Ktl-icon-tai-lieu

PP 3P

Được đăng lên bởi kieuthuytien
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 4598 lần   |   Lượt tải: 9 lần
LOGO
CÔNG TY A

PHẦN A - QUY ĐỊNH CHUNG
1. Mục đích xây dựng.
- Tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp là một bộ phận chi phí tương đối lớn cấu
thành nên giá thành vận tải và dịch vụ vận tải, có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD do đó cần
phải sử dụng hợp lý phần chi phí này (thông qua quy chế) nhằm động viên khuyến khích tăng
năng suất lao động, góp phần tăng hiệu quả kinh doanh; từ đó tác động trở lại làm tăng thu nhập
cho người lao động.
- Đảm bảo nguyên tắc trả lương trong giới hạn cho phép của quỹ tiền lương thực hiện theo
đơn giá tiền lương được duyệt với kết quả sản xuất kinh doanh.
- Việc tính trả lương cho người lao động được xác định trên cơ sở : khối lượng, giá trị công
việc, cường độ lao động tạo ra sản phẩm dịch vụ vận tải; trình độ chuyên môn, độ phức tạp công
việc; hiệu quả công việc và năng suất lao động.
- Đảm bảo mặt bằng tiền lương, thu nhập chung với xã hội; công bằng và công khai trong chế
độ đãi ngộ đối với từng đối tượng lao động.
2. Phạm vi áp dụng.
- Áp dụng tính trả lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp cho các đối tượng lao động trong
Công ty Mẹ - Công ty Vận tải Đa phương thức.
- Các đơn vị hạch toán phụ thuộc tự trang trải căn cứ vào tình hình, kế hoạch sản xuất kinh
doanh của đơn vị mình có thể đề nghị Tổng giám đốc cho thực hiện một số quy định khác với nội
dung quy chế này.
3. Đối tượng áp dụng.
- Các đối tượng lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động với Công ty A 1 năm trở
lên hoặc không xác định thời hạn, bao gồm :
+ Các chức danh quản lý từ Tổng giám đốc (Tổng giám đốc làm việc theo hợp đồng thì
căn cứ các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng), Kế toán trưởng, Trưởng phó các Phòng ban,
Đơn vị trở xuống.
+ Nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ trong các phòng ban, bộ phận, cửa hàng.
+ Các đối tượng công nhân lao động trực tiếp: lái xe tải, lái cẩu, lái xe nâng, công nhân
điều khiển rơ moóc; công nhân phụ xe-cẩu và kích kéo thủ công; công nhân cơ khí.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị do Bộ Chủ quảnquyết định bổ nhiệm, xếp lương theo
thang bảng lương Nhà nước.
4. Các nguyên tắc chung.
- Các đối tượng lao động đều được đảm bảo bình đẳng hưởng một lần lương cơ bản theo hệ
số lương quy định tại thang, bảng lương Nhà nước.
- Lương tối thiểu chung (Lmin) do Nhà nước quy định tại từng thời điểm là cơ sở tính trả
lương cho người lao động.
- Hệ số điều chỉnh lương tăng thêm (Kđc) so với mức lương tối thiểu chung nhờ tăng năng
suất lao động toàn đơn vị; mức lương bình quân tăng thêm do Công ty quy định (Lcty) để...
LOGO
CÔNG TY A
Quy chế tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp 1
PHẦN A - QUY ĐỊNH CHUNG
1. Mục đích xây dựng.
- Tiền lương, tiền thưởng các khoản phụ cấp một bộ phận chi phí tương đối lớn cấu
thành nên giá thành vận tải và dịch vụ vận tải, có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD do đó cần
phải sử dụng hợp phần chi phí này (thông qua quy chế) nhằm động viên khuyến khích tăng
năng suất lao động, góp phần tăng hiệu quả kinh doanh; từ đó tác động trở lại làm tăng thu nhập
cho người lao động.
- Đảm bảo nguyên tắc trả lương trong giới hạn cho phép của quỹ tiền lương thực hiện theo
đơn giá tiền lương được duyệt với kết quả sản xuất kinh doanh.
- Việc tính trả lương cho người lao động được xác định trên s: khối lượng, giá trị công
việc, cường độ lao động tạo ra sản phẩm dịch vụ vận tải; trình độ chuyên môn, độ phức tạp công
việc; hiệu quả công việc và năng suất lao động.
- Đảm bảo mặt bằng tiền lương, thu nhập chung với xã hội; công bằng và công khai trong chế
độ đãi ngộ đối với từng đối tượng lao động.
2. Phạm vi áp dụng.
- Áp dụng tính trả lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp cho các đối tượng lao động trong
Công ty Mẹ - Công ty Vận tải Đa phương thức.
- Các đơn vị hạch toán phụ thuộc ttrang trải căn cứ o nh hình, kế hoạch sản xuất kinh
doanh của đơn vị mình có thể đề nghị Tổng giám đốc cho thực hiện một số quy định khác với nội
dung quy chế này.
3. Đối tượng áp dụng.
- Các đối tượng lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động với Công ty A 1 năm trở
lên hoặc không xác định thời hạn, bao gồm :
+ Các chức danh quản từ Tổng giám đốc (Tổng giám đốc làm việc theo hợp đồng thì
căn cứ các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng), Kế toán trưởng, Trưởng phó các Phòng ban,
Đơn vị trở xuống.
+ Nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ trong các phòng ban, bộ phận, cửa hàng.
+ Các đối tượng công nhân lao động trực tiếp: lái xe tải, lái cẩu, lái xe nâng, công nhân
điều khiển rơ moóc; công nhân phụ xe-cẩu và kích kéo thủ công; công nhân cơ khí.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị do Bộ Chủ quảnquyết định bổ nhiệm, xếp lương theo
thang bảng lương Nhà nước.
4. Các nguyên tắc chung.
- Các đối tượng lao động đều được đảm bảo bình đẳng hưởng một lần lương bản theo hệ
số lương quy định tại thang, bảng lương Nhà nước.
- Lương tối thiểu chung (L
min
) do Nhà nước quy định tại từng thời điểm sở tính trả
lương cho người lao động.
- Hsđiều chỉnh lương tăng thêm (K
đc
) so với mức lương tối thiểu chung nhờ tăng ng
suất lao động toàn đơn vị; mức lương bình quân tăng thêm do Công ty quy định (L
cty
) để trả cho
người lao động theo vị trí công việc đã góp phần tạo ra hiệu quả chung do Tổng giám đốc quyết
định.
- Nguyên tắc xếp lương trả lương cho lao động gián tiếp phần tăng thêm nhờ hiệu quả sản
xuất kinh doanh theo quy định Công ty :
PP 3P - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PP 3P - Người đăng: kieuthuytien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
PP 3P 9 10 386