Ktl-icon-tai-lieu

QLNN về tài chính công

Được đăng lên bởi tantaiks13ns3
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 1141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG II : QUẢN LÝ
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NSNN
2. QUẢN LÝ CHU TRÌNH NSNN
3. QUẢN LÝ THU NSNN
4. QUẢN LÝ CHI NSNN
5. QUẢN LÝ CÂN ĐỐI NSNN

NSNN là toàn bộ các khoản thu chi của
nhà nước đã được cơ quan NN có thẩm
quyền quyết định và được thực hiện
trong một năm để đảm bảo thực hiện
các chức năng nhiệm vụ của NN
Nguoàn : Luaät NSNN 2002

BẢN CHẤT NSNN
Bản chất của NSNN là các quan hệ
kinh tế trong quá trình phân phối

-

Bao gồm tất cả
các khoản thu
và các khoản
chi của:

Chính phủ trung ương
. Các cấp chính quyền địa
phương
. Các cơ quan HC
. Các đơn vị cung ứng
DVC

Ngân sách nhà nước phải là tấm
gương phản ánh những lựa
chọn mang tính xã hội và kinh
tế của toàn xã hội

Nguồn: Ngân hàng phát triển châu Á: “Phục vụ và duy trì: cải thiện hành
chính công trong một thế giới cạnh tranh, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,
2003

Hệ thống NSNN Việt Nam
Ngân sách nhà nước

Ngân sách
Trung ương

Ngân
sách
địa
phương

Ngân sách tỉnh và TP
trực thuộc TW
NS huyện, quận,
thị xã, TP thuộc tỉnh
NS xã, phường,
thị trấn

Các đặc trưng cơ bản của NSNN








Về cơ cấu : bảng cân đối thu chi
Về pháp lý : Được CQ có thẩm quyền
quyết định, hoạt động theo PL
Về thời gian thực hiện : năm NS
Là quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của NN
Vai trò : nuôi sống bộ máy, là công cụ
điều tiết KT, giải quyết các vấn đề XH
Bản chất
Cơ cấu NSNN VN : các cấp…

1.Tập hợp đủ các nguồn lực từ nền kinh tế
một cách hợp lý
2. Phân bổ và sử dụng các nguồn lực đó phù
hợp nhất với mong đợi của người dân (năng
động, hiệu suất và đạt hiệu quả cao)

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NSNN
Ngân sách nhà nước được quản lý thống
nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ,
công khai, minh bạch, có phân công, phân
cấp quản lý, gắn quyền hạn với trách
nhiệm.
Quốc hội quyết định dự toán NSNN, phân bổ
NSTƯ, phê chuẩn quyết toán NSNN (điều
3- sửa theo hiến pháp)

* Trách nhiệm giải trình
* Tính minh bạch

* Tính dự đoán được
* Sự tham gia

Nguyên tắc quản lý NSNN





Thống nhất, tập trung dân chủ
Công khai minh bạch
Đảm bảo trách nhiệm
Đảm bảo cân đối NSNN

Đảm bảo trách nhiệm





Trách nhiệm trước toàn dân vì đây
là nguồn lực của toàn dân
Gồm trách nhiệm có tính chất nội
bộ và chịu trách nhiệm ra bên ngoài
QH, HĐND chịu trách nhiệm giải
trình trước cử tri
CQ hành pháp chịu trách nhiệm
giải trình trước CQ lập pháp

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Stt
A
1
2
3
B
C
1
2
3
4
D
E
F
1
2
1
2
G
H

Chỉ tiêu
ƯTH (lần 1) 2010
GDP
1,951,174
Tổng thu và viện trợ
528,10...
CHƯƠNG II : QUẢN LÝ
CHƯƠNG II : QUẢN LÝ
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NSNN
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NSNN
2. QUẢN LÝ CHU TRÌNH NSNN
2. QUẢN LÝ CHU TRÌNH NSNN
3. QUẢN LÝ THU NSNN
3. QUẢN LÝ THU NSNN
4. QUẢN LÝ CHI NSNN
4. QUẢN LÝ CHI NSNN
5. QUẢN LÝ CÂN ĐỐI NSNN
5. QUẢN LÝ CÂN ĐỐI NSNN
QLNN về tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QLNN về tài chính công - Người đăng: tantaiks13ns3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
QLNN về tài chính công 9 10 692