Ktl-icon-tai-lieu

Pindyck/Rubinfeld Microeconomics

Được đăng lên bởi vinh-ky-pham
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 7415 lần   |   Lượt tải: 40 lần
CHAPTER
CHƯƠNG

5
Tính Bất
Uncertainty
Định & Hành Vi
and Consumer
Tiêu Dùng
Behavior

Prepared by:
Fe rna ndo & Yvonn Quija no

Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall • Microeconomics • Pindyck/Rubinfeld, 8e.

NỘI DUNG CHƯƠNG 5

Chương Uncertainty định & Hành Behavior
Chapter 5: 5: Tính bất and Consumervi tiêu dùng

5.1 Mô tả rủi ro
5.2 Sở thích về mức độ rủi ro
5.3 Giảm thiểu rủi ro
5.4 Cầu về các tài sản có rủi ro
5.5 Kinh tế học hành vi

Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall • Microeconomics • Pindyck/Rubinfeld, 8e.

2 of 35

Chapter 5: Uncertainty and Hành vi tiêu dùng
Chương 5: Tính bất định & Consumer Behavior

Tính bất định và hành vi của người tiêu dùng

Để kiểm tra cách mà con người so sánh và chọn lựa trong
số các lựa chọn thay thế rủi ro, chúng ta thực hiện theo các
bước sau:
1. Để so sánh các lựa chọn thay thế trong rủi ro, chúng ta cần xác
định số lượng rủi ro.
2. Chúng ta sẽ nghiên cứu sở thích của con người đói với rủi ro.
3. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách mà con người loại trừ hay giảm
thiểu rủi ro.
4. Trong một vài tình huống, con người cần lựa chọn mức rủi ro có
thể chấp nhận được.
Ở phần cuối cùng của chương này, cung cấp một cách tổng quan,
các lĩnh vực phát triển của kinh tế học hành vi.

Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall • Microeconomics • Pindyck/Rubinfeld, 8e.

3 of 35

5.1

MÔ TẢ RỦI RO

Xác suất

Chương 5: Tính bất định & Consumer Behavior
Chapter 5: Uncertainty and Hành vi tiêu dùng

● xác suất
Khả năng xảy ra của một kết cục
Xác suất chủ quan là sự nhận thức một kết cục sẽ xảy ra.

Giá trị kỳ vọng
● giá trị kỳ vọng
Bình quân gia quyền giá trị của tất cả các
kết cục có thể xảy ra
● giá trị thanh toán Mức giá trị liên quan đến các kết cục có thể xảy ra.
Giá trị kỳ vọng đo lường các xu hướng trung tâm– giá trị và giá trị
thanh toán thì kỳ vọng ở mức trung bình.
Giá trị kỳ vọng = Pr(thành công)($40/mỗi cổ phiếu) + Pr(thất bại)
($20/mỗi cổ phiếu)
= (1/4)($40/mỗi cổ phiếu) + (3/4)($20/mỗi cổ phiếu)
= $25/mỗi cổ phiếu
E(X) = Pr1X1 + Pr2X2
E(X) = Pr1X1 + Pr2X2 + . . . + PrnXn

Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall • Microeconomics • Pindyck/Rubinfeld, 8e.

4 of 35

5.1

MÔ TẢ RỦI RO

Độ biến thiên

Chương 5: Tính bất định & Consumer Behavior
Chapter 5: Uncertainty and Hành vi tiêu dùng

● độ biến thiên Mức độ biến thiên của các biến số không
xác định của các kết cục có thể xảy ra.
BẢNG 5.1

Thu nhập từ các cô...
Fernando & Yvonn Quijano
Prepared by:
Uncertainty
and Consumer
Behavior
5
C H A P T E R
Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Microeconomics • Pindyck/Rubinfeld, 8e.
Tính Bất
Định & Hành Vi
Tiêu Dùng
CHƯƠNG
Pindyck/Rubinfeld Microeconomics - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pindyck/Rubinfeld Microeconomics - Người đăng: vinh-ky-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Pindyck/Rubinfeld Microeconomics 9 10 818