh, t ch
220 ngàn tn năm 1996 lên 550 ngàn tn năm 2007. V thế ca ngành cao su Vit Nam trên
thế gii ngày càng được khng định. Chúng ta đang đứng v trí th tư trên thế gii v xut
khu mt hàng này.
Tuy nhiên, sau 2 năm gia nhp T chc Thương mi thế gii (WTO) điu gì xut hin
đối vi ngành cao su Vit Nam? Chúng ta cn rút kinh nghim nhng mt nào? Nhng gii
pháp gì cn thiết cho ngành cao su Vit Nam phát trin bn vng? Bài viết này cũng nhm
mc tiêu tr li nhng câu hi trên.
Cu trúc ca bài viết như sau: Phn th hai là tng quan ngành cao su Vit Nam gm
nhng thông tin v tình hình sn xut, xut khu cao su ca Vit Nam và th trường cao su
trong nước và quc tế. Phn tiếp theo là nhng chính sách hin hành có liên quan đến ngành
cao su Vit Nam. Phn bn là nhng nh hưởng ca hi nhp kinh tế và gia nhp WTO đến
ngành cao su Vit Nam. Nhng định hướng và gii pháp phát trin bn vng ngành cao su s
là ni dung chính ca phn th 5. Phn cui ca bài là mt s kết lun và kiến ngh.
Phát triển bền vững ngành Cao su Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển bền vững ngành Cao su Việt Nam - Người đăng: Uyên Nghi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phát triển bền vững ngành Cao su Việt Nam 9 10 551