Ktl-icon-tai-lieu

Quá tình hình thành và phát triển kiẻm toán độc lập tìa việt nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ò ¸n kiÓm to¸n tµi chÝnh

§Ò tµi:
Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña KiÓm to¸n ®éc lËp ë ViÖt Nam

1

Néi dung

I .Sù tÊt yÕu h×nh thµnh lo¹i h×nh kiÓm to¸n ®éc lËp ë ViÖt Nam .
1.Sù ra ®êi lo¹i h×nh kiÓm to¸n ®éc lËp ë ViÖt Nam .
Mét vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng kiÓm tra kÕ to¸n ë ViÖt Nam.
KiÓm tra nãi chung vµ kiÓm tra kÕ to¸n nãi riªng ®îc quan t©m ngay tõ
thêi kú ®Çu x©y dùng ®Êt níc.Tuy nhiªn trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung,
c«ng t¸c kiÓm tra còng ®îc tæ chøc phï hîp víi c¬ chÕ: Nhµ níc víi t c¸ch lµ
ngêi qu¶n lý vÜ m«, ®ång thêi lµ ngêi chñ së h÷u n¾m trong tay toµn bé c«ng
t¸c kÕ to¸n vµ kiÓm tra nãi chung.
N¨m 1957, lÇn ®Çu tiªn Nhµ níc ban hµnh chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n bao gåm
gÇn 27 nhËt ký dïng cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thuéc së h÷u Nhµ níc.Trong mçi
nhËt ký ®· kÕt hîp c¶ yªu cÇu th«ng tin cho qu¶n lý vµ yªu cÇu kiÓm tra ho¹t
®éng tµi chÝnh. §©y lµ dÊu mèc ®Çu tiªn thÓ hiÖn môc tiªu thÓ chÕ vµ thùc
hiÖn sù thèng nhÊt vµ tiªu chuÈn ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n, kiÓm tra ®Êt níc ®Ó
phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý cña xÝ nghiÖp vµ cña Nhµ níc
N¨m 1967, Liªn Bé Thèng kª vµ Tµi chÝnh ®· ban hµnh chÕ ®é ghi chÐp ¸p
dông cho c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh vµ mét lo¹t c¸c chÕ ®é vÒ tµi kho¶n kÕ
to¸n .
N¨m 1971, Nhµ níc chÕ ®é kÕ to¸n thèng nhÊt, chÕ ®é kÕ to¸n ®· kh¸ hoµn
thiÖn vµ tiªu chuÈn ho¸ ®îc n©ng cao.
N¨m1988, Nhµ níc ban hµnh ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª, nh»m ®a c«ng t¸c
kÕ to¸n vµo kû c¬ng, t¨ng cêng ph¸p chÕ cho kÕ to¸n.
N¨m 1989, tríc nhu cÇu biÕn ®æi cã tÝnh chÊt c¸ch m¹ng trong c¬ chÕ qu¶n
lý kinh tÕ ®Êt níc, sù thõa nhËn mét c¸ch tÊt yÕu kh¸ch quan nÒn s¶n xuÊt
hµng ho¸, kinh tÕ thÞ trêng vµ mét kiÓu qu¶n lý tµi chÝnh thÝch hîp víi nã,
chÕ ®é kÕ to¸n míi ban hµnh cho chÕ ®é kÕ to¸n tríc ®©y.
Tuy nhiªn, chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh n¨m 1989 vÉn cßn kho¶ng c¸ch kh¸ xa
so víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ cã nh÷ng ®iÓm cha b¾t nhÞp víi c¬ chÕ thÞ trêng.
Do vËy tõ n¨m 1994, Thñ tíng ChÝnh phñ ®· chØ thÞ vµ trùc tiÕp chØ ®¹o c¶i
c¸ch kÕ to¸n. Th¸ng 2/1995 hÖ thèng kÕ to¸n tµi chÝnh doang nghiÖp chÝnh
thøc ®îc ban hµnh.
Nh×n chung, chÕ ®é kÕ to¸n ®· phï hîp víi tõng giai ®o¹n lÞch sö. ThÓ chÕ
th«ng tin - kiÓm tra b»ng kÕ to¸n trong mét c¬ chÕ thÞ trêng, cho hä yªucÇu
qu¶n lý Nhµ níc, tµi chÝnh doanh nghiÖp
2

ThÓ hiÖn sù ph©n biÖt th«ng tin qu¶n lý cña kÕ to¸n so víi c¸c lo¹i th«ng tin
kh¸c trong hÖ thèng th«ng tin kinh tÕ. Phôc vô cho sù qu¶n lý thèng nhÊt cña
Nhµ níc vÒ c¸c lÜnh vùc tµi chÝnh trong c¬ chÕ míi, thÓ hiÖn tÝnh chÊt thèng
nhÊt vµ tiªu chuÈn ho¸ cao vÒ th«ng tin kÕ...
®Ò ¸n kiÓm to¸n tµi chÝnh
§Ò tµi:
Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña KiÓm to¸n ®éc lËp ë ViÖt Nam
1
Quá tình hình thành và phát triển kiẻm toán độc lập tìa việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá tình hình thành và phát triển kiẻm toán độc lập tìa việt nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Quá tình hình thành và phát triển kiẻm toán độc lập tìa việt nam 9 10 525