Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi tanndc1995
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
CÁC NỘI DUNG ÔN TẬP
HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH

Chương 1. Tổng quan về nghiên cứu trong kinh doanh
Định nghĩa “nghiên cứu trong kinh doanh”

1.

Nghiên cứu trong kinh doanh là quá trình thu thập, ghi chép, phân tích d ữ li ệu m ột cách có h ệ
thống, có mục đích nhằm hổ trợ cho việc ra quyết định kinh doanh
Đặc điểm các nghiên cứu trong kinh doanh (có 3 đặc điểm)

2.

+ Thông tin được thu thập một cách có hệ thống : Tức là thông tin được thu thập một cách
khoa học, có tính chọn lọc
+ Thông tin chính xác: Thông tin đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình ra quyết đ ịnh kinh
doanh. Nguồn thông tin lệch lạc thì sẽ dẫn đến nh ững sai l ầm trong vi ệc ra quy ết đ ịnh kinh
doanh, dẫn đến những hậu quả khôn lường.
+ Phải có mục tiêu rõ ràng :Phục vụ cho việc ra quyết định quản lý kinh doanh. Trước khi
tiến hành nghiên cứu trong kinh doanh thì chúng ta ph ải xác đ ịnh đ ược m ục tiêu s ẽ làm gì? Và
nghiên cứu đó dung để làm gì. Để từ đó có hướng đi thích hợp cho quá trình nghiên cứu.
Phân loại các nghiên cứu trong kinh doanh

3.

a. Theo mục tiêu nghiên cứu
- Nghiên cứu khám phá : là một loại hình nghiên cứu thực hiện bởi vì một vấn đề chưa
được xác định rõ ràng. Thăm dò nghiên cứu giúp xác đ ịnh vi ệc thi ết k ế nghiên c ứu t ốt nh ất,
phương pháp thu thập dữ liệu và lựa chọn các đối tượng.
- Nghiên cứu mô tả : mô tả các đặc hiện tượng hay các đặc điểm lien quan tới đám đông
(Ai? Cái gì? Ở đâu và như thế nào?). Nghiên cứu mô tả nhằm cố gắng giải thích mối quan
hệ giữa các biến
- Nghiên cứu nguyên nhân : Được thực hiện bằng cách kiểm soát những nhân tố khác nhau
để xác định xem nhân tố nào gây ra kết quả, thường cần sự thử nghiệm khá phức tạp và đắt
tiền
b. Theo kỹ thuật thu thập thông tin
- Nghiên cứu định tính: Nghiên cứu định tính (NCĐT) là một phương pháp tiếp cận nhằm
tìm cách mô tả và phân tích đặc điểm văn hóa và hành vi của con người và của nhóm người từ
quan điểm của nhà nghiên cứu. Nghiên cứu định tính cung cấp thông tin toàn di ện v ề các đ ặc
điểm của môi trường xã hội nơi nghiên cứu được tiến hành.
- Nghiên cứu định lượng: là phương pháp thu thập dữ liệu bằng con số và giải quyết quan
hệ giữa lí thuyết và nghiên cứu theo quan niệm diễn dịch .
1

Thaongockt

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

4. Quy trình nghiên cứu
Quá trình nghiên cứu bao gồm các giai đoạn sau
a. Xác định vấn đề nghiên cứu
b. Thiết kế nghiên cứu
c. Chọn mẫu nghiên cứu
d. Thu thập số liệu
e. Xử lý và phân tích số ...
Ph ng pháp nghiên c u trong kinh doanhươ
CÁC N I DUNG ÔN T P
H C PH N PH NG PHÁP NGHIÊN C U TRONG KINH DOANH ƯƠ
Ch ng 1. T ng quan v nghiên c u trong kinh doanh ươ
1. Đ nh nghĩa “nghiên c u trong kinh doanh”
Nghiên c u trong kinh doanh quá trình thu th p, ghi chép, phân tích d li u m t cách h
th ng, có m c đích nh m h tr cho vi c ra quy t đ nh kinh doanh ế
2. Đ c đi m các nghiên c u trong kinh doanh (có 3 đ c đi m)
+ Thông tin đ c thu th p m t cách h th ngượ : T c thông tin đ c thu th p m t cách ượ
khoa h c, có tính ch n l c
+ Thông tin chính xác: Thông tin đóng vai trò r t quan tr ng trong quá trình ra quy t đ nh kinh ế
doanh. Ngu n thông tin l ch l c thì s d n đ n nh ng sai l m trong vi c ra quy t đ nh kinh ế ế
doanh, d n đ n nh ng h u qu khôn l ng. ế ườ
+ Ph i m c tiêu ràng :Ph c v cho vi c ra quy t đ nh qu n lý kinh doanh. Tr c khi ế ướ
ti n hành nghiên c u trong kinh doanh thì chúng ta ph i xác đ nh đ c m c tiêu s làm gì? Vàế ượ
nghiên c u đó dung đ làm gì. Đ t đó có h ng đi thích h p cho quá trình nghiên c u. ướ
3. Phân lo i các nghiên c u trong kinh doanh
a. Theo m c tiêu nghiên c u
- Nghiên c u khám phá : m t lo i nh nghiên c u th c hi n b i m t v n đ ch a ư
đ c xác đ nh ràng. Thăm nghiên c u giúp xác đ nh vi c thi t k nghiên c u t t nh t,ượ ế ế
ph ng pháp thu th p d li u và l a ch n các đ i t ng. ươ ượ
- Nghiên c u t : t các đ c hi n t ng hay các đ c đi m lien quan t i đám đông ượ
(Ai? Cái gì? đâu nh th nào?). ư ế Nghiên c u t nh m c g ng gi i thích m i quan
h gi a các bi n ế
- Nghiên c u nguyên nhân : Đ c th c hi n b ng cách ki m soát nh ng nhân t khác nhauượ
đ xác đ nh xem nhân t nào gây ra k t qu , th ng c n s th nghi m khá ph c t p đ t ế ườ
ti n
b. Theo k thu t thu th p thông tin
- Nghiên c u đ nh tính: Nghiên c u đ nh tính (NCĐT) là m t ph ng pháp ti p c n nh m ươ ế
tìm cách mô t và phân tích đ c đi m văn hóa và hành vi c a con ng i và c a nhóm ng i t ườ ườ
quan đi m c a nhà nghiên c u. Nghiên c u đ nh tính cung c p thông tin toàn di n v các đ c
đi m c a môi tr ng xã h i n i nghiên c u đ c ti n hành. ườ ơ ượ ế
- Nghiên c u đ nh l ng: ượ ph ng pháp thu th p d li u b ng con s gi i quy t quanươ ế
h gi a lí thuy t và nghiên c u theo quan ni m di n d ch . ế
1
Thaongockt
phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: tanndc1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 16