Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

Được đăng lên bởi codo365
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4334 lần   |   Lượt tải: 4 lần
5.1 Giới thiệu

Chương 5.
Nhập và xử lý dữ liệu
Môn học: Phương pháp nghiên cứu kinh tế
Khoa Kinh tế Phát triển
Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh

Nhằm hướng dẫn sinh viên cách:
† Cách nhập liệu, xử lý và phân tích dữ liệu.
† Các kỹ thuật phân tích dữ liệu mang tính
khám phá (exploratory data analysis).
† Cách sử dụng bảng chéo (cross-tabulation)
để trắc nghiệm mối quan hệ giữa các biến
phân loại (categorical variables).
† Cách sử dụng các thống kê phân tích trắc
nghiệm giả thiết.
2

5.2 Quy trình phân tích dữ liệu
Hình 5.1 Các bước khám
phá, trắc nghiệm và phân
tích trong quá trình nghiên
cứu

Lập đề cương NC

Thu thập và chuẩn
bị dữ liệu

5.3 Nhập số liệu
5.3.1 Cách bố trí dữ liệu trên máy
tính
† Mục tiêu:

Kế hoạch phân tích sơ
khởi
Xác định lại giả thiết
Thể hiện trực quan dữ liệu

Phân tích và diễn giải dữ liệu

„ Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho việc
nhập liệu
„ Nhằm tạo sự thuận lợi cho việc chỉnh sửa
dữ liệu

Phân tích mô tả các biến số
Lập bảng chéo cho các biến số
Trình bày dữ liệu
(histogram, boxplots, Pareto, stem-andleaf, AID, etc.)
Phân tích dữ liệu

Trắc nghiệm giả thiết

Báo cáo nghiên cứu

Ra quyết định

3

4

5.3 Nhập số liệu

5.3 Nhập số liệu

† Thực hiện:
„

„

„

Nguyên tắc chung: đặt tên biến ngắn gọn, viết
tắt (tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh). Tên
biến nên được đặt theo quy định.
Dùng Excel: dễ thao tác và chỉnh sửa, không
gian lưu trữ hạn chế, công cụ thống kê và kinh
tế lượng không đủ cho phân tích.
Dùng SPSS: không gian lưu trữ gần như không
hạn chế, công cụ thống kê và kinh tế lượng phát
triển đầy đủ cho nhu cầu phân tích. Khai báo dữ
liệu bắt buộc, mất thời gian.

Hình 5. 2 Cách
nhập dữ liệu vào
bảng tính SPSS

5

5.3 Nhập số liệu

6

Định nghĩa kiểu biến

Hình 5.3 Cách định nghĩa các thuộc tính của các biến số định tính và
định lượng
7

8

Xác định nhãn (giải thích) của biến

Xác định giá trị phân loại của biến

9

Xác định thang đo của biến

10

5.4 Làm sạch dữ liệu
5.4.1 Phát hiện giá trị dị biệt trong dữ liệu
a. Sử dụng Excel: hàm Max và Min, công cụ Auto Filter, đồ
thị Scatter

11

12

5.4 Làm sạch dữ liệu

5.4 Làm sạch dữ liệu
Hình 5.4 Công cụ đồ
thị Scatter trong Excel

5.4.1 Phát hiện giá trị dị biệt trong dữ liệu
b. Sử dụng SPSS: đồ thị Scatter, công cụ Frequency, Bar
Chart, Pie Chart, và Box Plot trong Explore

13

14

5.4 Làm sạch dữ liệu

5.4 Làm sạch dữ liệu

b. Sử dụng SPSS: đồ thị Scatter

b. Sử dụng SPSS: công cụ Frequency, Explore

80

Others
Honda @

70

Honda Dream
60
SYM Attila
50

Yamaha Cygnus
Honda ...
Chương 5.
Nhập và xử lý dữ liệu
Môn học: Phương pháp nghiên cứu kinh tế
Khoa Kinh tế Phát triển
Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
2
5.1 Giới thiệu
Nhằm hướng dẫn sinh viên cách:
Cách nhập liệu, xử lý và phân tích dữ liệu.
Các kỹ thuật phân tích dữ liệu mang tính
khám phá (exploratory data analysis).
Cách sử dụng bảng chéo (cross-tabulation)
để trắc nghiệm mối quan hệ giữa các biến
phân loại (categorical variables).
Cách sử dụng các thống kê phân tích trắc
nghiệm giả thiết.
3
5.2 Quy trình phân tích dữ liệu
Lập đề cương NC
Thu thập và chuẩn
bị dữ liệu
Phân tích và diễn giải dữ liệu
Phân tích mô tả các biến số
Lập bảng chéo cho các biến số
Trình bày dữ liệu
(histogram, boxplots, Pareto, stem-and-
leaf, AID, etc.)
Phân tích dữ liệu
Báo cáo nghiên cứu
Ra quyết định
Kế hoạch phân tích
khởi
Xác định lại giả thiết
Thể hiện trực quan dữ liệu
Trắc nghiệm giả thiết
Hình 5.1 Các bước khám
phá, trắc nghiệm và phân
tích trong quá trình nghiên
cứu
4
5.3 Nhập số liệu
5.3.1 Cách bố trí dữ liệu trên máy
tính
Mục tiêu:
Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho việc
nhập liệu
Nhằm tạo sự thuận lợi cho việc chỉnh sửa
dữ liệu
Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Người đăng: codo365
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu kinh tế 9 10 473