Ktl-icon-tai-lieu

PRACTICE OF EXPORTING FREEZING SHRIMPS

Được đăng lên bởi anonymous-ninjat
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 852 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

FOREIGN TRADE UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS AND INTERNATIONAL BUSINESS

--------***---------

INTERNSHIP REPORT
Major: International Business Economics

PRACTICE OF EXPORTING FREEZING SHRIMPS
AT HANOI SEAPRODUCTS IMPORT AND EXPORT
JSC.
Full name : Nguyễn Thị Hoa
Student ID : 1111150153
Class

: A30 (High – quality program)

Instructor : Cao Thị Hồng Vinh (MA)

Hanoi, July 2014

2

Table of Contents
PREAMBLE ................................................................................................................... 1
CHAPTER 1 ................................................................................................................... 3
INTRODUCTION TO HANOI SEAPRODUCTS IMPORT AND EXPORT
JOINT STOCK CORPORATION ............................................................................... 3
1.1.
COMPANY DEVELOPMENT HISTORY...................................................................... 3
1.2.
STRUCTURE ORGANIZATION ................................................................................. 5
1.2.1
Shareholders’ General Meeting ................................................................... 5
1.2.2
Board of Management ................................................................................. 6
1.2.3
Board of Directors ....................................................................................... 6
1.2.4
Board of Controllers .................................................................................... 7
1.2.5
Departments ................................................................................................. 7
1.3.
GENERAL EVALUATIONS ON BUSINESS SITUATION OF SEAPRODEX HANOI PERIOD
2010-2013......................................................................................................................... 7
CHAPTER 2 ................................................................................................................. 10
THE PRATICE OF EXPORTING FREEZING SHRIMPS IN SEAPRODEX
HANOI .......................................................................................................................... 10
2.1.
ORGANIZING EXPORT OF SHRIMP IN SEAPRODEX HANOI ................................... 10
2.1.1 GENERAL INFORMATION ON THE CONSIGNMENT .............................................. 10
2.1.2
Steps ........................................................................................................... 10
2.1.1.1 Before Contract .................................................
1
FOREIGN TRADE UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS AND INTERNATIONAL BUSINESS
--------***---------
INTERNSHIP REPORT
Major: International Business Economics
PRACTICE OF EXPORTING FREEZING SHRIMPS
AT HANOI SEAPRODUCTS IMPORT AND EXPORT
JSC.
Full name : Nguyn Th Hoa
Student ID : 1111150153
Class : A30 (High quality program)
Instructor : Cao Th Hng Vinh (MA)
Hanoi, July 2014
PRACTICE OF EXPORTING FREEZING SHRIMPS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PRACTICE OF EXPORTING FREEZING SHRIMPS - Người đăng: anonymous-ninjat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
PRACTICE OF EXPORTING FREEZING SHRIMPS 9 10 881