Ktl-icon-tai-lieu

Phong cách lãnh đạo của người cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

Được đăng lên bởi trinhhong1003-gmail-com
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Phong c¸ch l·nh ®¹o cña ng êi
c¸n bé qu¶n lý Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
PGS.TS. TrÇn Minh H»ng
Häc viÖn Qu¶n lý gi¸o dôc
Phong cách lãnh đạo của người cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phong cách lãnh đạo của người cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo - Người đăng: trinhhong1003-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Phong cách lãnh đạo của người cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo 9 10 254