Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1269 lần   |   Lượt tải: 14 lần
------

Tiểu luận
Phát triển nguồn nhân lực
phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa
nông nghiệp, nông thôn

MỤC LỤC

Đề tài nghiên cứu.................................................................................................3
1.1 Khái niệm nguồn nhân lực...........................................................................3
1.2 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực.........................................................4
2.1 Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa...................................................5
2.2 Khái niệm công nghiệp, hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn..........6
2.2 Quan điểm của Đảng và nhà nước về công nghiệp hóa – hiện đại hóa....7
2.3 Quan điểm của Đảng về phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước..........................................................16
3.1 Khái quát thực trạng nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực phục
vụ việc xây dựng và phát triển nông nghiệp nông thôn nước ta......................20
a) Số lượng (quy mô) nguồn nhân lực VN:.........................................................20
b) Chất lượng nguồn nhân lực VN:.....................................................................20
Về trí lực và thể lực............................................................................................21
Khả năng tư duy của người lao động VN:........................................................21
c) Cơ cấu đào tạo nguồn nhân lực nước ta:........................................................21
d) Phân bổ nguồn nhân lực.................................................................................21
e) Lợi thế và thách thức của nước ta...................................................................21
Lợi thế nguồn nhân lực nước ta........................................................................21
Những khó khăn và thách thức trong tương lai...............................................21
3.2 Yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và những
vấn đề đặt ra phát triển nguồn nhân lực...........................................................22
Những vấn đề đặt ra để phát triển nguồn nhân lực..............................................25
Nhìn nhận lại vấn đề phát triển nguồn nhân lực............................................25
4.1. Giải pháp nâng cao nhận thức..................................................................27
4.2 Giải pháp cơ chế chính sách...................................................
------
Tiểu luận
Phát triển nguồn nhân lực
phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa
nông nghiệp, nông thôn
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 9 10 22