Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA KHU DÂN CƯ

Được đăng lên bởi diachinhthanhlancoto
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số
01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA KHU DÂN CƯ
về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT
ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Hôm nay, ngày tháng năm tại nhà văn hóa thôn , xã Thanh Lân, huyện
Cô Tô tỉnh Quảng Ninh đã họp để xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đối
với thửa đất tại thôn , xã Thanh Lân, huyện Cô Tô của ông,
(bà) ........................................... thường trú tại thôn , xã Thanh Lân, huyện Cô Tô.
Thành phần cuộc họp gồm có:
1. Ông (Bà) Lê Xuân Tuất: Trưởng thôn - Chủ trì cuộc họp;
2. Ông (Bà) Lê Đức Thiệp: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Lân
3. Ông (Bà) Lê Xuân Thịnh : Chủ tịch mặt trận tổ quốc xã Thanh Lân
5.Ông (Bà) Phạm Hồng Bào; cán bộ địa chính xã và những người (có tên dưới
đây) đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay của
thửa đất nói trên.
Cuộc họp đã thống nhất xác định:
1. Nguồn gốc sử dụng thửa đất: …………………................................................
……………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………….....
……………………………..……………………………………………………...
……………………………..……………………………………………………....
…………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………….....
……………………………..……………………………………………………...
……………………………..……………………………………………………....
(ghi cụ thể: tự khai phá, bao chiếm hoặc nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế,
được tặng cho, mượn, ……………………..… từ người sử dụng đất nào, vào thời gian
nào).

2. Thời điểm bắt đầu sử dụng vào mục đích hiện tại xin cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ ngày:
………………………………………………………………………………….....
……………………………..……………………………………………………....
3. Tình trạng tranh chấp đất đai: Không tranh chấp
(ghi rõ không tranh chấp hay đang tranh chấp sử dụng đất với người sử dụng đất
nào).
Những người tham gia cuộc họp cùng thống nhất ký tên dưới đây:
STT
1
2
3
4
5
6
7
…

Họ và tên

Địa chỉ thường trú
Thôn 2 , xã Thanh Lân
Thôn 2 , xã Thanh Lân
Thôn 2 , xã Thanh Lân
Thôn 2 , xã Thanh Lân
Thôn 2 , xã Thanh Lân
Thôn 2 , xã Thanh Lân
Thôn 2 , xã Thanh Lân

Ngày tháng năm 2014
Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ký tên

Chủ trì cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh
của người chủ trì cuộc họp)

...
Mẫu số
01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA KHU DÂN CƯ
về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT
ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Hôm nay, ngày tháng năm tại nvăn hóa thôn , Thanh Lân, huyện
tỉnh Quảng Ninh đã họp để xác định nguồn gốc thời điểm sử dụng đất đối
với thửa đất tại thôn , Thanh n, huyện của ông,
(bà) ........................................... thường trú tại thôn , xã Thanh Lân, huyện Cô Tô.
Thành phần cuộc họp gồm có:
1. Ông (Bà) Lê Xuân Tuất: Trưởng thôn - Chủ trì cuộc họp;
2. Ông (Bà) Lê Đức Thiệp: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Lân
3. Ông (Bà) Lê Xuân Thịnh : Chủ tịch mặt trận tổ quốc xã Thanh Lân
5.Ông (Bà) Phạm Hồng Bào; cán bộ địa chính những người (có tên dưới
đây) đã từng trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay của
thửa đất nói trên.
Cuộc họp đã thống nhất xác định:
1. Nguồn gốc sử dụng thửa đất: …………………................................................
……………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………….....
……………………………..……………………………………………………...
……………………………..……………………………………………………....
…………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………….....
……………………………..……………………………………………………...
……………………………..……………………………………………………....
(ghi cụ thể: t khai phá, bao chiếm hoặc nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế,
được tặng cho, mượn, ……………………..… từ người sử dụng đất nào, vào thời gian
nào).
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA KHU DÂN CƯ - Trang 2
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA KHU DÂN CƯ - Người đăng: diachinhthanhlancoto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA KHU DÂN CƯ 9 10 318