Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp lồng ghép biến đổi khí hậu

Được đăng lên bởi Bao Bao Phan
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 4151 lần   |   Lượt tải: 13 lần
PHƯƠNG PHÁP LỒNG GHÉP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
VÀO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG

M CL C
M C L C .................................................................................................................................. i
GI I THI U .............................................................................................................................iii
PH N 1: T NG QUÁT V BI N Đ I KHÍ H U VÀ BI N PHÁP

NG PHÓ ........... 4

1.1. HỆ THỐNG KHÍ HẬU ..........................................................................................4
1.2. CÁC THÀNH PHẦN KHÍ GÂY NÊN HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH .........................4
1.2.1. Các loại khí nhà kính ....................................................................................4
1.2.2. Sự phát thải khí nhà kính ..............................................................................5
1.2.3. Kịch bản biến đổi khí hậu .............................................................................5
1.3. CÁC BIỂU HIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ...............................................................6
1.3.1. Biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu .........................................................6
1.3.2. Biến đổi khí hậu ở Việt Nam ........................................................................6
1.3.3. Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long ............................................7
1.4. ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ..................................................................9
1.5. CHÍNH SÁCH ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU .......................................10
PH N 2: L NG GHÉP BI N Đ I KHÍ H U VÀO K HO CH PHÁT TRI N Đ A
PHƯƠNG ............................................................................................................................... 12

2.1 NGUYÊN TẮC vỀ LỒNG GHÉP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀO KẾ HOẠCH ....12
2.1.1 Khái niệm về lồng ghép ..............................................................................12
2.1.2 Các nguyên tắc lồng ghép ...........................................................................12
2.2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ......................................................................................13
2.3 TIẾP CẬN PHÂN TÍCH THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ...........................14
2.4 THU THẬP CÁC DỮ LIỆU THỨ CẤP ..............................................................15
2.5 TẬP HUẤN ĐỊA PHƯƠNG ................................................................................15
2.6 PHỎNG VẤN ĐỊA PHƯƠNG ..............
PHƯƠNG PHÁP LNG GHÉP BIN ĐỔI KHÍ HU
VÀO K HOCH PHÁT TRIN KINH T - XÃ HI ĐỊA PHƯƠNG
i
Rosa Luxemburg – WARECOD – DRAGON - MekongNet
MC LC
MC
LC .................................................................................................................................. i
GII
THIU ............................................................................................................................. iii
PHN
1:
TNG
QUÁT
V
BIN
ĐỔI
KHÍ
HU
VÀ
BIN
PHÁP
NG
P ........... 4
1.1.
H THNG KHÍ HU .......................................................................................... 4
1.2.
CÁC THÀNH PHN KHÍ GÂY NÊN HIU NG NHÀ KÍNH ......................... 4
1.2.1.
Các loi khí nhà kính .................................................................................... 4
1.2.2.
S phát thi khí nhà kính .............................................................................. 5
1.2.3.
Kch bn biến đổi khí hu ............................................................................. 5
1.3.
CÁC BIU HIN BIN ĐỔI KHÍ HU ............................................................... 6
1.3.1.
Biến đổi khí hu trên quy mô toàn cu ......................................................... 6
1.3.2.
Biến đổi khí hu Vit Nam ........................................................................ 6
1.3.3.
Biến đổi khí hu Đồng bng sông Cu Long ............................................ 7
1.4.
NG PHÓ VI BIN ĐỔI KHÍ HU .................................................................. 9
1.5.
CHÍNH SÁCH NG PHÓ VI BIN ĐỔI KHÍ HU ....................................... 10
PHN
2:
LNG
GP
BIN
ĐỔI
KHÍ
HU
VÀO
K
HOCH
PHÁT
TRIN
ĐỊA
PHƯƠNG ............................................................................................................................... 12
2.1
NGUYÊN TC v LNG GHÉP BIN ĐỔI KHÍ HU VÀO K HOCH .... 12
2.1.1
Khái nim v lng ghép .............................................................................. 12
2.1.2
Các nguyên tc lng ghép ........................................................................... 12
2.2
T CHC THC HIN ...................................................................................... 13
2.3
TIP CN PHÂN TÍCH THÍCH NG BIN ĐỔI KHÍ HU ........................... 14
2.4
THU THP CÁC D LIU TH CP .............................................................. 15
2.5
TP HUN ĐỊA PHƯƠNG ................................................................................ 15
2.6
PHNG VN ĐỊA PHƯƠNG ............................................................................. 15
2.7
ÁP DNG PRA TRONG LNG GHÉP BIN ĐỔI KHI HU ......................... 17
2.7.1
Bước 1: V sơ đồ p, xác định các v trí, nơi , nơi sn xut ................ 19
2.7.2
Bước 2: Ôn li lưc s thôn p, lch s sn xut và lch s thiên tai ......... 20
2.7.3
Bước 3: Đánh giá xu th thay đổi ca khí hu ............................................ 21
2.7.4
Bước 4: V sơ đồ lch thi v, sn xut hin nay ca địa phương ............. 22
2.7.5
Bước 5: Đi thc địa và v sơ đồt ct đặc đim t nhiên và sn xut ...... 22
2.7.6
Bước 6: Phân tích cây vn đề: khó khăn - tác động - gii pháp ................. 24
2.7.7
Bước 7: Đề xut các gii pháp thích ng hin ti và tương lai ................... 24
2.7.8
Bước 8: Phân tích tính kh thi bn vng để chn bin pháp ưu tiên .......... 27
2.7.9
Bước 9: Ghi nhn các kiến ngh cng đồng v chính sách, th chế ........... 29
PHN 3: XÂY DNG KHUNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIU QU CA LNG
GHÉP BIN ĐỔI KHÍ HU VÀO SN XUT ................................................................... 30
Phương pháp lồng ghép biến đổi khí hậu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp lồng ghép biến đổi khí hậu - Người đăng: Bao Bao Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Phương pháp lồng ghép biến đổi khí hậu 9 10 809