Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển kinh tế thế giới: Nhìn lại lịch sử (2004) - Nguyễn Hoài Bảo

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phát triển kinh tế thế giới: nhìn lại lịch sử
Nguyễn Hoài Bảo
11/11/2004

Bài viết ngắn này cung cấp sơ lược một bức tranh kinh tế thế giới trước và sau công
nguyên với một vài số liệu luợng hoá. Điều quan trọng trong lịch sử phát triển kinh tế cho
thấy rằng, mặc dù có một số nước ban đầu phát triển là do sự đãi ngộ tình cờ của thiên
nhiên. Nhưng thật sự nguyên nhân sâu thẳm bên trong giúp phát triển hoặc kìm hãm kinh
tế của một quốc gia theo thời gian là những tư tưởng, ý thức hệ xã hội, mê tín tập tục …
mà đây là nền tảng để hình thành thể chế của một đất nước. Trong lịch sử, có những thể
chế đón nhận tinh thần khoa học và giúp nó phát triển để từ đó tạo sự phát triển mạnh về
kinh tế. Nhưng có những thể chế thì không1.

Các nước hiện nay được xem là đang phát triển, vào năm 02 chiếm 87% về dân số và làm
ra 88% GDP của toàn thế giới. Còn lại các nước hiện nay được xếp vào phát triển cao
(hay đã phát triển) có số dân bằng 13% và làm ra 12% GDP. Sự khác biệt về dân số và
thu nhập vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên là không đáng kể. Đến năm 1998, các nước
đang phát triển vẫn chiếm tỷ lệ dân số tương tự như trước đây nhưng chỉ làm ra 47%
GDP thế giới, phần còn lại 53% là của các nước phát triển. Như vậy, về dân số không có
gì sai biệt nhưng thu nhập giữa các quốc gia có một sự thây đổi ghê gớm trong lịch sử
phát triển của nhân loại. Robert M. Solow (Nobel 1987) với mô hình giải thích tăng
trưởng của mình đã dự báo rằng trong dài hạn các quốc gia có sự hội tụ về thu nhập. Thế
nhưng, trong thực tế rõ ràng không phải là như vậy. Điều này cho thấy, nếu chúng ta chỉ
dùng lý thuyết tăng trưởng của tân cổ điển để phân tích phát triển kinh tế không thôi thì
quá thô sơ và khó mà lý giải đầy đủ cho xã hội thực vốn dĩ nhiều ràng buộc phức tạp (hơn
là những gì mà các nhà kinh tế đã cố gắng xây dựng “mô hình”).
Nghiên cứu phát triển kinh tế trong mối quan hệ qua lại giữa tư tưởng, văn hoá, chính trị
và công nghệ là một công việc không mới mẻ nhưng hết sức quan trọng nhằm cố gắng
tiệm cận với sự thật cái gì đã làm nên một quốc gia giàu có hơn (hoặc đình trệ) theo thời
gian. Đó cũng là một nguyên nhân căn bản tạo ra một khoảng cách rộng lớn trong phát
triển giữa các nước như ngày hôm nay. Đây cũng là cách mà Douglas C. North đã làm
trong sự nghiệp nghiên cứu của mình và nhận giải Nobel kinh tế năm 1993. Ông là người
1

Thật ra lịch sử cho thấy kinh tế phát triển trước và tạo tiền đề để con người sáng tạo và bắt nguồn cho
khoa học phát triển chứ không phải nguợc lại. Khoa h...
1
Phát trin kinh tế thế gii: nhìn li lch s
Nguyn Hoài Bo
11/11/2004
Bài viết ngn này cung cp sơ lược mt bc tranh kinh tế thế gii trước và sau công
nguyên vi mt vài s liu lung hoá. Điu quan trng trong lch s phát trin kinh tế cho
thy rng, mc dù có mt s nước ban đầu phát trin là do s đãi ng tình c ca thiên
nhiên. Nhưng tht s nguyên nhân sâu thm bên trong giúp phát trin hoc kìm hãm kinh
tế ca mt quc gia theo thi gian là nhng tư tưởng, ý thc h xã hi, mê tín tp tc …
đây là nn tng để hình thành th chế ca mt đất nước. Trong lch s, có nhng th
chế đón nhn tinh thn khoa hc và giúp nó phát trin để t đó to s phát trin mnh v
kinh tế. Nhưng có nhng th chế thì không
1
.
Các nước hin nay được xem là đang phát trin, vào năm 0
2
chiếm 87% v dân s và làm
ra 88% GDP ca toàn thế gii. Còn li các nước hin nay được xếp vào phát trin cao
(hay đã phát trin) có s dân bng 13% và làm ra 12% GDP. S khác bit v dân s
thu nhp vào thế k th nht sau công nguyên là không đáng k. Đến năm 1998, các nước
đang phát trin vn chiếm t l dân s tương t như trước đây nhưng ch làm ra 47%
GDP thế gii, phn còn li 53% là ca các nước phát trin. Như vy, v dân s không có
gì sai bit nhưng thu nhp gia các quc gia có mt s thây đổi ghê gm trong lch s
phát trin ca nhân loi. Robert M. Solow (Nobel 1987) vi mô hình gii thích tăng
trưởng ca mình đã d báo rng trong dài hn các quc gia có s hi t v thu nhp. Thế
nhưng, trong thc tế rõ ràng không phi là như vy. Điu này cho thy, nếu chúng ta ch
dùng lý thuyết tăng trưởng ca tân c đin để phân tích phát trin kinh tế không thôi thì
quá thô sơ và khó mà lý gii đầy đủ cho xã hi thc vn dĩ nhiu ràng buc phc tp (hơn
là nhng gì mà các nhà kinh tế đã c gng xây dng “mô hình”).
Nghiên cu phát trin kinh tế trong mi quan h qua li gia tư tưởng, văn hoá, chính tr
và công ngh là mt công vic không mi m nhưng hết sc quan trng nhm c gng
tim cn vi s tht cái gì đã làm nên mt quc gia giàu có hơn (hoc đình tr) theo thi
gian. Đó cũng là mt nguyên nhân căn bn to ra mt khong cách rng ln trong phát
trin gia các nước như ngày hôm nay. Đây cũng là cách mà Douglas C. North đã làm
trong s nghip nghiên cu ca mình và nhn gii Nobel kinh tế năm 1993. Ông là người
1
Tht ra lch s cho thy kinh tế phát trin trước và to tin đề để con người sáng to và bt ngun cho
khoa hc phát trin ch không phi nguc li. Khoa hc phát trin li to cơ hi mi cho kinh tế phát trin
nhanh và bn vng hơn theo thi gian. Th chế (institution) được định nghĩa là nhng lut l ca cuc chơi
trong xã hi, hay mt cách chính thc hơn, là nhng ràng buc do con người to ra để hướng dn tương tác
gia người và người. Kết qu là chúng to ra nhng động cơ khuyến khích trong vic trao đổi ca con
người, dù là trong kinh tế, xã hi hay chính tr (North, 1990).
2
Năm 0 là để ch năm trước công nguyên, đánh du năm sinh ca chúa Jesus Christ.
Phát triển kinh tế thế giới: Nhìn lại lịch sử (2004) - Nguyễn Hoài Bảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển kinh tế thế giới: Nhìn lại lịch sử (2004) - Nguyễn Hoài Bảo - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Phát triển kinh tế thế giới: Nhìn lại lịch sử (2004) - Nguyễn Hoài Bảo 9 10 543