Ktl-icon-tai-lieu

Phụ lục ôn tập đối với thí sinh tham dự phỏng vấn để xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2013

Được đăng lên bởi Chiếc Lá Cuối Cùng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Phụ lục ôn tập đối với thí sinh tham dự phỏng vấn để xét tuyển dụng công
chức Tổng cục Thuế năm 2013
(Kèm theo công văn số 778/CT-TCCB ngày 19/9/2013 của Cục Thuế tỉnh Hà Giang)

Hội đồng xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2013, quy định nội
dung phỏng vấn:
1. Đối với thí sinh dự xét tuyển công chức loại C - ngạch kiểm tra viên thuế
và chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ, nội dung phỏng vấn bao gồm:
- Kiến thức về hành chính: quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính
(theo tài liệu Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên của Học viện Hành chính quốc
gia).
- Kiến thức về thuế (Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh
nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân) và Luật quản lý thuế.
- Kiến thức về Luật cán bộ, công chức; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức bộ máy cơ quan Thuế cấp Tổng cục Thuế.
2. Đối với thí sinh dự xét tuyển công chức loại C - ngạch chuyên viên làm
công nghệ thông tin, nội dung phỏng vấn gồm:
- Kiến thức về hành chính: quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính
(theo tài liệu Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên của Học viện Hành chính quốc
gia).
- Kiến thức về công nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính; khoa học máy tính; kỹ
thuật phần mềm - mạng máy tính và truyền thông); Kiến thức về hệ điều hành
Windows; Kiến thức về quản trị cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office
(Chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).
- Kiến thức về Luật cán bộ, công chức; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức bộ máy cơ quan Thuế cấp Tổng cục Thuế.
3. Đối với thí sinh dự xét tuyển công chức loại C - ngạch lưu trữ viên, nội
dung phỏng vấn gồm:
- Kiến thức về hành chính: quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính
(theo tài liệu Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên của Học viện Hành chính quốc
gia).
- Kiến thức về lưu trữ học và quản trị văn phòng; Kiến thức về hành chính văn
thư; Kiến thức về văn thư – lưu trữ.
- Kiến thức về Luật cán bộ, công chức; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức bộ máy cơ quan Thuế cấp Tổng cục Thuế.

4. Đối với thí sinh dự xét tuyển công chức loại D - ngạch kiểm tra viên
trung cấp thuế và cán sự làm chuyên môn nghiệp vụ, nội dung phỏng vấn bao
gồm:
- Kiến thức về hành chính: quản lý hành chính nhà nước về tài chính (theo tài
liệu Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên của Học viện Hành chính quốc gia).
- Kiến thức về thuế (Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh
nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân) và Luật quản lý thuế.
- Kiến thức về Luật cán bộ, công chức; chức nă...
Phụ lục ôn tập đối với thí sinh tham dự phỏng vấn để xét tuyển dụng công
chức Tổng cục Thuế năm 2013
(Kèm theo công văn số 778/CT-TCCB ngày 19/9/2013 của Cục Thuế tỉnh Hà Giang)
Hội đồng xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2013, quy định nội
dung phỏng vấn:
1. Đi với thí sinh dự t tuyển công chc loi C - ngch kim tra viên thuế
chuyên vn làm chuyên môn nghiệp vụ, nội dung phỏng vấn bao gm:
- Kiến thức về hành chính: quản hành chính n nước về kinh tế, tài chính
(theo i liệu Quản nhà nước ngạch chuyên viên của Học viện Hành chính quốc
gia).
- Kiến thức về thuế (Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh
nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân) và Luật quản lý thuế.
- Kiến thức về Luật cán bộ, công chức; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn
cấu tổ chức bộ máy cơ quan Thuế cấp Tổng cục Thuế.
2. Đối với t sinh dự xét tuyển công chức loại C - ngạch chuyên viên làm
công nghệ thông tin, nội dung phỏng vấn gồm:
- Kiến thức về hành chính: quản hành chính n nước về kinh tế, tài chính
(theo i liệu Quản nhà nước ngạch chuyên viên của Học viện Hành chính quốc
gia).
- Kiến thức về công nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính; khoa học máy tính; kỹ
thuật phần mềm - mạng máy tính truyền thông); Kiến thức về hệ điều hành
Windows; Kiến thức về quản trị sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office
(Chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).
- Kiến thức về Luật cán bộ, công chức; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn
cấu tổ chức bộ máy cơ quan Thuế cấp Tổng cục Thuế.
3. Đối với thí sinh dự xét tuyển công chức loại C - ngạch lưu trữ viên, nội
dung phỏng vấn gồm:
- Kiến thức về hành chính: quản hành chính n nước về kinh tế, tài chính
(theo i liệu Quản nhà nước ngạch chuyên viên của Học viện Hành chính quốc
gia).
- Kiến thức về lưu trữ học quản trị văn phòng; Kiến thức về hành chính văn
thư; Kiến thức về văn thư – lưu trữ.
- Kiến thức về Luật cán bộ, công chức; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn
cấu tổ chức bộ máy cơ quan Thuế cấp Tổng cục Thuế.
Phụ lục ôn tập đối với thí sinh tham dự phỏng vấn để xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2013 - Trang 2
Phụ lục ôn tập đối với thí sinh tham dự phỏng vấn để xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2013 - Người đăng: Chiếc Lá Cuối Cùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phụ lục ôn tập đối với thí sinh tham dự phỏng vấn để xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2013 9 10 746