Ktl-icon-tai-lieu

Phương Pháp Lãnh Đạo

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Tuyết
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/12/2012

NGHEÄ THUAÄT
LAÕNH ÑAÏO

ThS Nguy n Thành Tín

1

NOÄI DUNG

Goàm 5 chöông:
1. Baûn chaát – Ñoái töôïng Laõnh ñaïo.
2. Phong caùch laõnh ñaïo.
3. Quyeàn haïn vaø quyeàn löïc.
4. Ñoäng vieân, thuyeát phuïc.
5. Taâm lyù trong laõnh ñaïo.
ThS Nguy n Thành Tín

2

• Giáo trình và tài liệu tham khảo :
- Ngheä thuaät vaø phöông phaùp laõnh ñaïo doanh nghieäp – Leâ
Anh Cöôøng, Nguyeãn Thò Leä Huyeàn – Nhaø xuaát baûn Lao
ñoäng Xaõ hoäi 2004.
- Ngheä thuaät laõnh ñaïo – Nguyeãn Höõu Lam – Nhaø xuaát baûn
Giaùo duïc.
- Laõnh ñaïo doanh nghieäp, nhöõng bí quyeát nhoû laøm neân thaønh
coâng lôùn – Leâ Anh Cöôøng, Nguyeãn Kim Chi – Nhaø xuaát baûn
Lao ñoäng Xaõ hoäi 2005.
- Thuaät laõnh ñaïo nhoùm, daãn daét nhoùm ñeán thaønh coâng – Joe
Johnson – Nhaø xuaát baûn treû.
ThS Nguy n Thành Tín

3

1

1/12/2012

Chöông 1

• BAÛN CHAÁT-ÑOÁI TÖÔÏNG
• LAÕNH ÑAÏO

ThS Nguy n Thành Tín

4

BAÛN CHAÁT - ÑOÁI TÖÔÏNG LAÕNH ÑAÏO

1. Baûn chaát cuûa laõnh ñaïo.
1.1 Caùc khaùi nieäm veà laõnh ñaïo.
1.2 Caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù hieäu quaû
laõnh ñaïo.
2. Kyõ naêng vaø phaåm chaát nhaø laõnh ñaïo.
ThS Nguy n Thành Tín

5

BAÛN CHAÁT - ÑOÁI TÖÔÏNG LAÕNH ÑAÏO

1. Baûn chaát cuûa laõnh ñaïo.
1.1 Caùc khaùi nieäm veà laõnh ñaïo:
Laõnh ñaïo laø gì?
- Laõnh ñaïo laø khaû naêng loâi cuoán ngöôøi
khaùc ñi theo mình.
- Laõnh ñaïo laø bieát taïo ra moät söï thoûa
thuaän chung cuûa nhoùm.
ThS Nguy n Thành Tín

6

2

1/12/2012

BAÛN CHAÁT - ÑOÁI TÖÔÏNG LAÕNH ÑAÏO

- Laõnh ñaïo laø bieát thoâng tin cho nhaân vieân
ñeå hoï bieát phaûi laøm gì.
- Laõnh ñaïo laø caùch cö xöû cuûa moät caù nhaân
khi chæ ñaïo caùc hoaït ñoäng cuûa nhoùm ñeå
ñaït muïc ñích chung.

ThS Nguy n Thành Tín

7

BAÛN CHAÁT - ÑOÁI TÖÔÏNG LAÕNH ÑAÏO
- Laõnh ñaïo laø quaù trình gaây aûnh höôûng ñeán
hoaït ñoäng cuûa moät caù nhaân hoaëc moät nhoùm,
nhaèm ñaït ñöôïc muïc ñích trong nhöõng ñieàu
kieän cuï theå nhaát ñònh.
- Laõnh ñaïo laø bieát taïo ra moái raøng buoäc giöõa
ngöôøi vaø coâng vieäc baèng caùch quan taâm caû
hai.

ThS Nguy n Thành Tín

8

BAÛN CHAÁT - ÑOÁI TÖÔÏNG LAÕNH ÑAÏO

• Nhöõng löu yù :
- Laõnh ñaïo laø quaù trình gaây aûnh höôûng.
- Laõnh ñaïo vaø quyeàn löïc laø 2 phaïm truø
gaén vaø lieân quan vôùi nhau.
- Laõnh ñaïo luoân gaén vôùi ñieàu kieän cuï theå
nhaát ñònh.
- Laõnh ñaïo laø thuaät ngöõ chöa hoaøn chænh,
ñang tieáp tuïc nghieân cöùu.
ThS Nguy n Thành Tín

9

3

1/12/2012

BAÛN CHAÁT - ÑOÁI TÖÔÏNG LAÕNH ÑAÏO
1.2 Caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù hieäu quaû laõnh ñaïo.
1/. Döïa vaøo nhieäm vu...
1/12/2012
1
ThS Nguyn Thành Tín 1
NGHEÄ THUAÄT
LAÕNH ÑAÏO
ThS Nguyn Thành Tín 2
NOÄI DUNG
Goàm 5 chöông:
1. Baûn chaát – Ñoái töôïng Laõnh ñaïo.
2. Phong caùch laõnh ñaïo.
3. Quyeàn haïn vaø quyeàn löïc.
4. Ñoäng vieân, thuyeát phuïc.
5. Taâm lyù trong laõnh ñaïo.
ThS Nguyn Thành Tín 3
Giáo trình và tài liu tham kho :
- Ngheä thuaät vaø phöông phaùp laõnh ñaïo doanh nghieäp – Leâ
Anh Cöôøng, Nguyeãn Thò Leä Huyeàn – Nhaø xuaát baûn Lao
ñoäng Xaõ hoäi 2004.
- Ngheä thuaät laõnh ñaïo – Nguyeãn Höõu Lam – Nhaø xuaát baûn
Giaùo duïc.
- Laõnh ñaïo doanh nghieäp, nhöõng bí quyeát nhoû laøm neân thaønh
coâng lôùn – Leâ Anh Cöôøng, Nguyeãn Kim Chi – Nhaø xuaát baûn
Lao ñoäng Xaõ hoäi 2005.
- Thuaät laõnh ñaïo nhoùm, daãn daét nhoùm ñeán thaønh coâng – Joe
Johnson – Nhaø xuaát baûn treû.
Phương Pháp Lãnh Đạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương Pháp Lãnh Đạo - Người đăng: Nguyễn Ngọc Tuyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Phương Pháp Lãnh Đạo 9 10 318