Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển kỹ năng quản trị

Được đăng lên bởi tiendungpdg
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 10906 lần   |   Lượt tải: 28 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
TS. Nguyễn Quốc Tuấn – ThS. Nguyễn Thị Loan

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ

CHƯƠNG 1
TỰ NHẬN THỨC
I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ TỰ NHẬN THỨC
Hơn 300 năm nay, những hiểu biết về chính bản thân chúng ta đã được xem
như là một điều rất thầm kín về những của hành vi con người chúng ta. Trong số
các chuyên gia, ông Alfred Lord Tennyson đã nói: “Lòng tự trọng/lòng tự ty, sự tự
hiểu biết về mình, hay tự điều khiển mình, là ba chìa khóa chính, nếu đạt được sẽ
mang lại cho bạn một sức mạnh tối cao”. Qua đó ta có thể thấy được tầm quan
trọng của việc tự nhận thức
Messinger đã nhắn nhủ với chúng ta rằng: “Tôi sẽ quản lý những người
khác nhưng điều đầu tiên mà tôi thực hiện đó là quản lý chính tôi đã ”. Việc tự
nhận thức phải luôn nằm trong trái tim của khả năng quản trị chính mình, nhưng
như vậy là chưa đủ đâu nhé. Trong khi khả năng tự quản trị chính mình phụ thuộc
đầu tiên và lớn nhất vào khả năng tự nhận thức, như đã được trình bày ở Hình 1,
thì các kỹ năng tự quản trị khác là có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và liên kết lại
với nhau thì mới có thể hình thành nên khả năng tự nhận thức chính mình. Chẳng
hạn phát triển việc tự kiểm soát mình (Self-control), tức chọn lọc ra những mục
tiêu và những điều ưu tiên giúp các cá nhân tạo ra định hướng cho cuộc sống của
chính bản thân mình. Quản trị thời gian và những sự căng thẳng (Stress) một cách
hiệu quả sẽ tạo một khả năng cho các cá nhân có được một sự phù hợp và thích
nghi với môi trường xung quanh.
Triệu
chứng

Quản lý stress

Quản lý thời gian

Xác định mục tiêu và các ưu tiên

Tự nhận thức
Vấn đề
1
Hình 1: Phân cấp kỹ năng tự quản trị

II. ĐIỀU THẦM KÍN CỦA TỰ NHẬN THỨC
1. Điều thầm kín của tự nhận thức
Brouwer (1964) cũng đã nhận định rằng: “Việc tự xem xét lại chính mình
(Self-Examination) là một bước chuẩn bị cơ bản cho cái bên trong, một điều kiện
để có thể gieo “hạt giống” của việc tự hiểu biết chính mình (Self-understanding)
và “bông hoa” về “việc hành vi được thay đổi” sẽ dần được nở ra”.
Chúng ta không thể cải thiện chính mình hoặc phát triển những khả năng
mới trừ khi và cho đến khi chúng ta biết mức độ về những khả năng hiện thời mà
mình đang nắm giữ. Những bằng chứng dựa vào kinh nghiệm đã chứng tỏ cho ta
thấy được rằng: “những cá nhân người mà càng nhận thức rõ về chính bản thân
mình bao nhiêu thì họ càng cảm thấy khoẻ hơn, thực hiện công việc tốt hơn trong
vai trò quản trị và lãnh đạo và hiệu năng hơn trong công việc”
Tuy nhiên, tự biết về mình (Self-Knowledge) ...
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T
KHOA QUN TR KINH DOANH
TS. Nguyn Quc Tun – ThS. Nguyn Th Loan
PHÁT TRIN K NĂNG QUN TR
Phát triển kỹ năng quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển kỹ năng quản trị - Người đăng: tiendungpdg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
Phát triển kỹ năng quản trị 9 10 607