Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 2402 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU KINH DOANH &
CÁCH VIẾT LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Minh Kiều
Trưởng Bộ môn Kinh doanh tiền tệ - Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

MỤC LỤC
• Phần 1: Giới thiệu
– Vai trò của nghiên cứu kinh doanh và luận án tốt
nghiệp của sinh viên
– Tổng quan về qui trình nghiên cứu

• Phần 2: Khởi đầu qui trình nghiên cứu
– Xác định vấn đề và cách lập đề nghị nghiên cứu
– Nghiên cứu khám phá và phân tích định tính.
TS. Nguyễn Minh Kiều

Phương pháp NCKH SV - 2005

2

MỤC LỤC
• Phần 3: Thiết kế nghiên cứu
– Phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp
– Phương pháp nghiên cứu điều tra
– Phương pháp nghiên cứu quan sát
– Lựa chọn thiết kế nghiên cứu

TS. Nguyễn Minh Kiều

Phương pháp NCKH SV - 2005

3

MỤC LỤC
• Phần 4: Xây dựng hệ thống đo lường các
biến số
– Khái niệm và phương pháp đo lường các biến số
– Đo lường thái độ

• Phần 5: Thu thập dữ liệu nghiên cứu
– Thiết kế bảng câu hỏi điều tra
– Thiết kế và qui trình chọn mẫu điều tra
– Quyết định cỡ mẫu
– Thực hiện điều tra
TS. Nguyễn Minh Kiều

Phương pháp NCKH SV - 2005

4

MỤC LỤC
• Phần 6: Phân tích số liệu và trình bày kết
quả nghiên cứu
– Biên tập và mã hóa số liệu
– Khái quát về phân tích số liệu & thống kê mô tả
– Phân tích đơn biến
– Phân tích song biến
– Phân tích đa biến
– Trình bày kết quả nghiên cứu
TS. Nguyễn Minh Kiều

Phương pháp NCKH SV - 2005

5

CHƯƠNG 1:
• Phạm vi và vai trò của nghiên cứu kinh
doanh
• Định nghĩa nghiên cứu kinh doanh: “là quá
trình thu thập, ghi chép, phân tích dữ liệu
một cách có hệ thống, có mục đích nhằm hỗ
trợ cho việc ra quyết định kinh doanh”
• Nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu ứng
dụng
TS. Nguyễn Minh Kiều

Phương pháp NCKH SV - 2005

6

CHƯƠNG 1:
• Giá trị của nghiên cứu kinh doanh
• Khi nào cần nghiên cứu kinh doanh?
– Giới hạn về thời gian
– Khả năng thu thập dữ liệu
– Tính chất của quyết định
– Lợi ích với chi phí bỏ ra

• Những đề tài chính yêu trong nghiên cứu
kinh doanh
TS. Nguyễn Minh Kiều

Phương pháp NCKH SV - 2005

7

Những đề tài chính yêu trong nghiên
cứu kinh doanh
• Nghiên cứu tổng quát về kinh tế, kinh
doanh và doanh nghiệp
– Dự báo ngắn hạn (dưới 1 năm)
– Dự báo dài hạn (trên 1 năm)
– Nghiên cứu xu hướng của doanh nghiệp hoặc
ngành
– Nghiên cứu giá cả và lạm phát
– Nghiên cứu môi trường kinh doanh toàn cầu
TS. Nguyễn Minh Kiều

Phương pháp NCKH SV - 2005

8

Những đề tài chính yêu trong nghiên
cứu kinh doanh
• Nghiên cứu về tài chính và kế toán
– Dự báo khuynh hướng của lãi suất
– Tiên đoán giá trị h...
PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU KINH DOANH &
CÁCH VIẾT LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Minh Kiều
Trưởng Bộ môn Kinh doanh tiền tệ - Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH 9 10 572