Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp chưng từ

Được đăng lên bởi truongnghia1994
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 2 : PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
1/ Chứng từ phát sinh không phải là chứng cứ của nghiệp vụ mua bán mà chứng cứ là hợp
đồng kinh tế mua bán ?
 Đúng
 Sai
2/ Lệnh điều động tài sản của cấp trên làm kế toán phải tiến hành xuất kho chuyển hàng đi.
Vậy lệnh đó có phải là chứng từ không ?
 Phải
 Không
3/ Hàng tháng, kế toán lập bảng lương sau đó lập phiếu chi lương. Vậy chứng từ đó thuộc
loại chứng từ nào sau đây?
 Mệnh lệnh
 Chấp hành
 Thủ tục
 Nội bộ
4/ Một thẻ kho dùng để ghi nhập xuất nhiều lần hàng hóa vật tư. Ta gọi đó là chứng từ nhiều
lần?
 Đúng
 Sai
5/ Chứng từ thì phải có :
 Ngày
 Nội dung
 Giá trị phát sinh
 Bên mua
 H.thức thanh toán
 Thuế GTGT
 Chữ ký bên bán  Mã số bên mua
6/ Chứng từ kế toán có 2 hệ thống. Chứng từ bắt buộc và chứng từ hướng dẫn
a/ Chứng từ bắt buộc thì :
 Không cho đổi mẫu  Cho phép đổi mẫu
b/ Chứng từ hướng dẫn thì :
 Không cho đổi mẫu  Cho phép đổi mẫu
7/ Hóa đơn là chứng từ kế toán
 Đúng
 Sai
8/ Luân chuyển chứng từ là trình tự chuyển chứng từ của một hoạt động nào đó, nó được
chuyển từ bộ phận này đến bộ phận khác đến khi kết thúc nghiệp vụ.
 Đúng
 Sai
9/ Kiểm kê tài sản là nhằm xem xét số liệu trên sổ sách có giống với thực tế hay không !
 Đúng
 Sai
10/ Trong kiểm kê, kế toán là tham mưu vì kế toán mới quản lý tài sản một cách có hệ thống
và sổ sách ghi chép đầy đủ.
 Đúng
 Sai

...
PHẦN 2 : PHƯƠNG PHÁP CHNG T K TOÁN
1/ Chng t phát sinh không phi chng c ca nghip v mua bán mà chng c hp
đồng kinh tế mua bán ?
Đúng Sai
2/ Lnh điều động tài sn ca cp trên làm kế toán phi tiến hành xut kho chuyn hàng đi.
Vy lnh đó có phi là chng t không ?
Phi Không
3/ Hàng tháng, kế toán lp bng lương sau đó lp phiếu chi lương. Vy chng t đó thuc
loi chng t nào sau đây?
Mnh lnh Chp hành Th tc Ni b
4/ Mt th kho dùng để ghi nhp xut nhiu ln hàng hóa vt tư. Ta gi đó là chng t nhiu
ln?
Đúng Sai
5/ Chng t thì phi có :
Ngày Ni dung Giá tr phát sinh Bên mua
H.thc thanh toán Thuế GTGT Ch ký bên bán Mã s bên mua
6/ Chng t kế toán có 2 h thng. Chng t bt buc và chng t hướng dn
a/ Chng t bt buc thì :
Không cho đổi mẫu Cho phép đổi mu
b/ Chứng t hướng dn thì :
Không cho đổi mẫu Cho phép đổi mu
7/ Hóa đơn là chứng từ kế toán
Đúng Sai
8/ Luân chuyn chng t trình t chuyn chng t ca mt hoạt động o đó, được
chuyn t b phn này đến b phn khác đến khi kết thúc nghip v.
Đúng Sai
9/ Kim kê tài sn là nhm xem xét s liu trên s sách có ging vi thc tế hay không !
Đúng Sai
10/ Trong kim kê, kế toán tham mưu kế toán mi qun tài sn mt cách có h thng
và s sách ghi chép đầy đủ.
Đúng Sai
Phương pháp chưng từ - Người đăng: truongnghia1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phương pháp chưng từ 9 10 311