Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển nhân sự

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 3222 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phần I: Phát triển nhân sự
TS. Lê Quân

1

Nội dung




Tại sao phải phát triển nhân sự?
Quy trình phát triển
Các kỹ thuật sử dụng trong phát triển nhân
sự

2

Tại sao phải phát triển nhân sự





Nhu cầu phát triển của khách hàng
Nhu cầu phát triển của doanh nghiệp
Nhu cầu phát triển của môi trường
Nhu cầu phát triển của nhân viên

3

Phát triển ai





Lãnh đạo cấp cao: Nhân viên thành ông chủ
Lãnh đạo cấp trung gian: nhóm các ngôi sao
ưu tú đến nhóm ngôi sao ưu tú
Cán bộ cấp cơ sở: từ được giao việc đến
được chủ động trong công việc

4

8 mục tiêu sự nghiệp










Chuyên môn hoá theo một ngành nhất định
Trở thành lãnh đạo chịu trách nhiệm về kết quả hoạt
động
Muốn tự chủ
Muốn có sự nghiệp ổn định
Muốn sáng tạo
Muốn thực hiện ý tưởng tốt
Muốn đương đầu với những thách thức
Muốn sự cân bằng giữa thời gian lao động, giải trí,
gia đình và học tập
5

Career Management

6

HR Career

7

Phát triển nhân sự


Thăng chức





Luân chuyển




Cơ chức danh cao hơn
Các tiêu chí cơ bản: thành tích, kinh nghiệm, khả
năng
Làm một công việc khác

Gia tăng quyền hạn và phạm vi sáng tạo, tự
chủ
8

Các hoạt động chính phát triển nhân sự

9

Bốn công cụ phát triển nhân sự





Đánh giá tiềm năng
Kế hoạch kế nhiệm
Phân tích nhóm nhân sự
Đánh giá khả năng phù hợp với nhiệm vụ

10

Đánh giá năng lực










People management
Customer focus
Sales management
Communication
Market knowledge
Business knowledge
Personal impact
Organisation skills
Teamwork

11

Đánh giá năng lực





Tiềm năng chuyên môn
Tư chất cá nhân
Tiềm năng giao tế
Tiềm năng lãnh đạo

12

Định hướng nhân sự
Khả năng lãnh
đạo

Tư duy thị

Khả năng tư

trường

duy lô gíc

Chuyên
môn kỹ
thuật

13

High

Định hướng nhân sự

Pursue

Avoid

Develop

Low

SKILLS

Explore

Low

High

INTERESTS
14

High

Ma trận phân tích nhân sự

Bão hoà

Phát triển

Low

Potential

Gia nhập

Tăng
trưởng

Low

High

Performance
15

Các giai đoạn của phát triển nghề nghiệp







Hội nhập: rút ngắn thời gian
Tăng trưởng: kéo dài thời gian qua các hoạt
động có ý nghĩa, thú vị, thoải mái
Phát triển: phong phú hoá nghề nghiệp,
thách thức mới
Bão hoà: Vị trí mới, việc làm mới

16

5 giai đoạn nghề nghiệp
Stage 5: Late Career (ages 55–retirement)
Stage 5: Late Career (ages 55–retirement)
Stage 4: Midcareer (ages 40–55)
Stage 4: Midcareer (ages 40–55)
Stage 3: Early Career (ages 25–40)
Stage 3: Early Career (ages 25–40)
Stage 2: Organizational Entry (ages 18–25)
Stage 2: Organ...
1
Phần I: Phát triển nhân sự
TS. Lê Quân
Phát triển nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển nhân sự - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Phát triển nhân sự 9 10 914