Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp QTKD là gì

Được đăng lên bởi Bibi Tran
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp QTKD là gì? Có những phương pháp QTKD nào? Theo anh (chị),
trong quá trình QTKD cần áp dụng rõ ràng từng phương pháp riêng biệt hay kết
hợp sử dụng đồng thời các phương pháp? Phân tích để làm rõ quan điểm của mình.
3.1. Khái niệm
Các phương pháp quản trị kinh doanh là tổng thể các cách thức tác động có thể có và có
chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị và khách thể quản trị để đạt được các
mục tiêu kinh doanh đề ra, trong điều kiện môi trường kinh doanh thực tế.
3.2. Các phương pháp quản trị trong nội bộ doanh nghiệp
3.2.1. Các phương pháp tác động lên con người
a/ Các phương pháp hành chính
b/ Các phương pháp kinh tế
c/ Các phương pháp giáo dục, tâm lý
3.2.2. Các phương pháp tác động lên các yếu tố khác của doanh nghiệp
3.3. Các phương pháp quản trị bên ngoài doanh nghiệp
3.3.1. Các phương pháp tác động lên khách hàng
a/ Các yếu tố tác động lên nhu cầu của khách hàng (người tiêu dùng)
b/ Thực hiện các hoạt động chiêu thị
3.3.2. Các phương pháp sử dụng đối với các đối tủ cạnh tranh
Các phương pháp sử dụng chủ yếu là:
a/ Các phương pháp cạnh tranh: là các phương pháp tính toán tất cả các khả năng, các
yếu tố, các thủ đoạn để tạo lợi thế cho sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường.
b/ Các phương pháp thương lượng: đó là việc thỏa thuận giữa các chủ doanh nghiệp để
chia sẻ thị trường một cách ôn hòa (hơn là cạnh tranh cùng gây bất lợi), đó là việc sử
dụng các kỹ thuật tính của lý thuyết trò chơi.
c/ Các phương pháp né tránh: đó là cách rút lui khỏi cuộc cạnh tranh bằng việc tìm một
thị trường khác (xa hơn, ít hiệu quả hơn...) để đem hàng tới bán, thậm chí phải từ bỏ mặt
hàng mà doanh nghiệp không thể trụ được sang một mặt hàng khác.
3.3.3. Các phương pháp sử dụng đối với bạn hàng
3.3.4. Các phương pháp sử dụng đối với các cơ quan và viên chức Nhà nước

...
Phương pháp QTKD là gì? Có những phương pháp QTKD nào? Theo anh (chị),
trong quá trình QTKD cần áp dụng rõ ràng từng phương pháp riêng biệt hay kết
hợp sử dụng đồng thời các phương pháp? Phân tích để làm rõ quan điểm của mình.
3.1. Khái niệm
Các phương pháp quản trị kinh doanh là tổng thể các cách thức tác động có thể có và có
chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị và khách thể quản trị để đạt được các
mục tiêu kinh doanh đề ra, trong điều kiện môi trường kinh doanh thực tế.
3.2. Các phương pháp quản trị trong nội bộ doanh nghiệp
3.2.1. Các phương pháp tác động lên con người
a/ Các phương pháp hành chính
b/ Các phương pháp kinh tế
c/ Các phương pháp giáo dục, tâm lý
3.2.2. Các phương pháp tác động lên các yếu tố khác của doanh nghiệp
3.3. Các phương pháp quản trị bên ngoài doanh nghiệp
3.3.1. Các phương pháp tác động lên khách hàng
a/ Các yếu tố tác động lên nhu cầu của khách hàng (người tiêu dùng)
b/ Thực hiện các hoạt động chiêu thị
3.3.2. Các phương pháp sử dụng đối với các đối tủ cạnh tranh
Các phương pháp sử dụng chủ yếu là:
a/ Các phương pháp cạnh tranh: là các phương pháp tính toán tất cả các khả năng, các
yếu tố, các thủ đoạn để tạo lợi thế cho sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường.
b/ Các phương pháp thương lượng: đó là việc thỏa thuận giữa các chủ doanh nghiệp để
chia sẻ thị trường một cách ôn hòa (hơn là cạnh tranh cùng gây bất lợi), đó là việc sử
dụng các kỹ thuật tính của lý thuyết trò chơi.
c/ Các phương pháp né tránh: đó là cách rút lui khỏi cuộc cạnh tranh bằng việc tìm một
thị trường khác (xa hơn, ít hiệu quả hơn...) để đem hàng tới bán, thậm chí phải từ bỏ mặt
hàng mà doanh nghiệp không thể trụ được sang một mặt hàng khác.
3.3.3. Các phương pháp sử dụng đối với bạn hàng
3.3.4. Các phương pháp sử dụng đối với các cơ quan và viên chức Nhà nước
Phương pháp QTKD là gì - Người đăng: Bibi Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phương pháp QTKD là gì 9 10 356