Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp phân tích chỉ số ngành

Được đăng lên bởi tranquocbao1993
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP TÍNH
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NGÀNH

NGUYÊN TẮC XẾP NGÀNH VÀ TÍNH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NGÀNH

Việc phân ngành dựa trên các cơ sở
ƒ Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23
tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)
Theo Hệ thống ngành này:các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn xếp vào 47 mã ngành cấp 2 và 69
mã ngành cấp 3.
ƒ Trích, lọc thông tin từ bản cáo bạch để tìm kiếm xem lĩnh vực kinh doanh nào chiếm tỷ trọng doanh
thu lớn nhất. Nếu có hiện tượng tương đồng giữa các lĩnh vực hoặc không có thông tin sẽ đọc lại toàn
bộ bản cáo bạch để xem doanh nghiệp tự nhận mình thuộc ngành nào.
ƒ Một số công ty thực sự là tham gia nhiều lĩnh vực như HPG, VCG, FPT sẽ được xếp vào nhóm TẬP
ĐOÀN
Tính chỉ số tài chính cho ngành:
Số liệu tính toán đều là số liệu tại thời điểm cuối kỳ và được cập nhật theo quý.
Khi có sự thay đổi về phương pháp tính hay thay đổi ngành của một DNNY, các chỉ tiêu ngành sẽ
được tính lại toàn bộ.
Nhà đầu tư khi dùng BẢNG CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NGÀNH lưu ý:
1.

Đọc kỹ Phương pháp tính chỉ số ngành trước khi ra quyết định đầu tư.

2.

Các BẢNG CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NGÀNH update theo các thời điểm khác nhau độc lập nhau.

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
A. KHẢ NĂNG THANH TOÁN
1. Khả năng thanh toán ngắn hạn (Current Ratio)
Chỉ số này đánh giá khả năng của ngành có thể thanh toán được các khoản nợ ngắn hạn (dưới 1 năm).
Chỉ số thanh toán ngắn hạn

=

Tổng TSLĐ của ngành
Tổng Nợ ngắn hạn

2. Khả năng thanh toán nhanh (Quick Ratio)
Chỉ tiêu này đo lường khả năng trả nợ ngắn hạn mà không tính tới các tài sản có thể bị giảm giá hoặc
khó bán.
Chỉ số thanh toán nhanh

PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐẦU TƯ

=

Tổng TSLĐ - Tổng Hàng tồn kho
Tổng Nợ ngắn hạn

1

PHƯƠNG PHÁP TÍNH
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NGÀNH
B. HIỆU SUẤT SỬ DỤNG TÀI SẢN
1.

Số ngày tồn kho

Cho biết trung bình khoảng bao nhiêu ngày thì ngành thu lại được hết doanh thu đã bán ra trong kỳ
Tổng Hàng tồn kho *số ngày trong kỳ
Số ngày tồn kho

=
Tổng Doanh thu thuần

2.

Kỳ thu tiền bình quân (Average Collection Period)

Chỉ số này càng cho biết ngành sẽ được khách hàng trả nợ nhanh hay không
Tổng Các khoản phải thu* số ngày trong kỳ
Kỳ thu tiền bình quân

=
Tổng Doanh thu thuần

3.

Tiền mặt/ Doanh thu:
Tổng Tiền mặt
Tiền mặt/Doanh thu

=
Tổng Doanh thu thuần

Cho biết một đồng doanh thu ngành để ra bao nhiêu đồng tiền mặt. Chỉ tiêu này có tính đặc thù của
từng ngành.
4.

Vòng quay tài sản (Asset Turnover)

Chỉ số này cho biết một đơn vị tài sản của ngành tạo ra bao nhiêu đơn vị doanh t...
PHƯƠNG PHÁP TÍNH
CH S TÀI CHÍNH NGÀNH
NGUYÊN TC XP NGÀNH VÀ TÍNH CH S TÀI CHÍNH NGÀNH
Vic phân ngành da trên các cơ s
H thng ngành kinh tế Vit Nam (Ban hành kèm theo Quyết định s 10/2007/QĐ-TTg ngày 23
tháng 01 năm 2007 ca Th tướng Chính ph)
Theo H thng ngành này:các doanh nghip đang niêm yết trên sàn xếp vào 47 mã ngành cp 2 và 69
mã ngành cp 3.
Trích, lc thông tin t bn cáo bch để tìm kiếm xem lĩnh vc kinh doanh nào chiếm t trng doanh
thu ln nht. Nếu có hin tượng tương đồng gia các lĩnh vc hoc không có thông tin s đọc li toàn
b bn cáo bch để xem doanh nghip t nhn mình thuc ngành nào.
Mt s công ty thc s là tham gia nhiu lĩnh vc như HPG, VCG, FPT s được xếp vào nhóm TP
ĐOÀN
Tính ch s tài chính cho ngành:
S liu tính toán đều là s liu ti thi đim cui kđược cp nht theo quý.
Khi có s thay đổi v phương pháp tính hay thay đổi ngành ca mt DNNY, các ch tiêu ngành s
được tính li toàn b.
Nhà đầu tư khi dùng BNG CH S TÀI CHÍNH NGÀNH lưu ý:
1. Đọc k Phương pháp tính ch s ngành trước khi ra quyết định đầu tư.
2. Các BNG CH S TÀI CHÍNH NGÀNH update theo các thi đim khác nhau độc lp nhau.
CH S TÀI CHÍNH
A. KH NĂNG THANH TOÁN
1. Kh năng thanh toán ngn hn (Current Ratio)
Ch s này đánh giá kh năng ca ngành có th thanh toán được các khon n ngn hn (dưới 1 năm).
Tng TSLĐ ca ngành
Ch s thanh toán ngn hn =
Tng N ngn hn
2. Kh năng thanh toán nhanh (Quick Ratio)
Ch tiêu này đo lường kh năng tr n ngn hn mà không tính ti các tài sn có th b gim giá hoc
khó bán.
Tng TSLĐ - Tng Hàng tn kho
Ch s thanh toán nhanh =
Tng N ngn hn
PHÒNG NGHIÊN CU VÀ ĐẦU TƯ 1
Phương pháp phân tích chỉ số ngành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp phân tích chỉ số ngành - Người đăng: tranquocbao1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Phương pháp phân tích chỉ số ngành 9 10 748