Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp khấu hao theo số lượng.doc 57.34 KB

Được đăng lên bởi Cửu Vỹ Hồ Ly
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp khấu hao theo số lượng,
khối lượng sản phẩm
1. Nội dung của phương pháp:
Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số
lượng, khối lượng sản phẩm như sau:
- Căn cứ vào hồ sơ kinh tế- kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác định tổng số lượng,
khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định, gọi tắt là sản lượng
theo công suất thiết kế.
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác định số lượng, khối lượng sản phẩm thực
tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của tài sản cố định.
- Xác định mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định theo công thức dưới đây:
Mức trích khấu hao trong
tháng của tài sản cố định

Số lượng sản phẩm sản
=
xuất trong tháng

X

Mức trích khấu hao bình
quân tính cho một đơn vị
sản phẩm

Trong đó:
Mức trích khấu hao
bình quân tính cho

Nguyên giá của tài sản cố định
= ––––––––––––––––––––––––––

một đơn vị sản phẩm

Sản lượng theo công suất thiết kế

- Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định bằng tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong
năm, hoặc tính theo công thức sau:
Mức trích khấu hao
năm của tài sản cố
định

=

Số lượng sản phẩm sản
xuất trong năm

X

Mức trích khấu hao bình
quân tính cho một đơn vị
sản phẩm

Trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải
xác định lại mức trích khấu hao của tài sản cố định.

2. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định:
V í d ụ : Công ty A mua máy ủi đất (mới 100%) với nguyên giá 450 triệu đồng. Công suất thiết kế
của máy ủi này là 30m3/giờ. Sản lượng theo công suất thiết kế của máy ủi này là 2.400.000 m 3.
Khối lượng sản phẩm đạt được trong năm thứ nhất của máy ủi này là:

Tháng

Khối lượng sản phẩm hoàn
thành (m3)

Tháng

Khối lượng sản phẩm hoàn
thành (m3)

Tháng 1

14.000

Tháng 7

15.000

Tháng 2

15.000

Tháng 8

14.000

Tháng 3

18.000

Tháng 9

16.000

Tháng 4

16.000

Tháng 10

16.000

Tháng 5

15.000

Tháng 11

18.000

Tháng 6

14.000

Tháng 12

18.000

Mức trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm của tài sản
cố định này được xác định như sau:
- Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 m 3 đất ủi = 450 triệu đồng: 2.400.000 m 3 = 187,5
đ/m3
- Mức trích khấu hao của máy ủi được tính theo bảng sau:
Sản lượng thực tế tháng

Mức trích khấu hao tháng

(m3)

(đồng)

1

14.000

14.000 x 187,5 = 2.625.000

2

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

3

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

4

16.000

16.000 x 187,5 =...
Phương pháp khấu hao theo số lượng,
khối lượng sản phẩm
1. Nội dung của phương pháp:
Tài sản c định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số
lượng, khối lượng sản phẩm như sau:
- Căn cứ vào hồ sơ kinh tế- kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác định tổng số lượng,
khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định, gọi tắt là sản lượng
theo công suất thiết kế.
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác định số lượng, khối lượng sản phẩm thực
tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của tài sản cố định.
- Xác định mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định theo công thức dưới đây:
Mức trích khấu hao trong
tháng của tài sản cố định
=
Số lượng sản phẩm sản
xuất trong tháng
X
Mức trích khấu hao bình
quân tính cho một đơn vị
sản phẩm
Trong đó:
Mức trích khấu hao Nguyên giá của tài sản cố định
bình quân tính cho = ––––––––––––––––––––––––
một đơn vị sản phẩm Sản lượng theo công suất thiết kế
- Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định bằng tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong
năm, hoặc tính theo công thức sau:
Mức trích khấu hao
năm của tài sản cố
định
=
Số lượng sản phẩm sản
xuất trong năm
X
Mức trích khấu hao bình
quân tính cho một đơn vị
sản phẩm
Trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải
xác định lại mức trích khấu hao của tài sản cố định.
2. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định:
Ví d: Công ty A mua máy i đất (mới 100%) với nguyên giá 450 triệu đồng. Công suất thiết kế
của máy ủi này 30m
3
/giờ. Sản lượng theo công suất thiết kế của máy ủi này2.400.000 m
3
.
Khối lượng sản phẩm đạt được trong năm thứ nhất của máy ủi này là:
Tháng
Khối lượng sản phẩm hoàn
thành (m
3
)
Tháng
Khối lượng sản phẩm hoàn
thành (m
3
)
Tháng 1 14.000 Tháng 7 15.000
Tháng 2 15.000 Tháng 8 14.000
Phương pháp khấu hao theo số lượng.doc 57.34 KB - Trang 2
Phương pháp khấu hao theo số lượng.doc 57.34 KB - Người đăng: Cửu Vỹ Hồ Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phương pháp khấu hao theo số lượng.doc 57.34 KB 9 10 812