Ktl-icon-tai-lieu

QTCL C1 TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoàng Bữu
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2023 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chöông 1
TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG

Th.S Nguyễn Mai Duy

1

NỘI DUNG

1

Các khái niệm về chất lượng

2

Chất lượng tối ưu của sản phẩm

3

Quá trình hình thành chất lượng

4

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng

5

Chi phí chất lượng

Th.S Nguyễn Mai Duy

2

1. KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG

Th.S Nguyễn Mai Duy

3

1

1. KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG

1
Quan điểm tiếp
cận chất lượng
theo sản phẩm

2
Quan điểm tiếp
cận chất lượng
theo nhà sản xuất

3
Quan điểm tiếp
cận chất lượng
theo thị trường

Th.S Nguyễn Mai Duy

4

1. KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG
1.1 Khái niệm về chất lượng
Quan điểm hướng theo sản phẩm:
Chất lượng sản phẩm là tổng thể các thuộc tính sản
phẩm quy định tính thích dụng của sản phẩm để thỏa
mãn những nhu cầu phù hợp với công dụng của nó.

Th.S Nguyễn Mai Duy

5

1. KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG
1.1 Khái niệm về chất lượng
Quan điểm hướng theo nhà sản xuất:
Chất lượng là tổng hợp những tính chất đặc trưng
của sản phẩm thể hiện mức độ thỏa mãn các yêu cầu
định trước cho nó trong điều kiện kinh tế xã hội nhất
định.

Th.S Nguyễn Mai Duy

6

2

1. KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG
1.1 Khái niệm về chất lượng
Quan điểm hướng theo thị trường
Tổ chức kiểm tra chất lượng châu Âu: Chất lượng là
mức phù hợp của sản phẩm đối với yêu cầu của người
tiêu dùng.

Th.S Nguyễn Mai Duy

7

1. KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG
1.1 Khái niệm về chất lượng
Quan điểm hướng theo thị trường
W. E. Deming: Chất lượng là mức độ dự đoán trước về
tính đồng đều và có thể tin cậy được, tại mức chi phí
thấp và được thị trường chấp nhận.
J. M. Juran: Chất lượng là sự phù hợp với mục đích
hoặc sự sử dụng.
Philip Crosby: Chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu

Th.S Nguyễn Mai Duy

8

1. KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG
1.1 Khái niệm về chất lượng
Quan điểm hướng theo thị trường
Philip Crosby: Chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu
1 thực thể đáp ứng được tiêu chuẩn, không phù hợp
với nhu cầu: không có chất lượng.
Ví dụ 1 cái xe Honda, bền, đẹp nhưng không quý phái, ko
hợp mốt thì ko có chất lượng….
Th.S Nguyễn Mai Duy

9

3

1. KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG
1.1 Khái niệm về chất lượng
Theo TCVN ISO 8402:1999
Chất lượng là tập hợp các đặc tính của một thực thể
(đối tượng) tạo cho thực thể đó khả năng thỏa mãn
những nhu cầu đã nêu ra hoặc tiềm ẩn.

Theo TCVN ISO 9000:2000
Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn
có của một sản phẩm, hệ thống hoặc quá trình thỏa
mãn các yêu cầu của khách hàng và các bên có liên
quan.

Th.S Nguyễn Mai Duy

10

1. KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG
1.1 Khái niệm về chất lượng
Chất lượng là mức độ của mộ...
1
1
TNG QUAN V CHT LƯỢNG
Chöông 1
Th.S Nguyn Mai Duy
NI DUNG
2
Các khái nim v cht lượng
1
2
Cht lượng ti ưu ca sn phm
Quá trình hình thành cht lượng
4
Các yếu t nh hưởng đến cht lượng
3
Th.S Nguyn Mai Duy
Chi phí cht lượng
5
3
1. KHÁI NIM V CHT LƯỢNG
Th.S Nguyn Mai Duy
QTCL C1 TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QTCL C1 TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG - Người đăng: Nguyễn Hoàng Bữu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
QTCL C1 TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG 9 10 257