Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

Được đăng lên bởi thuydunglc93
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể.
- Tìm hiểu thực trạng chơi game của giới trẻ hiên nay tại địa bàn thị
trấn Trâu Quỳ- Gia Lâm- Hà Nội.
- Tiến hành khảo sát điều tra một số sinh viên, học sinh trên địa bàn
qua các quán game thông qua bộ câu hỏi điều tra nhằm tìm hiểu nguyên
nhân nghiện game.
- Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hổ trợ cho gia đình và
nhà trường hướng dẫn cho các em sử dụng internet một cách có hiệu quả.
3. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu
2.1 Đối tượng nghiên cứu
- Thực trạng nghiện game của giới trẻ hiện nay trên địa bàn thị trấn Trâu
Quỳ- Gia Lâm- Hà Nội.
3.2 Khách thể nghiên cứu
- Sinh viên, học sinh trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm- Hà Nội.
3.3 Đối tượng khảo sát
- Khuôn khổ đề tài chỉ nghiên cứu 100 học sinh, sinh viên thuộc địa bàn thị
trấn Trâi Quỳ- Gia Lâm-Hà Nội.
3.4 Phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Khuôn khổ của đề tài chỉ nghiên cứu 100 học sinh, sinh viên thuộc địa bàn
thị trấn Trâi Quỳ- Gia Lâm-Hà Nội.
- Về nội dung của đề tài, chủ yếu là tìm hiểu đánh giá mức độ nghiện game
và nghiện loại nào hiện nay của giới trẻ.

...
2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể.
- Tìm hiểu thực trạng chơi game của giới trẻ hiên nay tại địa bàn thị
trấn Trâu Quỳ- Gia Lâm- Hà Nội.
- Tiến hành khảo t điều tra một số sinh viên, học sinh trên địa bàn
qua các quán game thông qua bộ câu hỏi điều tra nhằm tìm hiểu nguyên
nhân nghiện game.
- Trênsở đó đề xuất một số giải pháp nhằm h trợ cho gia đình và
nhà trường hướng dẫn cho các em sử dụng internet một cách có hiệu quả.
3. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu
2.1 Đối tượng nghiên cứu
- Thực trạng nghiện game của giới trẻ hiện nay trên địa bàn thị trấn Trâu
Quỳ- Gia Lâm- Hà Nội.
3.2 Khách thể nghiên cứu
- Sinh viên, học sinh trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm- Hà Nội.
3.3 Đối tượng khảo sát
- Khuôn khổ đề tài chỉ nghiên cứu 100 học sinh, sinh viên thuộc đa bàn thị
trấn Trâi Quỳ- Gia Lâm-Hà Nội.
3.4 Phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Khuôn khổ của đề tài chỉ nghiên cứu 100 học sinh, sinh viên thuộc đa bàn
thị trấn Trâi Quỳ- Gia Lâm-Hà Nội.
- Về nội dung của đề tài, chủ yếu là tìm hiểu đánh giá mức độ nghiện game
và nghiện loại nào hiện nay của giới trẻ.
Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Người đăng: thuydunglc93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu kinh tế 9 10 334