Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp đo lương năng suất

Được đăng lên bởi truongngv
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT TỔNG HỢP TFP
1. Giới thiệu chung
1.1. Năng suất
Được hiểu khái quát là quan hệ so sánh (tỉ số) giữa đầu ra và đầu vào. Tùy theo
các đầu ra, đầu vào khác nhau sẽ có được các chỉ số năng suất khác nhau. Năng suất có
các đặc điểm sau:
+ Năng suất là mối quan hệ giữa các kết quả của đầu ra với chi phí của đầu vào,
thể hiện mức Giá trị gia tăng (AV) cao và tốc độ tăng AV cao.
+ Năng suất được biểu hiện qua các đặc trưng:
 “Nhanh”: Thời gian thực hiện và phân phối sản phẩm (Delivery timing)
 “Nhiều”: Năng lực sản xuất (Production capacity)
 “Tốt”: Chất lượng sản phẩm, dịch vụ, quá trình, hệ thống (Quality)
 “Rẻ”: Giá thành sản phẩm (Cost)
 “An toàn”: Cho con người, môi trường, nhân loại (Safety)
 “Đạo đức”: Trong sản xuất, kinh doanh (Morale)
+ Năng suất hướng theo các kết quả của đầu ra, có định hướng khách hàng và thị
trường. Chất lượng là một thuộc tính của năng suất và cùng nhau tạo thịnh vượng
chung.
+ Năng suất là thước đo phương thức sản xuất, là kim chỉ nam cho đầu tư phát triển.
+ Để cải tiến năng suất cần khởi đầu từ nâng cao năng suất chất lượng của sản
phẩm, các yếu tố, quá trình và toàn bộ hệ thống quản lý.
+ Để tăng năng suất không nhất thiết phải tăng vốn hay lao động. Kết quả đầu ra
vẫn có thể khả quan hơn nếu biết sử dụng tối ưu nguồn lao động và vốn bằng cách
phối hợp sử dụng tốt nhất các yếu tố đầu vào kết hợp cải tiến tổ chức sản xuất, đổi mới
công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng lao động... . Nhờ
tác động tổng hợp các yếu tố nêu trên sẽ tạo ra Giá trị gia tăng mới cao hơn. Như vậy
ngoài phần đóng góp của từng nhân tố đầu vào, chúng ta còn thấy một phần Giá trị
mới do nhân tố vô hình tạo ra. Bộ phận này được thể hiện thông qua Năng suất các yếu
tố tổng hợp (TFP – Total Factor Productivity).
+ TFP suy cho cùng là kết quả sản xuất mang lại do nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
và lao động (các nhân tố hữu hình) nhờ tác động của các nhân tố vô hình như đổi mới
công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến quản lý, nâng cao trình độ lao động...(gọi

1

chung là các nhân tố tổng hợp). Chỉ có tăng trưởng kinh tế nhờ vào tăng TFP mới là sự
tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.
+ Để nâng cao năng suất một cách bền vững, cần hoàn thiện hóa phương thức sản
suất với hai bộ phận có tính quan hệ hữu cơ là lực lượng sản xuất (yếu tố hữu hình) và
quan hệ sản xuất (yếu tố vô hình) hướng theo giảm dần sự lệ thuộc của năng suất vào
yếu tố hữu hình và tăng dần sự đóng góp của các yếu tố vô h...
PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG NĂNG SUT TNG HP TFP
1. Gii thiu chung
1.1. Năng sut
Được hiu khái quát là quan h so sánh (t s) gia đầu ra và đầu vào. Tùy theo
các đầu ra, đầu vào khác nhau sđược các ch s năng sut khác nhau. Năng sut có
các đặc đim sau:
+ Năng sut là mi quan h gia các kết qu ca đầu ra vi chi phí ca đầu vào,
th hin mc Giá tr gia tăng (AV) cao và tc độ tăng AV cao.
+ Năng sut được b
iu hin qua các đặc trưng:
Nhanh”: Thi gian thc hin và phân phi sn phm (Delivery timing)
Nhiu”: Năng lc sn xut (Production capacity)
Tt”: Cht lượng sn phm, dch v, quá trình, h thng (Quality)
R”: Giá thành sn phm (Cost)
An toàn”: Cho con người, môi trường, nhân loi (Safety)
Đạo đức”: Trong sn xut, ki
nh doanh (Morale)
+ Năng sut hướng theo các kết qu ca đầu ra, có định hướng khách hàng và th
trường. Cht lượng là mt thuc tính ca năng sut và cùng nhau to thnh vượng
chung.
+ Năng sut là thước đo phương thc sn xut, là kim ch nam cho đầu tư phát trin.
+ Để ci tiến năng sut cn khi đầu t nâng cao năng sut cht lượng ca sn
phm, các yếu t, quá trình và toà
n b h thng qun lý.
+ Để tăng năng sut không nht thiết phi tăng vn hay lao động. Kết qu đầu ra
vn có th kh quan hơn nếu biết s dng ti ưu ngun lao động và vn bng cách
phi hp s dng tt nht các yếu t đầu vào kết hp ci tiến t chc sn xut, đổi mi
công ngh, áp dng tiến b khoa
hc k thut, nâng cao cht lượng lao động... . Nh
tác động tng hp các yếu t nêu trên s to ra Giá tr gia tăng mi cao hơn. Như vy
ngoài phn đóng góp ca tng nhân t đầu vào, chúng ta còn thy mt phn Giá tr
mi do nhân t vô hình to ra. B phn này được th hin thông qua Năng sut các yếu
t tng hp (TFP – Tot
al Factor Productivity).
+ TFP suy cho cùng là kết qu sn xut mang li do nâng cao hiu qu s dng vn
và lao động (các nhân t hu hình) nh tác động ca các nhân t vô hình như đổi mi
công ngh, hp lý hóa sn xut, ci tiến qun lý, nâng cao trình độ lao động...(gi
1
Phương pháp đo lương năng suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp đo lương năng suất - Người đăng: truongngv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Phương pháp đo lương năng suất 9 10 53