Ktl-icon-tai-lieu

Phát triền nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Vĩnh Phúc

Được đăng lên bởi huynhtriman1994
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1328 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phát triển nguồn lực con người trong sự nghiệp
công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Viết Dương
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 602280
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thái Sơn
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Làm rõ những vấn đề lý luận chung về nguồn lực con người trong sự nghiệp
công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH). Phân tích thực trạng phát triển trạng nguồn
lực con người tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 1997 - 2009, từ đó rút ra bài học kinh
nghiệm và những kết quả đạt được, những thiếu sót, hạn chế của việc xây dựng, phát triển
nguồn lực con người ở tỉnh Vĩnh Phúc và tìm ra nguyên nhân của vấn đề trên. Đề xuất một
số phương hướng, giải pháp cụ thể giúp công tác dự báo, phát triển nguồn lực con người
cho sự nghiệp CNH, HĐH ở tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 - 2015 đạt hiệu quả cao hơn.
Keywords. Triết học; Lực lượng sản xuất; Nguồn nhân lực; Công nghiệp hóa; Hiện đại
hóa; Vĩnh Phúc

Content.
MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài luận văn
Vấn đề con người, bản chất con người, nguồn lực con người luôn được các nhà tư
tưởng trong lịch sử triết học quan tâm nghiên cứu. Trong triết học Mác- Lênin, vấn đề con
người, bản chất con người và giải phóng con người được coi là đối tượng nghiên cứu trọng
tâm. Việc tiếp tục nghiên cứu vấn đề này để tạo cơ sở nền tảng lý luận cho phương pháp
nhận thức và giải quyết vấn đề phát triển nguồn lực con người trong công cuộc đổi mới và
xây dựng đất nước hiện nay nhằm thực hiện hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá,
hiện đại hoá còn có ý nghĩa to lớn cả về mặt thực tiễn. Lịch sử phát triển kinh tế - xã hội
thế giới và Việt Nam những năm qua cho thấy, để có được sự tăng trưởng, phát triển kinh
tế bền vững và ổn định thì tất yếu phải nâng cao chất lượng đội ngũ lao động nói chung,
lao động chuyên môn nói riêng. Việc phát triển nguồn lực con người là nhân tố quan
trọng, là động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội; mặt khác, đây cũng là
nhân tố tạo bước đột phá trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá sản xuất xã hội.
Việc CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay đòi hỏi rất lớn

đến phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Nhận thức được tầm quan trọng của
nguồn lực con người trong quá trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, Đại hội Đảng lần
thứ IX (2001) khẳng định "Con người và nguồn lực con người là nhân tố quyết định sự
phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá". Khẳng định lại và
tiếp tục p...
Phát triển nguồn lực con người trong sự nghiệp
công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Viết Dương
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 602280
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thái Sơn
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Làm những vấn đề luận chung về nguồn lực con người trong sự nghiệp
công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH). Phân tích thực trạng phát triển trạng nguồn
lực con người tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 1997 - 2009, từ đó rút ra bài học kinh
nghiệm và những kết quả đạt được, những thiếu sót, hạn chế của việc y dựng, phát triển
nguồn lực con người ở tỉnh Vĩnh Phúc và tìm ra nguyên nhân của vấn đề trên. Đề xuất một
số phương hướng, giải pháp cụ thể giúp công tác dự báo, phát triển nguồn lực con người
cho sự nghiệp CNH, HĐH ở tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 - 2015 đạt hiệu quả cao hơn.
Keywords. Triết học; Lực lượng sản xuất; Nguồn nhân lực; Công nghiệp hóa; Hiện đại
hóa; Vĩnh Phúc
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài luận văn
Vấn đề con người, bản chất con người, nguồn lực con người luôn được các nhà
tưởng trong lịch sử triết học quan tâm nghiên cứu. Trong triết học Mác- Lênin, vấn đề con
người, bản chất con người và giải phóng con người được coi là đối tượng nghiên cứu trọng
tâm. Việc tiếp tục nghiên cứu vấn đề y để tạo snền tảng luận cho phương pháp
nhận thức và giải quyết vấn đề phát triển nguồn lực con người trong công cuộc đổi mới và
xây dựng đất nước hiện nay nhằm thực hiện hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá,
hiện đại hoá còn ý nghĩa to lớn cả về mặt thực tiễn. Lịch sử phát triển kinh tế - hội
thế giới Việt Nam những năm qua cho thấy, để có được sự ng trưởng, phát triển kinh
tế bền vững ổn định thì tất yếu phải nâng cao chất ợng đội ngũ lao động nói chung,
lao động chuyên môn nói riêng. Việc phát triển nguồn lực con người nhân tố quan
trọng, động lực cho tăng trưởng phát triển kinh tế - hội; mặt khác, đây cũng
nhân tố tạo bước đột phá trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá sản xuất hội.
Việc CNH, H gắn với phát triển kinh tế tri thức Việt Nam hiện nay đòi hỏi rất lớn
Phát triền nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Vĩnh Phúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triền nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Vĩnh Phúc - Người đăng: huynhtriman1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Phát triền nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Vĩnh Phúc 9 10 12